SAMAN.BLACKBANG

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  81
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  17

آخرین بار برد SAMAN.BLACKBANG در مارچ 7

SAMAN.BLACKBANG یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

845 Excellent

8 دنبال کننده

درباره SAMAN.BLACKBANG

 • درجه
  دو ستاره

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • محل سکونت
  ساری ، تهران
 • سطح تحصیلات
  زیر دیپلم
 • بهترین رمان
  هیچکسان ، سه جلد فرزند آتش ، پژوا و پژمان

آخرین بازدید کنندگان نمایه

536 بازدید کننده نمایه
 1. پارت بیست و دوم رو به روی تخته ی وایت برد ایستادم و به افراد حاضر در اتاق نگاهی انداختم. با سر به علی اشاره کردم که پروژکتور را روشن کند. -خب متاسفم که دیر شد اما بالاخره اطلاعات لازم رو از باند تارا محمدی بدست آوردیم. سرهنگ با اخم به چهره ام خیره شد. -چه اطلاعاتی سروان؟ -سرهنگ جعفری ، من با یکی از مواد فروشایی که گرفتم یه معامله دروغی کردم و اسم رئیس منطقه خودش رو ازش گرفتم. -تو با یه مجرم معامله کردی سروان؟ به سرگرد رسولی خیره شدم و پوزخندی زدم. -آره اما یه معامله دروغین ، خب اون فردی که بهم معرفی شد این فرده... و علی عکس را عوض کرد. چشمان آبی تیره اش که با نفرت به دوربین خیره شده بودند ، ترس را در جان آدم می انداخت. سرش را که با تیغ تراشیده بود و رد بخیه روی گونه راستش ابهتی ترسناک را به او بخشیده بود. مبینا با جدیت به تخته خیره شد. -این کیه سروان؟ -اسم شروین رستمی ، مادر روس و پدر ایرانی ، متولد روسیه ، ۳۵ ساله و باندی که اون ادارش میکنه همکاری گسترده ای با باند محمدی داره. -سروان شما میخواید مارو درگیر یه پرونده دیگه کنید؟ اخمانم را درهم فرو بردم و‌نگاه ترسناکی به علی انداختم. -از طریق این فرد هم میتونیم باند خودش هم باند تارا محمدی رو از بین ببریم. سرهنگ سری تکان داد و لیوان آبش را سر کشید. -فکر خوبیه ، من موافقم. به طرف صندلی حرکت کردم و روی آن نشستم. -نقشه هارو من از قبل کشیدم، از همین الان شروع میکنیم. ***
 2. پارت بیست و یکم نگاهم به طرف راستمان کشیده شد که سه نفر به این سمت می آمدند. کسی که وسط واستاده بود کمی لنگ میزد و با سرعت کمتری حرکت می کرد. با نزدیک شدنشان ، خشم و تعجب تمام وجودم را فرا گرفت ، به دختر رو به رویم خیره شدم . -نیلو. مردی که سمت چپش ایستاده بود ، پوزخندی زد و بازوی نیلو را گرفت و محکم به سمت من هلش داد. با جهش بلندی به سمت نیلو رفتم و در آغوش کشیدمش. تند تند نفس کشیدنش و لرزیدن صدایش و هق هق هایش اعصابم را متشنج تر ساخت. سرم را کنار گوشش بردم و بی توجه به اطراف زمزمه کردم:« من اینجام عزیزم نگران نباش». از خودم جدایش کردم و به سمت مرد هیکلی رو به رویم حرکت کردم. دندان هایم را با قدرت روی هم ساییدم. -مرتیکه ی آشغال تو به اجازه ای به نامزد من دست زدی. و بدون دادن فرصتی برای جواب دادن ، مشت محکمی به صورتش زدم. چند قدم عقب رفت ، با شوک دستی به صورتش کشید و بعد از چند لحظه نعره ی بلندی کشید و به طرفم حمله ور شد. با قدرت مشتش را به سمت صورتم آورد ، سرم را پایین آوردم و بعد از رد کردن مشتش با زانو محکم به شکمش کوبیدم. -بسه دیگه. نگاهم به سمت تارا کشیده شد. -به چه حقی نزدیک نامزد من شدی. پوزخندی زد و به چشمانم خیره شد. -برای ضعیف کردن آدما باید رو نقطه ضعفشون دست گذاشت. دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. -خفه شو ، به خداوندی خدا قسم یه تیر میکارم تو اون قلب کثیفت ، دیگه نبینم نزدیک نامزد من بشی ، این بازی فقط بین من و توئه ، شیرفهم شد؟ تا خواست جواب بدهد ، بی توجه به او به سمت نیلو رفتم و دستش را گرفتم و به سمت جهت مخالف حرکت کردم. -مه..مهرداد. -جانم عزیزدلم. -اونا...اونا کی بو..دن؟ -هیچکی ، نگران نباش جات امنه. مشتم را محکم فشردم و تند تر از قبل شروع به گام برداشتن کردم. به هر قیمتی که شده باید این باند لعنتی رو منحل کنم.
 3. پارت بیستم نفس عمیقی کشیدم و با قدرت دستانم را مشت کردم. -به نفعته که من رو برای مسائل بی اهمیت اینجا نکشیده باشی. لبخند معناداری زد و به چشمانم خیره شد. -یعنی میخوای بگی اینکه با من اومدی بیرون برات زجرآوره؟ لبخند سردی زدم و به چشمانش خیره شدم. -مطمئن باش اگه امشب چیز درست حسابی برای من نداشته باشی قبل اینکه دستگیر بشی یه تیر وسط پیشونیت میکارم. لب هایش را غنچه کرد و به کیکش خیره شد. -خیلی بد صحبت میکنیا. -امری داشتین خانم؟ نگاهم را از تارا روی گارسونی که کنار میز ایستاده بود ، کشیدم. -بله میخواستن بگن که لطفا صورتحساب رو بیارین. -بله حتما. بعد از رفتن گارسون ، به چهره ی دلخور تارا خیره شدم. -میریم ، بلند شو. *** آهسته قدم هایم را روی سنگ فرش های پارک میگذاشتم و با تمام وجود سعی میکردم خشمم را کنترل کنم. -خب ، اون شب چطور فهمیدی من قراره اونجا باشم؟ دستانش را در جیب پالتویش فرو برد و خودش را جمع تر کرد. -ظبط صوت به خودت وصل کردی؟ پوزخند صدا داری زدم. -اگه میخواستم با این چرت و پرتا بیام اینجا اصلا نمیومدم. -خب، از طریق یه نفوذی. سرجایم ایستادم و نفسم را صدا دار بیرون فرستادم. -اون کیه؟ چندقدم جلوتر از من ایستاد و به چهره ام خیره شد. -چرا فکر میکنی بهت میگم؟ -معامله میکنیم. لبخند عریضی زد و منتظر بهم خیره شد. -تو اون رو بهم تحویل بده در عوض موقع دستگیر کردنت میزارم زنده بری زندان. کمی بهم خیره شد و سپس بلند بلند شروع به خندیدن کرد. -یعنی هنوز نفهمیدی جناب سروان؟ چندقدم فاصله ای که بینمان بود را پر کرد. -من اگه بخوام فردا صبح بدنت با یه گلوله وسط چشمات تو سردخونس ، میخوای بهت ثابت کنم؟ منتظر و با شک بهش خیره شدم و چیزی نگفتم. سرش را تکان داد و تلفنش را از جیب پالتویش در آورد. بعد گرفتن شماره ای شروع به حرف زدن کرد. -مارو میبینید؟...خوبه....بیارینش. دستم را آهسته پشتم بردم و اسلحه ام را لمس کردم.
 4. پارت نوزدهم ** -حالا واجب بود بری مهرداد؟ با عصبانیت بوق ماشین را نگه داشتم و دستم را به نشانه اعتراض به راننده جلویی بالا آوردم. تلفن را به گوشم چسباندم. -عزیزم نگرانم نباش خوبم ، چیزیم نیست. -مطمعنی مهرداد؟ -آره خانومم ، نیلو؟ -جانم. -مرسی که به فکرمی ، قول میدم سریع کارم رو تموم کنم تا امشب شام رو بیرون بخوریم. -اوه مهرداد. -چیشده؟ -امشب نمیتونم چون خونه یکی از دوستامم. -کدوم دوستت؟ رو به روی کافی شاپ شیکی ترمز کردم و منتظر جواب دادن نیلو ماندم. -آشنات میکنم باهاش عزیزم ، من باید برم مراقب خودت باش. و قبل از اینکه فرصت جواب دادن به من بدهد ، تلفن را قطع کرد. پوفی کردم و تلفن را در جیبم گذاشتم. از ماشین پیاده شدم و کتم را تنم کردم. بعد از قفل کردن در ماشین به طرف ورودی کافی شاپ حرکت کردم. موزیک لایت و فضای تاریک کافی شاپ حس آرامش خوبی را به آدم القا می کرد. نگاهم را روی میز ها چرخاندم و روی آخرین میز ، گوشه ی کافی شاپ ثابت ماند. به طرف میز حرکت کردم. صندلی را عقب کشیدم و نشستم. -سلام خنده ی عشوه داری کرد و پالتوی خز دار قرمز رنگش را بیشتر جمع کرد. -سلام، سرمای بیرون رو آوردی تو با اون اخمات. با قیافه خونسرد و خنثی بهش خیره شدم. -خب برای چی میخاستی من رو بیرون ببینی؟ تیکه ای از کیک شکلاتی رو به رویش را داخل دهانش گذاشت و با شیطنت به چهره جدی من خیره شد. -عملیات آخری که انجام دادی ، زیادی داغون شدی. دندان هایم را روی هم فشردم. -کارت رو میگی یا پاشم برم. -میگم ، نمیشه که همینجوری ، یه چیزی سفارش بده. قبل از اینکه عکس العملی نشان دهم دستش را برای گارسون بلند کرد.
 5. پارت هجدهم ** از پشت میز بلند شدم و به سمت وایت بردی که گوشه ی اتاق روی دیوار نصب شده بود حرکت کردم. نگاه پر از نفرتم را روی عکس تارا محمدی خیره نگه داشتم. نگاهم روی تک تک سرشاخه های باند که پایین تر از عکس تارا محمدی در سمت چپ و راست او چسبیده بود ، چرخاندم. با مشت محکم روی چهره محمدی کوبیدم و نفس عمیقی از روی خشم کشیدم. به طرف میز برگشتم و به اسامی نگاه کردم. چه کسی خبرچینی کرده؟ همه قابل اعتماد و با سابقه، امکانش نبود که این اشخاص اطلاعاتی را به بیرون فرستاده باشند. پوفی کردم و سرم را محکم با دستانم گرفتم. تقه ای به در خورد. -بیا داخل. سربازی وارد اتاق شد و احترام نظامی گذاشت. -قربان خانومی میخوان شمارو ملاقات کنن. -نامزدم؟ -خیر قربان ، شخص دیگه ای هستن. با تعجب به چهره اش خیره شدم. -بگو بیاد داخل. پشت میز نشستم و دستی به لباس هایم کشیدم. با ورود زن جوانی به داخل اتاق ، با تعجب محسوسی به چهره اش خیره شدم. پوزخند طعنه داری زد. -سلام جناب سروان پارسا. کمی خودم را جمع و جور کردم و با جدیت به چهره اش خیره شدم. -سلام خانم محمدی ، خوش اومدین ، بفرمایید بشینید. و با دست به یکی از صندلی ها خیره شدم. نگاه سبز نافذش را در اتاق چرخاند و روی تخته ی وایت برد ثابت ماند و پس از مکثی با پوزخند عمیق تری روی یکی از صندلی ها نشست. -معلومه سرتون خیلی شلوغه. به چهره اش خیره شدم و چیزی نگفتم. کمی موهای سیاهش را زیر شال قرمزش فرستاد و ادامه داد :« برای کاری پیش شما اومدم.» -من سرپا گوشم خانم محمدی. نیشخندی زد و بدون توجه به من از جایش بلند شد. -اینجا نمیتونیم صحبت کنیم ، اگه مایل باشین امروز همدیگه رو بیرون ببینیم. ابرویی از تعجب بالا انداختم و با پوزخندی به چهره منتظرش خیره شدم. -بیرون؟ من و شما؟ شوخیتون گرفته خانم محترم؟ -نه کاملا جدیم ، و اینم خدمت شما. کارتی روی میز گذاشت و قبل از هر واکنشی به سمت در خروجی حرکت کرد. -خداحافظ جناب سروان پارسا. و قبل از بلند شدن صدایم در را بست. با عصبانیت مشتی روی میز کوبیدم. به کارت خیره شدم که شماره تلفن و آدرسی روی آن نوشته شده بود. زیر لب زمزمه کردم :« تو کلت چی میگذره»
 6. پارت هفدهم چون که لباس شخصی پوشیده بودم ، کمتر کسی من را میشناخت. رو به روی اتاق سرهنگ ایستادم و رو به سرباز گفتم :« به سرهنگ بگو سروان پارسا اومدن.» بعد از گذاشتن احترام به داخل اتاق رفت. نگاهم را داخل سالن شلوغ کلانتری چرخاندم. با باز شدن در ، سرباز من را به داخل دعوت کرد. رو به روی میز سرهنگ ایستادم و احترام نظامی محکمی گذاشتم. -سلام قربان. سرهنگ با نگاه حیرت زده و خوشحالی بهم خیره شد. -سلام پسر ، خوشحالم که سالمی. لبخند زورکی زدم و چیزی نگفتم. سرهنگ با اندوه بهم خیره شد . -مهرداد ، حتما کار یه نفوذی بوده ، یکی که به اطلاعات دسترسی داشته ، اما من نتونستم پیداش کنم. -چندنفر به اطلاعات عملیات دسترسی داشتن. -من ، تو ، سروان نجفی ، سروان علی زاده، سرگرد رسولی. سری تکان دادم و زمزمه کردم :« باید سریع تر دست به کار بشیم و بفهمیم عملیات بعدیشون کی انجام میشه.» -هرکار که لازمه بکن پارسا. -اجازه مرخصی میدین؟ -البته بعد از گذاشتن احترام ، به طرف در خروجی به راه افتادم.
 7. پارت شانزدهم نیلو با چهره محزون و چشمان سرخی وارد اتاق شد. با دیدن دوباره اش، قلبم به تپش افتاد. لبخند محوی زدم و زیر لب اسمش را زمزمه کردم. -نیلو همانطور که آهسته آهسته به سمتم می آمد ، قطره ی اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر شد. چند قدم اخر را بلند برداشت و در آغوشم فرو رفت. ب*و*سه ی نرمی روی موهایش کاشتم و به خود فشارش دادم. بوی عطرش، به طرز غیر باوری آرامم می کرد. کنار گوشش زمزمه کردم :« نبینم عشقم اشک بریزه ها ، نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود » صدای ضعیفش به گوشم رسید. -مهرداد ،خیلی ترسیدم ، اگه اتفاقی برات میوفتاد چیکار می کردم» -آروم باش ، من چیزیم نشده عزیزم. با صدای سرفه ی آرام مبینا ، به خودمان آمدیم. نیلو آهسته خودش را کنار کشید و با پشت دست صورتش را پاک کرد. به مبینا که حالا با قیافه عصبی به ما خیره بود ، نگاهی انداختم. نیلو لبخند ملیحی زد و به طرف مبینا برگشت. -سلام. مبینا لبخند زورکی زد. -سلام عزیزم. نیلو با قیافه ی متعجبی به سمت من چرخید. -مهردادجان، معرفی نمیکنی -بله، ایشون مبینا خانم هستن ، دوست و همکار قدیمی من و مبینا جان ، ایشون هم نامزد من هستن ، نیلو. مبینا لب هایش را روی هم فشرد و آهسته با نیلو دست داد. بعد از چند دقیقه مبینا بلند شد و کیفش را برداشت. -خب ، بهتره دیگه من برم و شمارو تنها بزارم ، خوشحالم که حالت خوبه مهرداد. با خارج شدن مبینا ، نگاه مهربانی به نیلو انداختم . -خیلی دلم برات تنگ شده بود. -من بیشتر عزیزم. *** با گذشت دو هفته ، بالاخره از بیمارستان ترخیص شدم. رو به روی اداره ایستادم و به ورودی خیره شدم. چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود . اخم غلیظی کردم و حالت جدی به خود گرفتم. با قدم های محکم به راه افتادم. به داخل سالن رسیدم و کمی سرعتم را بیشتر کردم و مسیر اتاق سرهنگ را در پیش گرفتم.
 8. پارت پانزدهم ** با قیافه خنثیی به صفحه تلویزیون زول زده بودم و مشغول دیدن برنامه آموزش آشپزی بودم. زیر لب زمزمه کردم :« نگاه کن به کجا رسیدیم». کنترل را برداشتم و عصبانیت دکمه خاموش را فشردم و کنترل را روی تخت پرت کردم. تقه ای به در خورد و بعد از آن صدای باز شدن در و سپس بسته شدنش. با تعجب به شخصی که وارد شده بود نگاه کردم. -مبینا؟ لبخند دلنشینی زد و به طرف تخت حرکت کرد. -انتظار دیدنم رو نداشتی مگه نه؟ -معلومه که نداشتم ، تقریبا چهارساله ازت بی خبرم. لیوانی روی میز کنارم گذاشت و کمی آبمیوه داخلش ریخت. -آره بعد از جدا شدنمون. قیافه ام را درهم فرو بردم و سمت دیگری نگاه کردم‌. -بس کن مبینا. لیوان را به سمتم گرفت. -خیلی وقته تمومش کردم مهرداد ، یه خبر خوبم دارم. -چه خبری؟ -به اداره شما منتقل شدم ، از این به بعد باهم کار میکنیم. لیوان خالی آبمیوه را روی میز گذاشتم و در چشمانش نگاه کردم و با لبخند زورکی گفتم:«عالیه» با ناراحتی بهم نگاه کرد. -خب تعریف کن چرا اینجوری شدی؟ -هیچی عملیات لو رفت. -یعنی میگی یه نفوذی داریم؟ -آره -خب کیه؟ با قیافه ملتمسی بهش خیره شدم. -مبینا خیلی خستم و سوالاتت واقعا عصبیم میکنه. -باشه مهرداد اما... تقه ای به در خورد و بعد صدای باز شدن در اتاق به گوش رسید.
 9. پارت چهاردهم ** آهسته چشمانم را گشودم. سفیدی اتاق و صدای دستگاه های اطراف و بوی الکلی که در فضا پخش شده بود ، این را نشان می داد که در بیمارستان بستری شدم. کمی تکان خوردم که نگاهم به دستم افتاد که باندپیچی شده بود. پام هم اوضاع بهتری نداشت. زبانم را مدام در دهان میچرخاندم و آب دهانم را قورت میدادم تا تشنگی کمی کاهش یابد اما اثری نداشت. نگاهی به اطراف انداختم که کسی را ندیدم. به دکمه گوشه تخت خیره شدم. با درد به سمتش متمایل شدم و دکمه را فشردم. چند لحظه بعد پرستاری وارد اتاق شد. -بالاخره بیدار شدین . نگاه بی توجهی نثارش کردم. -میشه یکم آب به من بدین لطفا. به سمت یخچال کوچک گوشه اتاق به راه افتاد. -من چندوقته که اینجام؟ -تقریبا سه روز -کسی هم برای ملاقاتم اومده؟ در یخچال را بست و در حالی که آب را در لیوان میریخت ، با چهره ی متفکری گفت :« آره ، چندنفری اومدن» ابرویی بالا انداختم. -دختر هم توشون بود؟ -آره لیوان آب را گرفتم و به طرف دهانم بردم. -چه اطلاعات دقیقی دارین. خنده ی کوتاهی کرد و چیزی نگفت. لیوان خالی را روی میز بغل تخت گذاشتم ، در حالی که به پشت تکیه می دادم رو به پرستار گفتم :« کی مرخص میشم؟» -حالا حالا فکر نمیکنم بتونید مرخص بشین. -میشه یه تماس با شماره ای که میگم بگیرین؟ -اره . شماره را روی کاغذی نوشت و از اتاق خارج شد. فکرم به شب عملیات کشیده شد ، صددرصد یکی نقشه را لو داده ، احتمالا کار یکی از سروان ها بوده ، چون چندنفرشون تازه واردن و قطعا درصد نفوذی بودنشون بالاست. دندان هایم را روی هم فشردم و به فرارم فکر کردم. من نباید تحت هیچ شرایطی شکست بخورم. باید تک تکشون رو پیدا کنم بندازم پشت میله ها یا شایدم با گلوله ای جان بی ارزششان را ازشان بگیرم. اما ، حال فقط حضور یک نفر مهم است ، کسی که آرامش دهنده زندگیه من شده است. دختری که نبودنش حکم مرگم را دارد.
 10. پارت سیزدهم ** مقابل بیمارستان ماشین را نگه داشتم. نفس عمیقی با درد کشیدم و به پشت تکیه دادم. به آینه نگاه انداختم که متوجه شدم رنگم پریده. آب دهانم را قورت دادم و با ضعف شدیدی که در جانم بود سعی کردم در ماشین را باز کنم. بعد از چندبار تلاش ناموفق ، توانستم در ماشین را باز کنم. سرم گیج رفت و دیدم تار شد. چندتا نفس عمیق پشت سر هم کشیدم و از ماشین پیاده شدم. به بدنه ماشین تکیه دادم تا روی زمین نیوفتم. خواستم قدم اول را بردارم که محکم روی زمین پرت شدم. از درد چهره ام درهم رفت. نگاهی به اطراف انداختم که با خیابانی خالی برخوردم. به پنجره اتاق حراست بیمارستان خیره شدم که کسی را ندیدم. سعی کردم بلند بشم اما انچنان‌ موفق نبودم. روی زمین نشستم و از درد دندان هایم را روی هم فشردم. -ببخشید آقا ، اتفاقی افتاده؟ آهسته و با درد به عقب برگشتم ، پیرمردی با لباس حراست نزدیکم ایستاده بود. -زخمی شدم. کمی با شک بهم خیره شد و نگاهی به شانه ام انداخت. -شما پلیسین؟ -بله. -من نمیتونم تنهایی ببرمتون داخل ، الان میرم کمک میارم. سرم را آهسته و با درد تکان دادم. با رفتن پیرمرد ، آرام روی زمین دراز کشیدم و چشمانم را بستم. خستگی شدیدی به جانم افتاده بود.
 11. سلام

  من رمان شما رو خوندم ، خیلی خوب بود

  کی جلد دوم رو شروع می کنین؟

  لطفا ادامه بدین ، قلم خوبی دارین

 12. پارت دوازدهم به نزدیکی سنگ که رسیدم ، با جهشی پشت سنگ پریدم. برخورد چند تیر با سنگ باعث شد ناخودآگاه سرم را بدزدم. ماشین ، آژیر کشان به راه افتاد و با سرعت به سمت چپ حرکت کرد. نفس عمیقی کشیدم و نگاه کوتاهی به اطراف انداختم. بلند شدم و چند شلیک پشت سر هم کردم. رسیدن نیروهای پایین تپه به بالا ، بزرگ ترین بدشانسی ممکن در آن لحظه بود. لبم را با زبان تر کردم و سعی کردم ترسم را مخفی کنم. صدای بلند زمختی شروع به داد زدن کرد. -تسلیم شو جناب سروان وگرنه خونت رو میریزیم ، تو تنهای تنهایی. صدای خنده ی چندنفر باعث شد ناخودآگاه استرسی برجانم بیوفتد. داد زدم :« خوبه که تنهام ، حالا تصمیم بگیرین کدومتون رو اول از همه بفرستم جهنم.» بعد از چندلحظه چند تیر پشت سر هم به سنگ اصابت کرد. -نکنه از جونت سیر شدی که اینجوری بلبل زبونی میکنی. با لحن تمسخر آمیزی داد زدم :« دوستای خرتر ار خودت بهت جواب رو رسوندن یا خودت فهمیدی؟» اینبار تعداد گلوله ها بیشتر شد. شروع به فکر کردن کردم تا از این جهنم نجات پیدا کنم ، اما هیچ راه نجاتی نبود. جرقه ی کوچکی در ذهنم زده شد. پایین تپه دوتا ماشین قرار داشت که اگر با سرعت تمام میدویدم شانسی برای فرار داشتم. تصمیم را گرفتم. یک ، دو ... با گفتن شماره سه با سرعت به سمت بالای تپه دویدم. شلیک های پی در پی باعث شد به سرعتم بیافزایم. به بالای تپه که رسیدم ، به ناگاه پایم سوزش شدیدی گرفت. ایستادم و روی زانو نشستم. به خونی که از پایم سرازیر بود نگاه وحشت زده ای انداختم. آهسته و با درد بلند شدم و به طرفشان چرخیدم. اسلحه ام را بالا گرفتم و چند شلیک پشت سرهم کردم. با برخورد سه تیر به شکمم به عقب پرت شدم. از سراشیبی قل خوردم که باعث شد هم سرم گیج برود هم دست چپم درد جانفرسایی را برایم به ارمغان آورد. پایین تپه که متوقف شدم نگاهی به بالا انداختم. دیدم به طرز فجیحی تار بود و رو به بیهوشی میرفت. با درد بلند شدم و به ماشین شاسی بلند رو به رویم خیره شدم. لبخند دردناکی زدم و لنگان لنگان پیش رفتم. دوباره صدای شلیک بلند شد. یکی از گلوله ها دست راستم را خراش داد که باعث شد از عمق جان فریادی بزنم. با سختی به ماشین رسیدم و در را با سرعت باز کردم. نگاهم به کلید افتاد. لبخند محوی زدم و ماشین را روشن کردم و با سرعت شروع به حرکت کردم. شیشه عقب ماشین با برخورد گلوله خورد شد و صدای شکستنش باعث شد سرعتم را بیشتر کنم. خونی که از دست و پایم میرفت باعث شده بود ضعف شدیدی بکنم. دنده را عوض کردم. با تکان دادن دست چپم درد طاقت فرسایی در جانم نشست. با افتادنم از تپه و قل خوردنم از سراشیبی ، به این نتیجه رسیدم که دست چپم شکسته بود. قطره ی اشک کوچکی از چشمم سرازیر شد. از عصبانیت فریادی زدم. -همتون رو میکشم لعنتیا.
 13. پارت یازدهم -چجوری؟ نگاه کوتاهی به چهره ی گرفته اش انداختم . -عزیزم ، این پرونده ها محرمانس ، من بهت اعتماد دارم اما نباید بخونی ، اه چجوری بگم آخه. لبخند محوی زد. -درکت میکنم نمیخواد توضیع بدی. لبخند مهربانی زدم و آهسته صدایش زدم. -نیلو؟ -جانم؟ -دیگه نمیخوام هیچوقت با قیافه ی گرفته ببینمت. سرش را تکان داد و لبخندش را عمیق تر کرد. در اتاق به صدا در آمد . -بیا داخل. جوادی با سینی چای وارد شد و بعد از گذاشتن چای روی میز ، احترام گذاشت و از اتاق خارج شد. *** علی با دلهره به اطراف نگاه می کرد و منطقه را با نگاه مشکوکی میکاوید. -مهرداد ، هنوزم میگم کارت اشتباهه که کلا با بیست نفر پاشدیم اومدیم که یه معامله رو نابود کنیم. نگاهی به ماه کامل در آسمان انداختم . -علی ، من برنامه ریزی همه چی رو کردم ، ما که پشت این تپه ایم و سروان علی زاده با ده نفر دیگه پشت اون تپه ، از دوطرف که تیراندازی کنیم کم میارن و تسلیم میشن. -مهرداد بفهم... نگاه عصبی بهش انداختم. -تمومش کن. ناگهان صدای موتور ماشینی به گوش رسید. به بالای تپه رفتم و مشغول دید زدن شدم. دوتا ماشین شاسی بلند سیاه رنگ متوقف شدن و تعداد زیادی محافظ از ماشین ها خارج شدند. علی کنارم قرار گرفت و زمزمه کرد : یکم عجیبه چرا اون یکیا نیومدن؟ -نمیدونم. صدای موتور ماشین دیگری به گوش رسید . اما اینبار از پشت سر ما ! نگاهی به پشت سر انداختم که سه تا ماشین با سرعت به سمت ما در حرکت بودند. سریع بیسیم را در آوردم و با تیم دوم ارتباط برقرار کردم. -برگردین پایگاه ، سریع راه بیوفتین ، نقشه لو رفته. داد زدم :« ماشینا رو روشن کنید باید هرچه سریع تر برگردیم. افراد سراسیمه به طرف ماشین ها راه افتادند. نگاهم را به پایین تپه انداختم که متوجه شدم نیروهایی که پایین تپه قرار دارند ، با سرعت زیادی به طرف ما در حرکتن. دو تا از ماشین ها به راه افتادن ، علی داد زد :« مهرداد بدو یکیشون داره میرسه .» با اعصاب خوردی به جیب سیاه رنگی که در فاصله دور تری از ما متوقف شد نگاه کردم. به طرف ماشین دویدم. -علی سوار شو عجله کن. علی به طرف در راننده حرکت کرد. با بلند شدن صدای تیر ، سرم را دزدیدم و بعد از چندلحظه ، صدای ناله علی بلند شد. -چیشده؟ یکی از سرباز ها جلو آمد و با صدای وحشت زده ای گفت :« قربان ، جناب سروان تیر خوردن.» نگاهم را به دو ماشین دیگری که متوقف شدند ، افتاد. -بشین پشت فرمون سروان نجفی رو برسون پایگاه ، من هواسشون رو پرت میکنم. -آخه قربان.. داد زدم :« عجله کن.» کلتم را از پشتم در آوردم و به طرف راست پشت سنگ بزرگی دویدم و طی دویدن چندتیر به سمت ماشین ها زدم.
 14. پارت دهم وارد اتاق سرهنگ شدم و احترام گذاشتم. نگاهم بر روی اخمای درهم کشیده ی سرهنگ ثابت مانده بود که صدای آهسته اما جدی و محکمش به خود آمدم. -چیشده پارسا؟ -قربان جهانگیری با ما همکاری کرده قراره یه عملیاتشون رو لو بده. تغیری در حالتش ایجاد نشد . -خوبه ، میتونی بری. -اتفاقی افتاده قربان؟ سرش را بالا آورد و با عصبانیت داد زد. -گفتم بیرون. احترام گذاشتم و از اتاق خارج شدم. اعصابم به شدت بخاطر رفتار سرهنگ خورد شد. زیر لب مشغول حرف زدن با خودم بودم که صدای شخصی به گوشم رسید. -جناب سروان خوش تیپ ما نمیخوان یذره از وقتشون رو به ما بدن؟ با ناباوری به سمت صدا برگشتم و لبخند متعجبی زدم. -نیلو ، تو اینجا چیکار میکنی؟ لبخند دلنشینی زد و به طرف در اتاقم حرکت کرد. -اومدم تورو ببینم مگه مشکلی داره؟ به سمت در راه افتادم . -نه چه مشکلی؟ وارد اتاق که شدیم ، در را آهسته بستم و به نیلو که پشت میزم نشسته بود دست به سینه خیره شدم. -راحتی؟ خنده ی ریزی کرد و با صدای نچندان بلندی گفت :« سرباز». با قیافه جدی و همان حالت بهش خیره ماندم. -هوم؟ -هوم و کوفت و زهرمار بی ادب. نیشخندی زدم و به سمت یکی از صندلی ها حرکت کردم‌. پرونده را روی میز گذاشتم و روی یکی از صندلی ها نشستم. -خب عزیزم ، نمیخای بگی چزا اومدی اینجا؟ اخم ریزی کرد و به چشمانم خیره شد. -نباید میومدم ؟ ناراحت شدی از اومدنم؟ به چهره اش لبخند گرمی زدم و با لحن دلجویانه ای گفتم :« خانومم نگفتم نیا ، نگران شدم گفتم مشکلی پیش نیومده باشه.» لبخندی زد و شروع به بازی با انگشتانش شد. -چیزی میخوری؟ -چایی -واسا الان میگم بیارن. -باشه از روی صندلی بلند شدم و به طرف در حرکت کردم. در را گشودم و به سربازی که احترام گذاشته بود خیره شدم. -جوادی ، دوتا چاپی بیار ، تلخ نباشه. -اطاعت قربان ، چیز دیگه ای لازم ندارین؟ - نه سریع تر بیار. احترام گذاشت و به سمت ابدارخانه حرکت کرد. آهسته برگشتم و در را باز کردم. نگاهم به نیلو افتاد که با دقت مشغول خواندن پرونده ی روی میز بود. در را با صدا بستم و با اخم بهش خیره ماندم. چهره اش را مظلوم کرد. -بخدا فقط فوضولیم گل کرده بود. کمی اخم هایم را باز کردم و به سمت صندلی ها رفتم و روی نزدیک ترین صندلی به نیلو نشستم. -بهت گفته بودم دوست ندارم بخونیشون نیلو. یا لحن ناراحتی گفت :« باشه». پوفی کردم و با بی حوصلگی به صورتش خیره شدم. -بس کن نیلو ، اینجوری نکن
 15. پارت نهم ** -اممم من جوجه میخورم ، تو چی میخوری مهرداد؟ بهش خیره شدم و زمزمه کردم :« هرچی خودت میخوری عزیزم». لبخندی زد و فشار کوچکی به دستم وارد کرد. نگاهم در رستوران شیکی که در آن بودیم در گردش بود. سالن بزرگی که یک طرف ارکست و سمت دیگر راه پله برای رفتن به طبقه دوم بود و سالن را میز های سفید رنگی پر کرده بودند. با اومدن گارسون ، سکوتی بین من و نیلو ایجاد شد. بعد از دقایقی زمزمه کردم :« نیلو». -جانم؟ -یکم نگرانم. بهم خیره شد و زمزمه کرد :« برای چی». با اضطراب بهش خیره شدم و با لحن نگرانی گفتم :« اگه کسایی که با من دشمنی دارن بخوان به تو آسیبی برسونن من نابود میشم». کمی در چشمانم خیره شد ، سپس لبخند دلنشینی زد و با لحن اطمینان بخشی گفت :« ببین مهرداد ، نگرانی لازم نیست، من میتونم از پس خودم بر بیام ، ما باهم از پسش برمیایم، پس نگران نباش باشه؟» لبخند محوی زدم و دستش را بالا آوردم و ب*و*سه ی نرمی پشت دستش زدم. -دوست دارم نیلو ، خیلی زیادم دوست دارم. سرش را با خجالت پایین انداخت و چیز دیگری نگفت. با لبخند به چهره ی دختری خیره شدم که میدانستم تمام آینده ام در کنار او ، خوب یا بد سپری خواهد شد.