Naniya98

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  106
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

145 Excellent

5 دنبال کننده

درباره Naniya98

 • درجه
  دو ستاره

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  زن
 • محل سکونت
  تهران
 • سطح تحصیلات
  لیسانس
 • بهترین رمان
  همیشه به یادت خواهم ماند
 1. "قلب واژه" کاش نفس هایش همیشه آرام و آرامش بخش باشد... #Naniya
 2. "لیلة_الرغائب" آرزوهایم ،امیدهایم وخواسته هایم را پیچیده ام در یک خواهش از جنس اشکهای زلال و بی ریایم ! از همانها که وقتی با تو حرف میزنم شکوفه میکند. نگاه کن همه ی صورت و پیراهن و سجاده ام شکوفه باران است .‌ ای که محبوبترین منی ، ای که مسئول ترین منی ،ای که خالق ترین منی !ـ تورا به تمام شکوفه هایی که ‌به پای سجاده ی عشق تو خواهد ریخته شد درمان درد تمام دردمندان باش من نیز هم ... #Naniya
 3. آسمان تیره شده بود تکه ی ابری بزرگ مچاله و سیاه رنگ از دوردست نزدیک شد و خورشید را بلعید در میان دشت انقدر دویدم که نفسم بند امد چند نفس باتک درخت صنوبر محبوبم فاصله داشتم باد تند درمیان موهایم پیچید و انهارا به بازی گرفت سوز سردش تنم را تکاند لباسهایم مندرس و کهنه بود ،صدای چلق چلق سکه های اویخته به انتهای جلیقه ام در سرم زنگ میخورد صنوبر به من نزدیک و از من دور بود ،باد همچنان نفسش را به تنم میسایید افتاب نبود ،دشت تاریک بود و قلب لرزانم درونم را میلرزاند ،ابر تیره نور گرفت ،غرید و به صنوبر محبوبم نیش زد خشک شدم صنوبرم دود شد و درمیان شعله ی نیش خورده ی ابر تیره خاکستر شد و فریادم ابر را دور کرد "نه نه نه برو از اینجا نه " تنم میلرزد اما نه انگار شدید تر از لرزش تکان میخورم صنوبر سوخت و خاکستر شد تکان شدید شد و صدایی در غرش رعد پیچید پلکهایم را به سختی باز کردم صدای هق هق مادرم زود تر از تصویرش مغزم را روشن کرد گریه میکرد اشکش از تیغه ی بینی اش غلتید و روی گونه ام نشست تنم میلرزید لب هایش تکان خورد "کژالم ،عزیزکم ،بیدارشو چت شده عزیزم" صنوبر همچنان در پشت پلکهایم میسوخت و ابر میخندید. به سختی بلند شدم و در جایم نشستم نمیدانم چند دقیقه یا ساعت است که خوابم اما انگار سالهاست که گذشته بدنم کرخت و بی حس شده و سرم شدیدا درد میکند. هق هق گریه هایش شدت گرفت چشم های به خون نشسته ی مادر جانم را میگرفت دست هایش را در دستهایم گرفتم و لبهای خشکم را روی هم ساییدم . _مادرم برای چی گریه میکنی؟ عزیزم ،عمرم، تورو خدا اونجوری گریه نکن دلم ریش میشه . سخت در آغوشم کشید و نوازشم کردو صدای زخمی از زجه هایش در گوشم زمزمه شد _اگه تورو ازم بگیرن من میمیرم کژال ،من بدون تو چه کنم عزیزکم ؟ من چطور تحمل کنم ؟ چی شد زندگیمون یکهو ؟ پیشانی خیس از عرق سردم را روی شانه اش تکیه دادم و شانه اش راب*و*سیدم ،دستهای لرزانم کمرش را که احساس میکردم خمیده شده را نوازش میکرد وسعی کردم آرومش کنم . _من هیج جا نمیرم مامانم عزیزم گریه نکن مطمئن باش همیشه پیشت میمونم اینها همه امتحان الهیه تو که باید قوی تر از ما باشی عمرم .راستی صمصام چطوره ؟من چند وقته خوابم ؟ ازم جدا شد چشمهایش را با گوشه شالش پاک کرد . _ یک ساعتی میشه بیهوشی صمصامم بهوش نیومده میترسم کژال میترسم بیان و بچه ام رو بگیرن ببرن ، من فکر نکنمم شهریار خان زنده بمانه چون دشنه صمصام خورده بود به قلبش . نگرانی به قلبم چنگ زد و در تارهای افکارم پیچید حالا دیگ خودم هم مضطرب و نگران بودم ولی با اطمینان دستهایش را فشردم . نه مادر نگران نباش حتما چیز مهمی نبوده والا تا حالا می اومدن سراغمون . دستش را ب*و*سیدم و رهایشان کردم و به سختی از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم هنوز سرم در دوران بود به چشم هایش خیره شدم ،با اینکه سن و سالی داشت اما هنوز با تمام غصه هایش چشم هایش فریبنده و زیبا بود لبخندکم جانی روی لب نشاندم _من میرم به صمصام سر بزنم شما هم بلند شو یه چیز مقوی براش درست کن بهوش اومد بخوره همین که وارد حال شدم و به سمت اتاق اقا جان رفتم هنوز دستم به دستگیره در نرسیده بود که یکباره و با شدت هرچه تمام در خانه باز شد و به دیوار پشتش خورد که ازجا پریدم و سراسیمه به سمت در چرخیدم . مراد نفس زنان و عرق ریزان در چهار چوب در ایستاد گویی تمام راه را دویده بود. اخم کم جانی روی پیشانی ام نشست _ چی شده مراد این چه وضع تو امدنه حالا چرا نفس نفس میزنی چته ؟ کفش هایش را از پا در اورد و بدون اینکه بداند کجا می افتند با پا پرتشان کرد کبود شده بود و رنگ های گردنش متورم شده بود به سمتم امد و از کنارم رد شد از سر راهش کنار رفتم. همچنان مستاصل بود _عمو ؟ عمو کجاست ؟ کژال عمو کجاست ؟ با نگرانی با زویش را گرفتم و در چشم های باریک و قهوه ایش خیره شدم _میگی چی شده یانه ! اخم هایش را در هم کشید و بازویش را از دستم بیرون کشید و غرید _میخواستی چی بشه؟ ها! دارن میان خاک روستارو به توبره بکشن پسر خان شاکر مرده . این زمین بود که مرا میبلعید و یا من بودم که چون کوهی فرو ریختم و با خاک یکسان شدم گوییدنیا بر سرم آوار شد" شهریار مرده ؟صمصام کشتش ؟ یا علی " اقاجان ازاتاقش بیرون امد نگاهش بین من که روی زمین زانو زده بودم و مراد که موهایش اسی چنگال مردانه اش بود به نوسان افتاد _چی شده مراد چراصداتو انداختی سرت . مراد انگار مرد سی ساله و محکم چند لحظه ی پیش نبود ،چشم هایش جوشید و بارید و با اجز ناله کرد _ عمو ...عمو بد بخت شدیم! بدبخت ! اربابزاده مرد . اقاجان تکان شدید خورد و دستش را به چهارچوب در گرفت تا مانند من فرو نریزد ازپشت پرده ی اشک هم میشد فهمید که حالش بس خراب است ،صدایش میلرزید _یا حسین !چی میگی مراد ؟... درست حرف بزن ببینم چی میگی ؟ مرده ؟ واقعا شهریار مرده ؟ مراد همچون کودک چند ساله ای میگریید نمیدانم گریه اش از ترس بود یا از وضع بد پدرم _ بخدا عمو راس میگم قایمکی رفتم تا دم ابادی بالا و از دور خانه ارباب رو دید زدم ,یک دفعه صدای شیون هواشد و همه بر سر زنان اومدن بیرون و گفتن ارباب زاده تمام کرده و منم پا به فرار گذاشتم . اقاجان انگار دیگر توان مقاومت نداشت تکیه اش روی چهارچوب در سست شد و سر خورد و روی زمین نشست . "چقدر سخت است دیدن فرو ریختن یک مرد از جنس پدر" صدایش تحلیل می رفت _خدایا به دادم برس بدبخت شدیم چی میخواد بشه؟ حالا باید چیکار کنیم ؟
 4. چرا انقدر صداها گنگ و مبهم است این جسم غرق به خون که روی زمین افتاده و حرکت نمیکند چقدر اشناست !چرا پاهایم توان حرکت ندارند و به زمین چسبیدند؟ ضربان نامنظم قلب توان نفس کشیدن را ازمن گرفته پرده ی مات اشک را از جلوی چشم هایم کنار میزنم و به خود جرأت میدهم تا قدمی دیگر پیش بروم صمصام دستش را روی سینه مشت کرده و از بین پنجه هایش خون بیرون میزند و شهریار بی جان و غرق در خون روی زمین افتاده .چند قدم دورتر تپانچه ی برنواش با ان دسته ی طلا کوب مرگ را فریاد میزند و خنجری در بین سینه اش که تا دسته اش غرق خون است صدای مادرم گوشهایم را کر میکند .او تا کنون این چنین فریاد نکشیده بود .من خشک شده ام و سخت به زمین چسبیده ام پنجه هایی بی رحمانه بازوانم را اسیر میکنند و مرا به سمت خانه میکشند . چشم هایم هنوز میخ صحنه ایست که در ان دومرد نقش زمین شده اند و صدای شیون گوش ها را میدرد . خنجرصمصام در قلب شهریار نشسته بود و گلوله شهریار با کمی اختلاف از قلب در سینه ی صمصام جا خوش کرده بود. خودم را از بین دستهای خاله ام بیرون کشیدم و در چهارچوب در ایستادم شایان با چشم های به خون نشسته و چهره ای رنگ پریده شهریار بلند کرد و روی اسب انداخت . در کسری از ثانیه حیاط خانه از افراد خان شاکر خالی شد همه به تاخت به سمت ویلای اربابی خان شاکر برگشتن و جسم بی جان و غرق خون صمصام با کمک احالی و خانواده به خانه منتقل شد صدای شیون زنا بلند شده بود و همه خودشان را به باد کتک گرفته بودند و برسر و صورت خراش می انداختند دیگر توان ایستادن نداشتم چون کوهی زلزله زده فرو ریختم و از هم پاشیدم زانوانم به شدت زمین را لمس کرد و از حال رفتم . نمیدانم چقدر گذشته بود که پلک هایم را به سختی با سوزشی که در چشم هایم احساس میکردم باز کردم چهره ی گلبهار خیس از اشک جلوی چشمان تارم میرقصید جای پنجه هایش روی گونه ی سفیدش را سرخ کرده بود به سختی لبهای خشکم را حرکت دادم "صمصام" سعی کرد لبخند دست و پاشکسته ای بزند _خوبه خوبه نگران نباش عزیزم تنها فکر ته مغزم را به زبان اوردم _زنده اس ؟ قبل از جواب گلبهار صدای ناله اش را شنیدم خودم بالا کشیدم گلبهار زیربغلم را گرفته بود صدای شیون مادرم و چند زن دیگر روی اعصاب تحلیل رفته ام خط میکشید ته مانده ی نیرویم را جمع کردم و خود را به سختی به بالای سرش رساندم پیراهن کرمی رنگش غرق خون بود و چند جای صورتش کبود و متورم بود و سینه ی ستبرش اش از برخورد گلوله ی سربی سوراخ شده بود .به سختی نفس میکشید اشک هایم دیدم را تار کرده بودند چهره ی مضطرب و نگران پدر و برادرم قلبم را مشت کرده بود در کنارش زانو زدم و نالیدم ؛ _ .برارم چی شدی ؟ صمصامم بلند شو ؟ از شدت درد و خون ریزی بیهوش میشد و ضربان نبضش پایین می امد جای تعلل نبود خودم را جمع وجور کردم و فریاد زدم ; _ برید وسایل اماده کنید اب گرم بیارید ،پارچه تمیز بیارید ،مادر بلند شو از تو کومه داروهام رو بیار . قبل از اینکه نگاهم از چشم های سرخ و غرق به خونش بریده شود از جا پرید و به سمت در دوید و بقیه هم برای تدارک لوازمی که خواسته بودم رفتند .به جز پدرم و ارسلان و سیروان همه را بیرون کردم . با کمک سیروان و ارسلان و مراد پسر عمویم برای نجات جان صمصام تلاش میکردیم .عرق سردی را که روی پیشانی اش نشسته بودرا با دستمال تمیزی پاک کردم و خون اطراف زخم را نیز تمیز کردم والور کوچکم را روشن کردم و تیغ و انبر کوچکم را رویش گذاشتم تا داغ شوند . دستهایم می لرزید دست پدرم روی دستم نشست ،چشم هایم روی چشم هایش قفل شد . _مطمعئنم از پسش برمیای . چقدر خوب بود که او همیشه پشتم بود و دلم را قرص میکرد .پلک هایم را روی هم فشوردم تا دلش قرص تر شود. سیروان و مراد دست و پای صمصام را گرفته بودند تا تکان نخورد و ارسلان ظرف اب گرم را اورد و در کنارم گذاشت ،موادی برای بی حسی و بیهوشی اش نداشتم پس برای دردش نمیتوانستم کاری بکنم .با خنجری که نوکش را روی اتیش داغ کرده بودم روی جای گلوله را باز کردم که صمصام تکان شدیدی خورد و بلند فریاد کشید و در اخر از حال رفت اقاجان سرش را محکم در اغوش گرفته بود و بقیه دست و پایش را تا با حرکت ناگهانی اش باعث اسیب به خودش نشود ،گلوله را حس کردم و با هر زور و زحمتی که شده گلوله سربی را از بین استخوان سینه اش بیرون کشیدم اگر تنها چند انگشت این ور تر میخورد حتما به قلبش میخورد .گولوله را داخل کاسه ی مسی انداختم و به بستن زخم مشغول شدم .همین که کارم تمام شد و بلند شدم چشم هایم سیاهی رفت وتعادلم را از دست دادم و از هوش رفتم .
 5. پیشاپیش سال 1387بر تمامی شما پارسیان مبارک و فرخونده باد 🌸 باشد،که روزی در جوار پر برکت مولاناصاحب الزمان "عج "سال را نو کنیم انشاالله🌹
 6. "شعرانه" سیر میشویم ،از همه دلگیر میشویم غصه میخوریم و در جوانی پیر میشویم #Naniya
 7. "قلب واژه" شکستن آسان است ! چه ظرف باشد ،چه شاخه ی درخت ،چه دل یک انسان! بند زدن و وصل کردن سخت است جای شکستگی خوب نمی شود اصلا ... #Naniya
 8. "قلب واژه" چه کسی میگوید رد پای جا مانده فقد برای برف است!؟ نگاه کن تمام زندگی ام پر شده از ردپایت ! #Naniya
 9. "عیدانه" برای تو سفره چیده ام از جنس هفت سین عید "سین" اول سلامتی ات "سین" دوم سعادتت "سین" سوم سربلندیت "سین" چهارم سرخوشیت "سین" پنجم سودمندیت "سین" ششم سرسبزیت "سین" هفتم سخاوتت و همه را میچینم روی سفره ی دلم و رنگ میزنم دیوارهایش را برای نوشدنت بهارم، بهار زندگی ام ای که ناخوشی هایت خزان من است هفت سین عمرت هفت رنگ و ماندگار "بهار مبارک باد " Naniya#
 10. "شعرانه" چرخ بزن تاب بخور بگذار در پیچ و خم گیسوانت شکوفه کند بهار بگذار عطر خوش نسترن را از بین مژه تایت تا پیچ و خم زلفهایت بو بکشم آه که چقدر بوی بهار میدهی ! بخند مستانه بخند تا مست شوم از زنگ خندهایت برقص با باد! بچرخ و بپیچ در شکوفه ها! بهار شد تو فقط بخند و بهار کن جانم را... Naniya#
 11. آفتاب به سینه ی آسمان پنجه میکشید و خوردرا روی زمین پهن کرده بود جانی در بدنم نمانده بود سرم به دوران افتاده بود .تکیه ام را از دیوار کاهگلی برداشتم بوی کاهگل تا مغز استخوانم نفوذکرده بو‌د با نگرانی و دودلی قدمی به سمت حال برداشتم هنوز صدای فریاد و فهش و جیغ بود که به گوش میرسید حالا وسط خانه ایستاده بودم و خود را به سمت پنجره کشیدم با دستهای لرزان زبانه ی اهنی کوچکش را باز کردم و از لای پنجره به صحنه ی رو به رویم خیره شدم سیروان با یقه ای پاره و بینی و لبی خونین که تا یقه اش راه افتاده بود یقه ی مرد تنومندی را گرفته بود و به صورتش متوالی مشت میکوبید چند نفر صمصام را دوره کرده بودند و او همچون شیر زخمی با پیشانی شکافته به هرکسی که جلو میرفت پنجه و مشت میکشید و میکوبید در میان هرج و مرج و آشوب بود که شهریار خان اسلحه کمریش را در از قلاف کمرش بیرون کشید و به سمت صمصام که حالا روی سینه شایان نشسته بود و داشت به قصد کشت میزدش نشانه رفت و فریادش همه ی توجه ها را به خود جلب کرد و سکوت همه جا را فرا گرفت _بسه! بلند شو از روش یالا! زود باش . صمصام همچنان بی توجه یقه ی شایان را در مشت میفشورد که شهریار دوباره نعره کشید _ کری مگه پدر سگ یالا بلند شو بوزینه ! چرخش سرو گردن صمصام به سمت شهریار انقدر شدید بود که احساس کردم استخوانهایش صدا خورد باشنیدن فهشی که شهریار داد یقه ی شایان را رها کرد و از روی سینه اش بلند شد و به سمت شهریار حمله ور شد همین که خواست به سمت شهریار حمله کند صدای آقاجانم مانعش شد : _ بسه صمصام !بس کنید!با همتونم تمومش کنید ! سیروان نفس زنان مشت اخر را به صورت مرد تنومندی که زیرش افتاده بود زد و صاف ایستاد اقاجانم جلو رفت و جلوی صمصام که شهریار اسلحه اش را به سمت سینه اش نشانه رفته بود ایستاد عرق از پیشانی اش تا زیر گردنش غلطید و از مسان دندانهای بهم قفل شده اش غرید: _میخوای بزنی ؟ بزن ! چرا معطلی ؟ بشکاف سینه من رو بشکاف چرا اینقدر مزدور شدید؟ چرا از خدا نمیترسید ؟ میخوای ناموسمان رو ببری ؟ مگر ما بی غیرتیم ؟ مگه من و پسرام مردیم که تو و برادرت با زور بخواین ناموسمان رو ببرید ؟ ببین جوان پسر خانی باش .من سالها با این دستها به پدرت خدمت کردم روی زمینش کار کردم جان کندم و شما اسوده خوردیدو شدید ارباب و ما شدیم رعیت ولی امروز نه شده باشه خانواده ام تو خون غلط بزنن نمیزارم این کار رو بکنی . شهریار با رگهای ورم کرده پیشانیش و لب و لوچه ترکیده پوزخندی به پدرم زد که خونم را به جوش اورد _برو کنار پیر مرد برای من سخنرانی نکن پدرم دستور داده دخترت رو ببریم ماهم هرطور شده میبریم شده همه شمارو اینجا سوراخ سوراخ کنم اون کنیز رو میبرم! رنگ صمصام به کبودی میگرایید و انقدر دندانش را روی هم فشار داد که حس کردم الان است که همه ی دندان هایش از هم فرو بپاشد حالا دیگر خودم از ترس نمی لرزیدم بلکه از حرص و عصبانیت مشت های گره شده ی روی دانم میلرزید خون درون تنم به جوش امده بود و درست مثل دلم که در جوش و خوروش بود صمصام قدمی پیش رفت و شانه به شانه ی پدرم ایستاد اسلحه در دست شهریار هنوز او را نشانه رفته بود و با حرکت او حرکت کرد و پوسخندروی لبش با حرف صمصام ماسید . _اسم خودت رو گذاشتی خان ،اره ؟ تو که عرضه درست حرف زدن با یه بزرگتر رو نداری چجور خان و خان زاده ای هستی ها ؟ کنیز کل زنای توی حرمسراته نه خواهر نجیب من! یکبار دیگه به زبان خوش میگم ایلُ تبار و تنبک و دستکت رو جمع کن و گورتون رو گم کنید والا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی حالا گمشو . اخم های شهریار بیشتر درهم گره خورد و شایان با چهره ای درهم و زخمی کنارش ایستاد باریکه ی خون از کنار ابروی پهن و قهوه ای رنگش راه گرفته بود . معلوم نبود در ان شلوغی چه چیزی قرار بود اتفاق بیفتد ،همه آبادی به کمک ما اومده بودند و مردهای جوانی چون ارسلان و مراد و تیمور .... بقیه احالی و کدخدا همه مثل برادران و پدرم درگیر شده بودند انگار قضیه ناموس خانواده ی ارژن نبود قضیه ناموس روستا بود اگر امروز مرا به یغما میبردند معلوم نبود چند دختر و مرد جوان دیگر هم به زور باید برای خدمت به ارباب ها و ارباب زاده ها تن میدادند و فردا معلوم نبود نوبت چه کسی می شد. صمصام به دستور پدرم اسلحه اش را نبرده بود ولی میدونستم لای پر شال کمرش همیشه یک خنجر برنده مخفی میکند فکرم درست بود دستش را به کمرش برد و سریع خنجرش را از قلاف بیرون کشید و به سمت شهریار حمله ور شد که صدای شلیک گلوله و فریاد هم زمان دو نفر همه را بهت زده و قافلگیر کرد جیغ بلندی کشیدم و با عجله به سمت ایوان دویدم . در این فاصله همه به شکل یک حلقه در وسط حیاط جمع شده بودند شلوغ بود و صدای هوار و فریادو شیون به هوا رفته بود.
 12. " شعرانه " تو دریایی ، تو زیبایی تو هستی بخش دنیایی تو امیدی ، تو خورشیدی تو هستی بخش فردایی تو انسانی ،ولی حوری تو تابنده چو یک نوری تو حرمت بخش گرمایی فرو رانده ز غوغایی چه هستی تو؟ که هستی ؟ تو را من چه بنامم؟ از چه هستی ؟ بهار امن اسایش تو هستی سر افرازی ز دنیا "مادر" هستی . مادرم ومادران سرزمینم روزتان مبارک 💜#Naniya
 13. صدای ساز و دهل و دف نزدیک و نزدیک تر شد تا اینکه به راحتی می شد از پنجره بیرون را دید که لبا لب از جماعتی است که هیچ یک را نمی شناختیم جز خوان زاده ها که سوار بر اسب بودند . همه با خشم و تعجب به یکدیگر نگاه می کردیم به وضوح رگ های برجسته ی پیشانی بلند صمصام را میدیدم که در حال انفجار بود و رنگش کبود شده بود قبل از اینکه واکنشی نشان دهد آقاجان با غضب از در بیرون رفت و روی ایوان خانه ایستاد. چند سوار بر روی اسب و چند نفر پیاده که طبق های اراسته شده و حاویه کله قند و کلی هدیه را حمل میکردندو عده ای کف زنان در حیاط بزرگ خانه یمان تجمع کرده بودند علاوه بر انها احالی آبادی بودند که کم کم به صدا ساز و زورنا جمع می شدند ولی از ترس ناراحتی پدرم جلو نمی امدند . خود را در اغوش مادر جای دادم تمام تنم به رعشه افتاده بود و چشم هایم باران گرفته بود صدای نعره بلند پدرم جانم را تکاند _ببرید صدای اون نکره رو !کی اجازه ی ورود داد به شما ؟هان؟ سرم را از روی شانه ی مادر برداشتم و در چشم های جدی و مسممش چشم دوختم صداها قطع شدو سکوت همه جا را پر کرد. صمصام و سیروان پشت سر اقاجان بیرون رفتند .از اغوش مادرم فاصله گرفتم و از گوشه ی پنجره ی مشبک هشت ضلعی که نور را از شیشه های رنگیش طیف می داد پرده ی توری را کنار زدم و طوری که دیده نشوم به حیاط نگاه انداختم از این همه جمعیت ابروهایم بالا پرید و نگاه مستاصلی به مادرم انداختم ،چرا انقدر چشم هایش حرف داشت ؟ دوباره نگاهم را از او که به سمت در میرفت بریدم و به بیرون دوختم .خان زاده های با ابهت و جلال تمام و اراسته از اسب های اصیل خود پیاده شدند. شهریار دهانه ی اسب را به نوکری که همراه اورده بود داد و چند قدم جلوتر امد و مقابل ایوان ایستاد .چقدر شمعدانی های روی هره ی چوبی ایوان زیبا شده بودند افتاب به زیبایی رویشان دست میکشید چند روز بود که از انها قافل شده بودم و در خود فرو رفته بودم ولی چه موقع بدی بود ،کاش کسی نبود تا بیرون بروم و روی گلبرگ های سرخشان دست بکشم و بگویم" ببخشید که چند روز است شما را نوازش نکردم و نازتان را به جان نخریدم" نگاهم از گلبرگ ظریف شمعدانی ها تا چکمه های بلند خان زاده لغزید اخم پیشانی اش تضاد فاحشی با لبخند کج و معوج لبهایش داشت در مقابل پدرم پایین ایوان ایستاد. نگاهی به اطرافش انداخت از هیچ کس هیچ صدایی در نمی امد با شلاقی که در دست داشت لبه ی کلاه انگلیسی مخمل و خوش دوختش را بالا داد و پوسخندی حواله ی پدرم کرد _چه شده ارژن خان هوار میکنی ،بله برونه جشنه ! بایدم صدای ساز و دهلش هوا باشه ،درضمن ما بی اجازه نیامدیم قبلا اعلام شده بود که برای بردن عروسمان میایم . چهره ی پدرم را خوب نمیدیدم فاصله اش از پنجره زیاد بودو شیشه های رنگی پنجره هم نمی گذاشت تا واضح ببینم شان اینبار صدای پدرم رسا تر از قبل بود گویی میخواست به غیر از خوان زاده ها و مهمانهایشان به مردم ده هم حالی کند که در خانه ی ما خبری نیست . _کی گفته ما بله دادیم که صدای ساز هوا کردین و طبق به سر وارد خانه من شدین ؟در این بل بشو این شیشه های رنگی هم اعصابم را بهم ریخته بودند تصمیم گرفتم به مطبخ بروم و از انجا بیرون را نگاه کنم حداقل هم به معرکه نزدیک تر بود وهم شیشه ی پنجره اش رنگی نبود ،سریع دویدم و هودم را پشت پرده ی پارچه ای پنجره ی کوچک اشپزخانه مخفی کردم . اینبار شایان بود که از اسب پیاده شد و حسابی رو ترش کرده بود و اخم هایش بهم گره خورده بود افسار اسبش را رها کرد و در پیش شهریار جای گرفت از همینجا که من بودم هم میشد دندانهای قفل شده اش را دید . شهریار پوسخند صداداری کرد و با طعنه گفت _یعنی داری میگی نمیخوای دختر به ما بدی ؟ پدرم مسمم تر از قبل پاسخش را داد _ نَکه نمیدم کی گفته میدم ؟ من دختر از سر راه نیاوردم زحمتش رو نکشیدم بدم به مردی که دوتا زن دیگه داره ! صدا از هیچ جنبنده ای در نمی امد فقط نگاه ها بود که گاهی با تعجب گاهی با ترس روی هم سر میخورد .شایان پیش تر امد و یک گام از شهریار جلو تر ایستاد عرق سرد از روی مهره های کمرم تا پایین سر میخورد تمام تنم میلرزید و گلویم مانندچوب خشکی شده بود که راه نفسم راگرفته بود . نگاه شایان پر از تفاخر و غضب روی ایوان میچرخید دست اخر دهان باز کرد و با صدای بلند ی گفت _اهای ارژن من برای بردن زنم به اینجا اومدم و هیچ کس جلو دارم نیست . صمصام که کارد میزدی خونش در نمی امد سینه ستبرش را جلو داده بود خودش را جلو کشیدو جوری نعره کشید که احساس کردم الان است که حنجره اش پاره شود _اهای مردک فکر نکن چون خان زاده ای اختیار داری هر حرف نامربوطی به زبان بیاری دهنت رو اب بکش زن تو اینجا نیست بخوای ببریش . کی نفسم تمام شد که لبهایم برای ذره ای هوا له له میزد؟ دستهایم از سرما تیر میکشید و سوزن سوزن میشد و با خود میگفتم" وسط بهار زمستان از کجا امد که گرمای جانم را تاراج کرد" اینبار صدای شایان بود که بلند تر از قبل سکوت را شکافت و به گوش رسید _ خفه شو بوزینه کی با تو حرف زد نگاهش را از صمصام گرفت و انگشت تهدیدش را در مقابل چشمانش تاب داد _اهای ارژن برای بار اخر میگم عروس من کژال کجاست بیارینش دیر شده همه منتظر ما هستن . صمصام انقدر دیوانه شد که ایوان دومتری را با یک جست پایین پریدو در یک ان یقه شایان را چنگ زد. صدای جیغ زنان و فریاد مردان به هوا رفت طبق ها به هوا پرتاب شد، هم همه شد ،ول وله شد. و من بی نفس تر به صورتم چنگ زدم مطمعا بودم که دیگر جان در بدنم نمانده ، صدای فریاد ها و نعره ها قلبم را از جای میکند صمصام مشت محکمی به دهان شایان کوبید و دعوا و جنگ شروع شد مشت بود که در هوا روی صورت یکدیگر فرود می اوردند و انقدر گوشه ی لباسم را درمشت چلانده بودم که کف دستم درد میکرد. کاری از دستم بر نمی امد حرف های دیشب اقاجان در گوشم زنگ میخورد و منعکس میشد " اگه بیرون در بیای احتمال داره بدزدنت و ببرنت ." من مانده بودم و جانی بی رمق و لرزان از بیماری و ترس و وحشت و تنها کاری که میتوانستم انجام دهم التماس به درگاه خداوند بود که مارا از این مهلکه نجات دهد.
 14. انقدر تنم داغ بو که دهانم خشک شده بود و نفس کشیدن برایم سخت شده بود .چند روز بود که در بستر بیماری افتاده بودم و همه خانواده ناراحت و نگران حال من بودند .حتی اقاجان که از حرف هایش پشیمان و ناراحت بود که چرا از من خواسته که با ازدواج با خان شایان موافقت کنم. لحاف زخیمی که مادر رویم انداخته بود را کنار زدم تا نفسی تازه کنم ولی هنوز گرم بود و در آتش می سوختم ،خودم را بالا کشیدم و به تاخ تخت تکیه زدم در اتاقم زده شد عرق قطره قطره روی پیشانیم شبنم زده بود به سختی درجایم نیم خیز شدم . و با گفتن " بفرمایید" کم جانی شخص پشت در را به داخل دعوت کردم در باز شد و قامت آقاجان در چهارچوب در پیدا شد سینه ام به سختی بالا و پایین میشد و هوا در ریه هایم جریان میگرفت ،آقا جان با چهره ای گرفته و چشم هایی ر از غم وارد شد و در را پشت سرش بست . دوباره تکانی به خودم دادم تا صاف بنشینم ولی اقاجان با دوقدم بلند خود را به من رساند و مانع شد . _راحت باش عزیزم، چطوری نازدارم ؟بهتر شدی ؟ نگاهم روی چشم های آبی اش گره خورد پرده ی اشک کم جانی دیدم را تار کرد چقدر پیر شده بود و من تازه گرد پیری را روی موهایش میدیدم درست بود که خواسته نامقبولی داشت ولی این اولین بارش بود و من مطمئن بودم که از سر ناچاری است . نگاهم از روی چشم هایش سر خورد، لبخند محوی روی چهره بی حال و مریضم جان گرفت هنوز وسط اتاق ایستاده بود تک سرفه ای کردم تا راه نفسم باز شود . _بیا بشین اقا جان چرا ایستادی ؟ بله خوبم نگران نباش ! در کنار تخت روی صندلی چوبی کنارم نشست ، سکوت بینمان سنگین شد این بی حرفی مرا میکشت سرم را آرام به سمت شانه اش خم کردم و روی شانه ی خسته ولی محکمش گذاشتم .صدای نفس های مردانه اش در گوشم پیچید ،"این مرد پدر من است پدری که با نفس هایش نفس میکشم" . _آقا جان غمت برام عین مرگ میمونه تورو به خدا باخودت اینجوری نکن ،من هرکار تو بخوای میکنم ولی نزار من رو ببرن . صدای شکستن قلبش را از همان جا شنیدم بغض کرده بود صدای مردانه اش میلرزید ،اشکم بی صدا از مژهای بلندم روی شانه اش چکید و پیراهنش را خیس کرد ،نمیدانم غم او بود که مرا میرنجاند یا درد که در سینه داشتم .صدایش دلم را لرزاند . _نمیزارم غزالم ،نمیزارم ببرنت ،مگه از سر راه اوردمت ،به جان خودت که دنیای بابایی به جان صمصام و سیروانم خونه چند روزه ازگفته خودم پشیمانم ، اگه بیانم نمیدمت ببرنت بهت قول میدم . سرم را از روی شانه اش برداشتم بادیدن چهره اش قلبم هزار تکه شد چشمانش خیس از اشک بود اولین بار بود که در عمرم اشکهایش را میدیدم میریزه از جایم بلند شدم دیگر مریض نبودم بلکه مرده ای بودم که اشک های پدرش را میدید در مقابل زانو زدم چشم هایش همچو دریا میخوروشید و چشم هایم همچو ابر میبارید دستم را بالا اوردم وروی چشمهایش کشیدم و اشک های داغش را پاک کردم . _ اقاجان مگه من بمیرم سر قبرم گریه کنی ،مگه نباشم اشک بریزی این کارا چیه اقا جان چرا خودت رو عذاب میدی ؟من میدونم مجبور بودی اون حرف رو بزنی من دلخوری ازت ندارم میدونم ناچار بودی تورو جان کژال اینجوری نکن . هنوز حرفم تمام نشده بود که خود را در آغوش گرمش یافتم و گرمای مهربانانه و پدرانه آغوشش را به جان خریدم دیوانه اشکهایم بند نمی امد گویی چشمه ی چشمانم تازه دم گرفته بود صدای هق هق مادرم از لای در به گوش میرسید چقدر صبور بود و نمیدانستم در این چند روز بی خرف فقط تیمارم کرد و هیچ نگفت نگفت که برو نگفت بمان فقط پرستارم بود و دلداریم می‌داد. پنجشنبه شده بود و من هنوز بیمار بودم هنوز تب داشتم و تنم میلرزید ولی اینبار دلم قرص بودکه قرار نیست ازاین خانه بیرون بروم . از شب قبل صمصام صنم را پیش مادرش برده بود و خودش به خانه ی ما امده بود از شب هیچ کس ارام و قرار نداشت حرف خان شاکر یکی بود و حتما عملیش می کرد و می امد. تا صبح از پشت پنجره نگاهم به قمصام بود که در جای همیشگی اش زیر بید پیر کنار چاه نشسته و کلافه است . با صدای افتادن چیزی از جا پریدم صبح شده بو‌د گردنم حسابی درد میکرد و تیر میکشید زیر پنجره درحالی که زانوهایم را در شکم جمع کرده بودم و سرم را رویشان گذاشته بودم خوابم برده بود،بلند شدم و ا پنجره به بیرون نگاه کردم صمصام در حیاط نبود خورشید به وسط آسمان نرسیده بود که صدای سم اسبها در حسار خانه یمان به گوش رسید صمصام تفنگش را از شب اماده کرده بودو پشت در گذاشته بود و سیروان خنجرش را به پر شال کمرش بسته بود دلم از جا کنده شد و طوفانی در دلم به پا شد. دوروز پیش به گلبهار خبر داده بودم که نامه ای برای ماکان بنویسد و به او بگوید که چه اتفاقاتی رخ داده و به او بگوید تاخودش را برساند ولی مطمئن نبودم گلبهار کاری را که گفتم را انجام داده یا نه و یا اصلا نامه به دست ماکان رسیده است یانه . صدای ساز و دهل به هوا رفت رنگم از اضطراب و نگرانی به مرده ای میزد که روزها مرده و کسی جنازه اش را از روی زمین برنداشته ! از اتاق بیرون دویدم و خود را در آغوش مادرم که او نیز حال خوبی نداشت انداختم مادر سعی داشت آرامم کند ولی این طوفان تازه شروع شده بود .
 15. ""قلب واژه " شر شر آب از روی ناودان ها راه افتاده خیس خیس از بارانم ،نه چتری دارم در دست نه لباس زخیمی دارم برتن فقط خودم هستم و باران سرد نیست داغ داغ است مثل چله ی تابستان که افتاب میسوزاند ادم را هیچ سردم نیست ،نه چتری دارم و نه لباسی فقط یادت با من است با منی که هیچ تر از هیچم وقتی هیچ خبر از تو نیست ! فقط دلم گرم است با خاطرت ... Naniya#