تهمینه ورکانه

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  15
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

46 Excellent

2 دنبال کننده

درباره تهمینه ورکانه

 • درجه
  بدون ستاره

آخرین بازدید کنندگان نمایه

137 بازدید کننده نمایه
 1. #پارت_یازدهم: صنم با ذوق دیس برنج را سمت پدرم گرفت و گفت: _چه خانواده ی با شخصیتی هستن، خداروشکر خیالم از بابت تابانم راحت شد مادرم بی حوصله برای خودش برنج کشید و اردوان مرغ را کنار بشقاب من گذاشت و گفت: _بخور نگاه نکن _کمی از گوشت مرغ را جدا کردم و آن را به دهانم گذاشتم تابان خنده ای کرد و گفت: _علیرام خیلی خوبه داشتیم تو اتاق صحبت می کردیم گفت یک سالی هست که دوست داشته پا پیش بذاره اردوان پوزخند صدا داری زد و هاکان بی تفاوت نگاه جنجال بی صدای سر میز شام کرد. صنم نگاهی به من کرد و با موذی گری گفت: _سعی کن یه کم از خواهرت یاد بگیری، فردا پس فردا یه خواستگار برات اومد تحقیق کرد دمشو نذاره رو کولش الفرار تابان خندید و هاکان باز بی تفاوت نگاه من کرد: _من حاضرم خواستگار برام نیاد تا با عشوه خرکی پاشه بیاد تابان درجا سرخ شد و صنم با حرص گوشه ی لبش را جوید _گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه پیف پیف بو می ده...خودت شوهر گیرت نیومده فکر کردی همه مثل خودت بی صاحاب هستن خندیدم، با حرص می خواستم با برگرداندن نقاب قبلی خودم را گول بزنم: _بی صاحاب اونیه که تو پارک سر کوچه... تابان هول زده نگاهم کرد و پدرم فریاد زد: _بسه..... هاکان باز بدون توجه به کسی بلند شد و بدون خوردن حتی یک لقمه راهی اتاقش شد و مادرم آرام گفت: _هاکان جان یه لقمه بخور حداقل _ممنون سیرم مامان آساره با این حرف هاکان صنم تیز بلند شد و با حرص گفت: _مامان آساره چه کوفتیه به ناف این زنیکه می بندی؟ این مادرته یا من؟ هاکان دوباره با همان نگاه روی مدار بی تفاوتی اش نگاه صنم کرد و اردوان کلافه از این بحث همیشگی بلند شد و چنگ زد به سوییچ ماشینش که روی گرامافون جلوی در ورودی بود، مادرم با نگرانی نگاهم کرد و من دویدم سمت در و "لا اله الا الله" پدرم را نادیده گرفتم _اردوان...اردوان بدون توجه در حیاط را باز کرد و من چنگ زدم به پیراهنش: _ول کن دلبان _تو چی کار اون داری؟ _توقع داری بشینم نگاهش کنم خونسرد شام بخورم؟ _توقع دارم نادیده بگیری، خودم جوابشونو می دم به عادت همیشگی اش چنگ زد به موها و گردنش و نفسش را کلافه بیرون داد _تا کی؟ تا کی ارّه بدین تیشه پس بگیرین؟ به شاهرگم رسونده، بقرآن که پول ندارم که اگه داشتم گور بابای عارف می کردم دست تو و مامانتو می گرفتم می بردم یه خراب شده دیگه _عیب نداره سرنوشت مام اینه دیگه _سرنوشت شما نیست حماقت خواهر خودمه تو بیست و دو سال پیش _حالا بیا تو یا این که صبر کن من آماده بشم بریم یه هوایی بخوریم لبه ی جدول کشی جلوی خانه کنار درخت کاج نشست و گفت: _منتظرم لبخند بی جانی زدم و احوال بدم را دنبال خودم داخل خانه کشاندم میز خلوت بود و غذاها دست نخورده نصفه و نیمه داخل بشقاب ها بود، یک راست به آشپزخانه رفتم: _مامان نگاهم کرد و آرام از روی صندلی نزدیک به گاز بلند شد _چی شد اردوان رفت؟ _نه گفت آماده بشم بریم بیرون _زود بیا _شب برم خونه بابایی؟ _نه بیا خونه گونه اش را ب*و*سیدم و حین رفتن از آشپزخانه گفتم: _دست به میز نزن خودشون میان جمع می کنن برو اتاق استراحت کن لبخند مادرانه ای به صورتم زد و من دور شدم، از وقتی خودکشی کرده بودم نگاهش کدر شده بود و من خودم را مقصر این کدورت می دانستم. هنوز لباس های غروب تنم بود فقط شال نداشتم، مانتوی تابستانه سیاهم را پوشیدم و همان شال صدفی را روی سرم انداختم و بیرون رفتم.
 2. #پارت_دهم: خودم را به دست باد دادم، تمام گلبرگ هایم رفت حال نوبت خودم بود، حال نوبت من بود که تمامم شده بود یکی و آن یکی هم لق و کج شده بود به سمت بادی که سعی در ریشه کن کردنم داشت. به سمت میز گرد چوبی آخر حیاط رفتم و پشت میز روی زانو نشستم، دلم نمی خواست کسی شاهد این جلوه ی تنهایی در من باشد، دلم نمی خواست کسی دلبان شاد و سرمست را این گونه بیمار و مُرده نظاره کند و فرشته ی نجاتم آمد صدای خش خش لباسش به من فهماند که خودش است، یعنی جز او کسی را نداشتم که هجای اسم من یادش باشد، کسی نبود که اشک هایم را رد به رد از حفظ باشد و یکی یکی گره هایش را باز کند، به صورت اشکی ام لبخند زد، او به چین و شکن های دل من آگاه بود، بلد بود هروقت کج پیچیدم تا خودم را گم و گور کنم پیدایم کند "ما همه در یک جایی از قصه هایمان جا ماندیم، جا ماندیم و کسی متوجه نبودنمان نشد، بدترین جای قضیه آن جایی بود که به عقب نگاه کردیم، دیدیم بود و نبودمان برای هیچ کس مهم نبوده... (فاطمه جوادی)" با صدای فندکش سر بلند کردم و نگاهم را به صورتش دوختم، نگاهش از پس این مهره های بی رنگ معلق در چشمم غمگین به نظر می رسید به دیوار پشت سرم تکیه دادم و پاهایم را دراز کردم و خنکای موزاییک های کدر کف حیاط را به جان خریدم و بدون خجالت صورتم را پر از مهره کردم برای دلم که حالا شده بود مهره ی سوخته _جمع کن خودتو مادرت سکته کرد _تو برو داخل خودم میام سیگار را باحرص از میان لب هایش جدا کرد و دودش را مثل گلبرگ های من به دست باد سپرد _بلند شو دلبان _اردوان دست از سرم بردار چنگ زد به گردن سرخ از خشمش و در یک حرکت بازویم را گرفت و به سمت خودش کشید. بلند شدم و در آغوشش سردی باد را فراموش کردم و اشک هایم چهارخانه های پیراهن سبزش را تر کرد. بوی تنش آرام ترم کرد و دلم گرم شد به گرمای دست هایش دور تنم اشک هایم را با گوشه ی شال صدفی ام پاک کردم، پیراهنم نازک بود و باد تنم را به لرز انداخته بود باهم داخل رفتیم و تابان با اخم های درهم نگاهم کرد و هاکان زیر گوشم گفت: _چه مرگته امروز؟ _به تو ربطی نداره پوزخند زد و با چشم های سبز بی روحش تمام صورتم را کاوید و روی مویرگ های سرخ چشمم توقف کرد، سریع نگاه گرفتم و به تابان و علیرام نگاه کردم، علیرام لبخند بزرگی به لب داشت اما تابان تمام حواسش پیش من و این آشوب هایم بود _ماهی قرمز چی شده امروز ساکت شدی؟ صدایش بغض را در گلویم هوار کرد اما لبخند زدم و بدون نگاه به صورتش گفتم: _چیزی نیست، مبارک باشه _ممنون خاله ریزه، قسمت خودت بشه _ممنون یک شیرینی از میز جلوی پایش برداشت و سمت من گرفت، دلم می خواست تمام شیرینی های دنیا را با زهر تلخ کنم _ندیدم شیرینی ازدواج خواهرت رو بخوری ماهی قرمز شیرینی را با دست های لرزان گرفتم و نگاهم دنبال دست هایش کشیده شد سمت دست های تابان و قفل شدنش میان انگشتان باریکش با آن انگشتر پر از نگین های براق زمستان امسال کولاک بود، از همین حالا سوز سردش چهار ستونم را به لرز انداخته بود.
 3. #پارت_نهم صنم با پوزخند نگاهی حواله ام کرد و ترک ریز قلبم بزرگ تر شد اما نگاه گرفتم، علیرام سرش را بالا آورد و لحظه ای نگاهش به نگاه سرد من گره خورد و گلوله ی متورم گلویم بزرگ تر شد و روحم شکست، سرم را پایین انداختم زمستان امسال به گمانم سردتر باشد، آقا مصطفی با خنده رو به همه گفت: _با اجازه ی آقا عارف و صنم خانوم بچه ها دو کلمه خصوصی باهم صحبت کنن صنم چشم های سبز موذی اش را به من دوخت و با لبخند تصنعی گفت: _بله بله حتماً اردوان زیر گوشم گفت: _خواهش می کنم خودتو کنترل کن دلبان به تأیید سر تکان دادم و با انگشت شصت و اشاره دست راستم محکم چشم هایم را فشار دادم تا بلکه اشک ها عقب نشینی کنند، صدای صحبت های ریز عارفه اعصابم را نازک تر کرده بود و من در بی پناهی سعی کردم به پوزخندهای تابان و صنم توجهی نکنم. خدایا قلب درد دارم، خدایا روحم ترک ترک شده از بی محبتی هایت، الهی گاهی نگاهی هاکان مشکوک نگاهم کرد و من برای فرار از بغض لعنتی ام به آشپزخانه رفتم، صنم با دیدن من گفت: _همیشه شیش متر زبون داری حالا که واسه دختر من خواستگار اومده بُغ کردی نشستی ور دل دایی جانت؟ _هنوزم زبونم درازه پس سرت به کار خودت باشه تا اینجا رو روی سرم نذاشتم از ترسش لال شد و من با لیوانی آب بغض ها و دردهایم را یک جا بلعیدم روی صندلی مادرم که همیشه کنار گاز بود نشستم و به تصویر کج و معوج خودم در آینه گاز نگاه کردم، چقدر از انعکاس تصویر خودم میان این شیشه ی دودی بدم آمد، چقدر چشم هایم بی فروغ و ترسناک شده بود و این چشم هایی که امروز به سفیدی می زد شبیه چشم های دلبان همیشگی نبود. صنم با دیس شیرینی بیرون رفت و اردوان داخل آمد، کنار پایم روی زانو نشست و گفت: _خوبی؟ بهتری؟ با سر تأیید کردم اما خوب نبودم و این را فقط دلبانی که در درونم داشت عذاب می کشید می فهمید تنهایی بعد از او تنهایی قبل از او نبود، بوی کاکائو و شیرینی خوشبختی تابان شامه ام را آزار می داد، نظر تنگ شده بودم برای دیدن خوشبختی خواهرم اردوان در سکوت خیره ی من شده بود، فهمیده بود که این جنگ درونی در من فقط با سر بریدن این احساس تمام می شود. کلافه موهای سیاهش را چنگ زد و بازویم را محکم گرفت و مرا میان آغوش امنش تکیه داد _بریم بیرون؟ شک می کنن ها _بریم باهم بیرون رفتیم و همزمان با ما علیرام با آن لبخند زیبا و نگاه براقش همراه تابان از اتاق خارج شدند و ماهی لغزان نگاه من میان آب های شور غرق شد همه به افتخار لبخندشان دست زدند و من نمی دانستم باید تا کجا نقش بازی کنم؟ پدرم با لبخند شیرینی تعارف شده از سمت تابان را خورد و عرفان برادر بزرگ علیرام برای شاد کردن جمع کمی رقصید، خوش به حالش که این قدر شاد بود دوباره صحبت کردند و من باز نفهمیدم فقط نگاهم به نگاه عاشق علیرام و لبخندهای تابان بود و حس حسادتی که هر لحظه بیشتر خاکسترم می کرد، مهریه و شیربهایش را یادداشت کردند و آقا مصطفی صیغه ی محرمیت بین آنها خواند و علیرام دست تابانش را ب*و*سید و حلقه ی نشان را به دستش انداخت و تمام مقاومت من ته کشید، دیگر نمی شد جلوی این بغض سرکش را گرفت، سریع بلند شدم و به حیاط رفتم. "راز مرا از چشم هایم می توان فهمید این گریه های ناگهانی از ترس رسوایی است (فاضل نظری)"
 4. #پارت_هشتم کنار اردوان نشسته بودم و صورتم محو نقطه ای میان سفیدی دیوار مقابلم بود، جایی میان گذشته و حال و آینده معلق بودم، انگار یک جریان تیره از ذهنم شروع به جوشیدن کرده بود و قلبم را پر می کرد و من نمی دانستم واقعاً بعد از امروز می شود نام آدم را روی خودم بگذارم یا نه؟ میان این شلوغی ها عجیب احساس تنهایی می کردم کاش می شد مرگ دست خود آدم بود هر کجا سیر می شدی، هرکجا می بریدی خداحافظ سردی می گفتی و می رفتی، اگر دلت خواست برمی گشتی، اگر دلت نمی خواست آرام چشم هایت را می بستی و تا قیامت می خوابیدی "تنهایی... راه پله‌یِ تنگِ بد شیبِ دخمه مانندیست که سالها صدایِ ناله هایِ موزاییک هایِ کهنه‌اش را کسی نمی‌شنود...! (امیرمهدی زمانی)" و من عجیب شبیه همان دخمه با آن موزاییک های لق و کهنه بودم که هر تلنگری ناله ام را بلند می کرد. عارفه خواهر علیرام کنار دست من نشسته بود و من تمام تلاشم را کرده بودم تا او موج این احساس تلخ را میان رگ و پی وجودم حس نکند و از شانس بلند و بالایم صنم و علیرام درست رو به روی من روی دوتا مبل تکی نشسته بودند، چقدر دوست داشتم میان آن چشم های کهربایی مستش خودم را حلق آویز کنم. اردوان با آرنج سلقمه ای به پهلویم زد و سرش را خم کرد، طوری که فقط من بشنوم گفت: _حواست هست؟ به خودم آمدم، کجای زندگی بودیم؟ داشتیم از کجای تلخی ها رد می شدیم؟ در مسیر گیر کرده بودیم یا از مقصد بی خبر گذشته بودیم؟ گیج بودم ولی برای این که اردوان راحتم بگذارد گفتم: _آ...آ....آره با حرص رویش را برگرداند ولی من اهمیتی ندادم، علیرام با ذوق نگاه صورت تابان می کرد و پدرش در مورد مسائل روزمره با پدرم وارد صحبت شده بود و من هیچ چیز نه می فهمیدم نه حس می کردم و نه برایم مهم بود انگار تمام اعصاب های تنم فلج شده بودند. تنها خواسته ی قلبی من فقط یک بیابان سکوت بود و حنجره ای که یاری ام کند تا فریاد آخر، آن قدر فریاد بزنم تا سلول به سلول این نگاه کهربائی را در خودم نابود کنم اما نمی شد و زندگی من همین بود پر از خواسته های برآورده نشده، پر از بودهایی که هست نشد...من این بودم، یک تکه تنهایی آقا مصطفی با یک سرفه مصلحتی جمع را ساکت کرد و با لبخند عریضی گفت: _از هر چه بگذریم...سخن دوست خوش تر است لبخند تابان جان گرفت و یک تکه از قلب من مثل یک ترک ریز صدا داد صنم با چشم به تابان اشاره کرد برای چای و تابان با متانتی که شاید برای اولین بار بود می دیدم به آشپزخانه رفت و بغض در من ذره ذره بیشتر ریشه دواند اردوان نگاه نگرانش دائم روی صورت من و نگاه پایین افتاده ی علیرام در گردش بود که عجیب امروز ساکت شده بود موهای سیاه براقش امروز خوش حالت از همیشه بود، تابان با سینی چای معروفش آمد و ترک ریز قلبم کمی بیشتر شد و کمی فقط کمی بیشتر صدا داد اردوان نگران نگاهم کرد، به زحمت داشتم این جو را تحمل می کردم...خدایا صبری چای را تعارف کرد، به همه جز من و من تنها چیزی که حالا از نظرم افتاده بود بی احترامی تابان به خواهر کوچک ترش بود آقا مصطفی قلوپی از چایی اش را سر کشید و گفت: _آقا عارف خودتون کم و بیش با خانواده ی من آشنایی دارین علیرام آخرین فرزند منه که بیست و هشت سال سن داره و خداروشکر یه آب باریکه ای داره و تولیدی برای خودش و اردوان جان هستش پدرم به تأیید سر تکان داد و گفت: _بله درست می فرمایین _اخلاقش هم آروم و صبوره ولی روراست وقتی عصبی بشه کنترلش دست خودش نیست، دیگه نیاز به توضیح نیست ریش و قیچی دست شماست پدرم با فروتنی سری تکان داد و گفت: _ما شناخت کافی از آقازاده داریم اگر دخترم تابان موافقت کنه ما حرفی نداریم ما همه جوره شناخت داریم، سر سفره هم بزرگ شدیم پدرم راست می گفت ما سر سفره ی دل هم بزرگ شده بودیم و حالا فقط کمی دل هایمان جا به جا شده بود یکی دودل شده بود یکی هم بی دل، یکی که این روزها عجیب به من شباهت داشت
 5. #پارت_هفتم: شال صدفی ام را روی موهای سیاهم انداختم، کم پیش می آمد با تیپ دخترانه حاضر شوم، اندام نه چندان لاغرم در این شومیز گل دار خیلی زیباتر دیده می شد، شالم را مرتب کردم و یک مداد مشکی برای پوشاندن برق اشک در چشمم کشیدم و پاپوش مشکی ام را به پا کردم. آماده بودم برای این مهمانی که پدر از همان دیروز سر میز نهار اولتیماتوم هایش را داده بود و من در سکوتی که هفت روز بود مرا خفه کرده بود دست از شیطنت برداشتم و گوش سپردم برای اولین بار اردوان در این یک هفته دیوانه ام کرده بود بس که حرف زده بود و من گوش نکرده بودم، اهل شنیدن و گوش کردن نصیحت نبودم از این حرف های خاله زنکی بدم می آمد و اردوان این را بهتر از همه می دانست. برای آخرین بار به چهره ام در انعکاس این شیشه ی نقره اندود روی میز توالت سفید نگاه کردم رنگ پوستم از همیشه سفید تر و مهتابی تر به نظر می رسید و انگار دختر نقاشی شده میان روشنای آینه دلبان نبود...نه حقیقتاً من نبودم در اتاقم زده شد بدون پرسیدن به کارم ادامه دادم، می دانستم تابان است و می دانستم هدفش چیست برای همین سکوت کردم و او بدون منتظر ماندن برای اجازه وارد اتاق شد، با نگاهش سر تاپایم را خوب رصد کرد و گفت: _می بینم آماده ای پوزخند زدم و چشم دوختم به چشم های سبز وحشی اش که شاید برای دیگران اغوا کننده بود اما برای من مثل یک لجن زار کثیف و زائد بود _کاری داری بگو...می شنوم _هیچی فقط آساره گفت بری کمکش _الان می رم با اکراه نگاهش کردم، در آن کت سفید و دامن راسته ی مشکی که تا روی زانویش آمده بود بزرگ سال تر از همیشه به نظر می رسید، ساپورت مشکی ضخیمش قد بلندش را بلندتر نشان می داد اما چون لاغر بود همیشه نسبت به هیکل پُر من حسودی می کرد و لباسش با این که زیبا بود اما لاغری اندامش جلوه ی لباس را از بین برده بود _در ضمن مامانم گفت تو چایی ببری _اگه قراره من چایی ببرم پس چرا میان خواستگاری تو؟ _من نمی تونم سختمه _به جهنم مشکل خودته طبق عادت همیشگی چشم هایش را مثل گربه تنگ کرد و با حرص بیرون رفت با رفتنش تمام مقاومتم از بین رفت و از میز توالت فاصله گرفتم و روی تخت نشستم، این بغض لعنتی چرا تمام نمی شد؟ چرا هرچه می باریدمش بزرگتر و حجیم تر می شد؟ خدایا تمام روحم را گرفتی جسمم را هم بگیر و تمام کن این بازی کثیف را "از تو به تنهایی گریختم، دیدم او هم گوشه ای کز کرده بود، از تو می خواند از تو می گفت او هم عاشق تو بود...! (حسام عزیزی)" دوباره در اتاق ضربه خورد، اهل خانه امروز قصد جانم را کرده بودند، اردوان با اخم های در هم وارد شد و نگران نگاهم کرد _دلبان... سدّ چشم هایم با دلبان گفتنش شکست و شانه هایم از سنگینی بار این غم خم شد و من در خودم شکستم اردوان می دانست، او می دانست که تمام سلول های تنم از درد این مهمانی از پیش تعیین شده خرد و خاکشیر شده بود، او می دانست که از دلبان بعد از امروز جز تلی از گوشت و پوست چیزی باقی نمی ماند. کنارم آمد و بدون حرف مرا در آغوش امنش پناه داد، آخرین سنگرم برای جنگ با خودم همین آغوش بود _دلی خانوم؟ از الان قراره تا کی خودتو نابود کنی؟ _نِ...نمی...نمی دونم فق...فقط می...خوام بِ...برم _کجا بری؟ می خوای همه شک کنن؟ _مُ...مهم...نی....نیست با هق هق سعی داشتم مجابش کنم برای بردنم از این خانه اما اردوان سنگ دل بود، می گفت باید دلت بشکند تا دل بکنی، دل نبود که جان بود من دل نمی کندم ذره ذره جان می کندم با این دل مادرم به اتاق آمد و با دیدن اشک های من صورتش را چنگ زد که اردوان گفت: _لوس شده دلش گرفته شما برو آبجی جان ماهم الان میایم مادرم بدون توجه به حرف اردوان کنارم نشست و پیشانی ام را ب*و*سید و گفت: _چیزی شده مامانم؟ _نه مامانم هیچی نشده یه کم دلم گرفته همین _می خوای زنگ بزنم لیلان بیاد یا تو بری؟ تنها آرزویم همین بود، می خواستم موافقت کنم که اردوان قبل از من گفت: _نه بابا مثلاً خواستگاری خواهرشه کجا پاشه بره؟ شما برو ما هم میایم _باشه زود بیاین صداشون درومده اردوان مرا از سینه اش جدا کرد و مادرم از اتاق بیرون رفت و من اشک هایم را پاک کردم، اشک هایی که با هر قطره شان ذره ای از روحم را جدا می کرد و مرا در جریانی تدریجی رو به زوال سوق می داد.
 6. #پارت_ششم: تابان با نگاه موذی اش روی من با اشتها کمی دلستر انار نوشید و با لب های کِش آمده گفت: _اردوان خبر نداری علیرام کِی قراره بیاد خواستگاری؟ اردوان خونسرد لیوان دلستر را کنار دستش گذاشت و گفت: _اگه انقدر هولی برای شوهر کردن زنگ بزنم بپرسم؟ تابان با هول خنده ی احمقانه ای کرد و گفت: _نه نه برام سوال شد آخه مادرش چند روز پیش زنگ زد گفت میایم ولی خبری نشد اردوان نگاه سختش را روی صورت بغض کرده ی من انداخت و من برای بار صدهزار و یکم بغضم را در مشتم فشردم و با قاشق بیچاره گوشت مرغ درون سوپم را تکه تکه کردم _احتمالاً همین روزا میاد هول نشو لیلان که متوجه اوضاع خراب احوال من شده بود با لبخند بلند شد و گفت: _خاله آساره دستتون طلا عالی شده بود _نوش جونت دخترم _هوا انگار یه کم دم داره داخل خونه، من می رم حیاط با دلبان، زود میایم تا شما ناهارتون رو بخورین _باشه عزیزم دست انداخت دور بازویم و با نگاه معنا دارش روی صورتم مرا همراه خودش به حیاط و زیر سایه ی درخت انگور برد و من مشتم برای لیلان باز شد، سرم را پایین انداختم و اشک هایم با زجر از روی تیغه ی بینی ام راه گرفت و روی موزاییک های خاکستری حیاط چکید _دیدی؟ از قصد جلوی من اونجوری می گه _چرا واکنش نشون می دی آخه؟ _من نمی تونم لیلان...نمی تونم تحملش کنم، بخدا نمی شه _می تونی باید بتونی بی رمق و بی جان روی تنه ی درخت نزدیک میز چوبی نشستم و برای حال دردناک زندگی از دست رفته ام گریستم، حال این قلب با این حرف های لیلان و نگاه های اردوان خوب نمی شد،به خدا نمی شد برای خوب شدن حال من فقط معجزه ای از جنس خدا مرا کفایت می کرد. کمی که آرام تر شدم، لیلان هم شروع به صحبت کرد، دلداری داد و حرف زد اما من به جرأت قسم می خوردم که نیم بیشتر حرف هایش را نفهمیدم و فقط بیخود سر تکان دادم و او هم وقتی دید حرف زدن با من فایده ندارد تنهایم گذاشت و همراه اردوان رفت و من باز برگشتم به همان غار تاریک درونیم هرکار می کردم نمی توانستم خودم را آرام کنم و حرف های تابان و رفتارهای هیجان زده ی صنم برای خواستگار جدید تابان را نادیده بگیرم، هرچه بیشتر فاصله می گرفتم قلبم بیشتر خراش برمی داشت "به چه مشغول کنم دیده و دل را؟ که مدام دل تو را می طلبد؛ دیده تو را می جوید..." بی تفاوتی های هاکان و رفتارهای نا مناسب این مادر و دختر و پسرش با مادرم هم شده بود غم روی غم هایم و من نمی توانستم کاری کنم جز این که گاهی با حرف دهانشان را ببندم...کاش پدرم می فهمید که با زندگی من و مادرم چه کرده بود. *** یک هفته بی خبری و وسواس های صنم برای تمیز کردن خانه بالاخره نتیجه خود را داده بود، صبح روز گذشته ماهور خانوم مادر علیرام زنگ زد و جلوی نگاه خندان تابان و بال بال زدن هایش این طرف تلفن قرار خواستگاری را گذاشت و من فقط نقاب بی تفاوتی زدم به صورتی که نقابش درد می کرد اما نمی توانست بروز دهد. تابان همان روز برای خرید رفت و بعد از چند ساعت خنده رو بازگشت و خریدهایش را برای مادرش رونمایی کرد و من فقط ساکت نگاهش کردم و به هیجان مصنوعی اش پوزخند زدم، فقط در خودم سوختم از نگاه پر از درد مادرم وقتی صنم حرف می زد و من نمی توانستم این نگاه را کور کنم. حاضر و آماده جلوی آینه ایستادم یک شومیز زیبای صدفی با جین راسته ی آبی پوشیده بودم، صورتم هنوز بیمار بود اما حال جسمم بهتر شده بود ولی حال روحم...حال روحم عجیب وخیم بود آن روزها "پوسته ی ظاهری چه اهمیتی دارد؟ درونم ویرانه است (عباس معروفی)"
 7. #پارت_پنجم: صنم با حرص به آشپزخانه برگشت و مادرم سینی چای را کنار دستمان روی عسلی گذاشت و با ناراحتی گفت: _جواب نده دختر _نمی تونم وایسم ببینم این دوتا مارمولک به عشقای من تو این خونه روز خوش ندن به چشم های خرمایی رنگش نگاه کردم، چقدر خوب بود که لیلان را داشتم حتم داشتم قبل از من مادرم خبردارش کرده که این گونه با شوخی های غمناکش می خواست حال و هوایم را عوض کند، دلم را نرم کند اما خبر داشت این دل حالا حالاها نرم کسی نمی شود مادرم در سکوت دست به پاهای دردناکش گرفت و گفت: _میرم میز ناهارو بچینم ساعت یک شد بعد از رفتن مادرم لیلان ناخن بلندش را میان چال کوچک وسط چانه ام فرو کرد و گفت: _می رم کمک مامانت الان اون نچسب خان هم میاد ناهار آماده نباشه می خواد اخم و پیله کنه به خاله آساره خوشم نمیاد لبخند محزونی زدم و لیلان همانطور که پذیرایی مربعی شکل و بزرگ خانه را طی کرد وارد آشپزخانه خانه شد خانه ی بزرگی که با همه ی وسعتش برای مادر من و صنم جا نداشت یعنی هیچوقت نمی شد که جا شود، رابطه ی مادر من و صنم خیلی وقت ها بود که تیره و تار بود و آسمان این خانه همیشه ابری بود با احتمال رعد و برق و صاعقه و پدری که فقط حرف حرفِ خودش بود و به هیچ قیمتی حاضر نبود که ما را از صنم و تابان جدا کند. با شنیدن صدای زنگ آیفون به خودم آمدم، نمی دانم چرا آن روزها آنقدر در خودم حل می شدم انگار تا آن زمان خودم را نمی شناختم، نمی دانستم انقدر وجودم خالی است همیشه با لبخند، با شوخی، با سر به سر گذاشتن سعی کرده بودم روی این حفره ی عمیق درونی ام را سرپوش بگذارم و خودم را خوشبخت نشان دهم اما امروز دقیقاً فهمیده بودم شاید بتوانم دیگران را فریب بدهم اما خودم را هرگز، از خودم نمی توانستم به هیچ طریقی فرار کنم از روی مبل تکی نزدیک تلویزیون بلند شدم و به سمت در ورودی که سمت راست سالن بود رفتم، تصویر هاکان با آن اخم های همیشگی اش تصویر دلخواه من نبود اما مجبور بودم در را برایش باز کنم دکمه ی کلید را فشردم و بدون منتظر ماندن برای آمدنش به سمت میز نزدیک آشپزخانه رفتم، مادرم از همان سوپ جو صبح برایم کنار گذاشته بود و درد خفیفی هم داشت معده ام را در خودش می پیچاند با ورود هاکان و سلام آرامش سر بلند کردم، اردوان هم همراهش آمده بود، هر کس دست از سرم برمی داشت اردوان محال بود راحتم بگذارد با اخم های در هم با همه سلام و احوال پرسی کرد ولی هاکان بدون حرف به اتاقش رفت و با لباس راحتی بیرون آمد و سر میز نشست، صنم نزدیک هاکان رفت و گفت: _خوبی پسرم؟ خسته نباشی بابات چرا نیومد؟ _گفت امروز نمیاد حوصله نداشت از صبح _حقم داره با حماقت های این دختر مگه اعصاب براش می مونه؟ با خجالت سر پایین انداختم و موهای بازم را که از صبح هنوز شانه هم نزده بودم عقب دادم و قاشق را در محتویات سوپ چرخاندم اردوان که کنار دستم نشسته بود زیر لب "لا اله الا الله" گفت و مادرم با غم نگاهم کرد، درد معده ام شدیدتر شد و تابان هم آمد و درست رو به روی من طرف دیگر هاکان نشست بوی مرغ سرخ شده داشت حالم را خراب می کرد اما مؤدبانه سعی کردم تحمل کنم و باعث رنجش دیگران نشوم، هاکان بدون حتی نیم نگاهی به من مشغول خوردنش بود، همیشه همین طور بود همین قدر سرد و غیر قابل تحمل لیلان هم به خاطر جو سنگین خانه سکوت کرده بود و با غذایش بازی بازی می کرد، اردوان سرش را نزدیکم آورد و گفت: _بفرما تحویل بگیر، فکر کردی از دست نیش زبون های این مار هفت خط راحت می شی؟ _مهم نیست _چی برات مهمه آخه تو؟ با حرفش برای بار صدهزارم در آن روز نحس بغضم گرفت و باز و باز و باز آن را فرو خوردم، بغضی که با تمام دردش نباید جلوی هاکان و تابان و صنم اشک می شد و فرو می ریخت.
 8. #پارت_چهارم: جلوی در ورودی به اندازه ی پارک دو ماشین خالی بود ولی نیم دیگر حیاط درست از جایی که سایه ی درخت انگور افتاده بود تا آخر حیاط فضای باز بود که گاهی تابستان ها وقتی حال همگی مان خوب بود سفره می انداختیم و شام می خوردیم، چقدر روزهای خوبی بودند آن زمان ها، همه بچه بودیم و هنوز به این غلظت از نفرت از هم دیگر نرسیده بودیم، برای هم چنگ و دندان نشان نمی دادیم. روی نیمکت چوبی نشستم و به بوته ی لُخت یاس چشم دوختم، چقدر سرد و ساکت شده بود درست امروزهای من، درون من هم مثل این بوته ی یاس سرد و بی برگ شده بود و من در سن بیست و یک سالگی تمام گلبرگ هایم را به دست باد سپرده بودم پلک هایم را از شدت سوزش اشک بستم و تلفن همراهم را از جیب گرم کن سیاهم درآوردم و شماره ی لیلان را گرفتم، تنها کسی که در تمام بحران های سخت زندگی رهایم نکرده بود فقط او بود، بعد از بوق اول طبق معمول همیشه پاسخ داد: _بله؟ _سلام خوبی؟ _سلام ممنون،فرمایش؟ _زهرمار خودتو لوس نکن حالم خوب نبود که سراغی ازت نگرفتم، پاشو بیا اینجا حرف دارم _نمیگی من یه دوستی دارم حالشو بپرسم شاید اصلاً مُرده _حالا که زنده ای، کِی میای؟ _الان راه میفتم، باید بیام یه گوشمالی حسابی بدمت _تو که از خداته، بیا خوش اومدی، فعلاً بای تماس را قطع کردم و نفس عمیقم را همراه با آه درونیم آزاد کردم و با همان پاهای برهنه به سمت خانه رفتم، هوا دیگر داشت سرد می شد، احتمالا سوزش چشم هایم از هجوم باد بود. "و اما نیمه شبی من خواهم رفت... از دنیایی که مال من نیست! از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند" با آمدن لیلان به خانه و پیچیدن سر و صدایش در خانه انرژی تحلیل رفته ام کمی به جان خسته ام برگشت و لیلان با جیغ جیغ گفت: _سلام سلام من اومدم خوش اومدم، خاله آساره توروخدا به این دخترت بگو احتیاج به قربونی نیست خودش قربونم میره دیگه خندیدم و مادرم با لبخندی که به راحتی می شد دردناک بودنش را حس کرد گفت: _سلام دخترم، خوش اومدی عزیز دلم تابان پشت چشمی نازک کرد و حین رفتن به اتاقش گفت: _هر وقت این بوق شیپوری رفت صدام کنید _آدم بوق شیپوری باشه ولی روباه نباشه...دیدین جدیداً چقدر زیاد شدن دلی میگن پاشون تا تهران هم باز شده نچ نچ دیگه نمیشه تهران و از باغ وحش تشخیص داد تابان با حرص و چشم های ریز شده به اتاقش رفت و در اتاق چوبی اتاقش را محکم بهم کوبید، لیلان هم با لبخند بدجنس مخصوص خودش کفش هایش را در پاگرد کَند و به سمت من آمد و گونه ام را ب*و*سید و گفت: _خبر مرگت می خواستی بمیری می گفتی خودم میومدم راحتت میکردم قرص چرا خوردی؟ به شوخی جدی اش لبخند تلخی زدم و روی مبل تکی نزدیک تلویزیون نشستم و لیلان که حالا جدی شده بود کنارم روی مبل دو نفره نشست و در گوشم آرام گفت: _چه مرگته؟خب نشده دیگه دنیا که به آخر نرسیده حالا فکر کردی قراره خوشبخت بشه؟ _دردم همینه می دونم خوشبخت نمی شه _چشمش کور می خواست درست انتخاب کنه _آخه تو نمی دونی... _می دونم چرا نمی دونم از بس قر و غمزه اومده، اونم فکر کرده به به چه آش دهن سوزی گیرم اومده _آره با آمدن مادرم از آشپزخانه با سینی چای سکوت کردیم و لیلان با لبخند بزرگی رو به مادرم گفت: _خاله چرا این ایکبیری رو نجاتش دادین؟ صدام می‌کردین خودم با یه گلوله از اون شیش لول آقا بزرگم حلالش می کردم صنم هم پشت سر مادرم از آشپزخانه بیرون آمد و با پوزخند گفت: _بادمجون بم آفت نداره _آره راست میگین صنم خانوم اگه آفتش می رسید تا تهران اول از همه شما و تابان تلف می شدین
 9. #پارت_سوم: بدون توجه به فریادش، بلند شدم ولی سرگیجه امانم نداد و نزدیک بود سقوط کنم که اردوان با حرص بازویم را چنگ زد _نگاه کن سر خریت هایی که کردی چی به روز خودت آوردی؟ ارزششو داشت؟ جوشش اشک را در چشم هایم حس کردم، بازویم را آزاد کردم و با درد قدم برداشتم، با پاهای لرزان به سمت در اتاق که رو به روی تخت بود رفتم و مادرم و اردوان هم پشت سرم آمدند اما من بدون توجه به آن ها با همان قدم های سست به سمت سرویس بهداشتی که در راهرو آخر سالن بود، رفتم و در را روی نگرانی هایشان بستم. شیر آب سرد را باز کردم و دست های لرزانم را زیرش گرفتم، سرما مثل موج تمام جانم را گرفت و لب هایم از دمای پایین بدنم لرزید، چند مشت آب به صورتم پاشیدم حالت تهوعم بهتر شد اما درد معده ام نه در آینه به خود پیر شده ام در سن بیست و یک سالگی نگاه کردم، چشم هایم پر از مویرگ های سرخ شده بود و دور چشمم را یک هاله سیاه گودتر و بیمارتر نشان می داد و موهای پریشانم با نامرتب ترین حالت ممکن به گردن و پیشانی ام چسبیده بودند با دست های خیس موهایم را از پیشانی و گردنم جدا کردم و هر دو دستم را دور آن حلقه و تا پایین کشیدم تا تارهای وز شده اش کمی مرتب شود با هشدار اردوان بیرون رفتم و باز در غار تنهایی خودم خزیدم، مادرم کنار تختم برایم سوپ گذاشته بود، اشتها نداشتم ولی برای التیام درد جانکاه معده ی زخمی ام کمی خوردم با رفتن اردوان از خانه با خیال راحت از اتاقم کوچکم خارج شدم، مادرم با درد و نگرانی مادرانه نگاهم کرد و من زیر نگاهش با خجالت در چوبی خانه را باز کردم و به حیاط رفتم. فکر گذشته رهایم نمی کرد، فکر گذشته ی خوب و دوست داشتنی که حالا مانند زالو به جان من و زنگی ام افتاده بود با شنیدن صدای در حیاط و دیدن تابان و مادرش صنم ناله ام بلند شد ولی به روی خودم نیاوردم و زیر لبی سلام کردم، صنم با دیدن رنگ و رویم پوزخندی زد و گفت: _نمُردی؟ رو گرفتم از صورت کریحش و جوابش را ندادم، تابان بی توجه به جواب ندادن من رو به مادرش گفت: _ولش کن مامان، از این روباه مکار و مادرش بیشتر از این توقع نمی شه داشت بدون توجه به من داخل رفتند و من پاهای برهنه ام را روی خنکی موزاییک لق حیاط گذاشتم و هوای خنک مهر را به جان خریدم، آسمان صاف بود و نسیم خنکی جانم را نوازش می داد، درد معده ام با خوردن آن سوپ آرام گرفته بود ولی لَختی و بی حالی بدنم هنوز خوب نشده بود، دلم نمی خواست تابان و صنم از جریان خودکشی ام چیزی بدانند اما انگار پدرم خبردارشان کرده بود حیاط بزرگ خانه را دور زدم، حیاط موزاییکی که من عاشقش بودم، حیاط ساکتی که نزدیک در ورودی یک باغچه ی بزرگ داشت که سمت چپش درخت انگور از دیواری که مرز حیاط و خیابان بود خودش را بالا کشیده بود و شاخ و برگ هایش نیمی از حیاط را تا ساختمان اصلی سایه انداخته بود و در سمت راست یک بوته ی یاس داشت که در این فصل فقط بوته اش مانده بود و گل نداشت مانند من نگاهم افتاد به جلوی باغچه درست زیر سایه‌ی درخت انگور یک میز چوبی با چهار تنه ی درخت دورش فضای آخر حیاط را زیباتر کرده بود، چقدر خاطره انگیز بود این جا کنج حیاط هم چسبیده به باغچه در ورودی فرفورژه ی سیاه و طلایی بود که رو به رویش خانه ی یک طبقه ی ما بود که میراث پدر بزرگ بود و پدرم بعد از مرگ خانواده اش حاضر نشد یادگاری آن ها را حراج کند و آن را بازسازی کرد و روزگار ما را در آن نقش زد، روزگاری که برای همه ی ما فقط حکم تحمل کردن یکدیگر و زجر کشیدن داشت.
 10. #پارت_دوم پدرم کنار رفت و پاکان نزدیکم شد، با دیدن من با رنگ و رویی پریده کنارم آمد و من از خجالت این زنده ماندن اجباری سرم را پایین انداختم و پاکان گفت: _چرا آخه عزیز برادر؟ و جواب من فقط گریه بود به حال خودم و زندگی که در ساعت هفت و سی و پنج دقیقه اول مهرماه به آخر خودش رسیده بود. مادرم به سمت پرستار رفت و با تضرع گفت: _مطمئن هستین حالش خوبه؟ این که داره از هوش می ره _نگران نباشین طبیعیه اگه خیلی تو معدش می موند بستری می کردن اما چون زود فهمیدین و بالا آورده خطری تهدیدش نمی کنه _نمی شه خواهش کنین از دکتر که بستریش کنن اگه حالش بد شد چی؟ _ببریدش خونه تا دوازده شب اگه حالش بد شد بیاریدش اگر نه خوب می شه نگرانی نداره پاکان کلافه دست زیر سر و زانویم گذاشت و با زحمت بلندم کرد و من بی حال و بی رمق سرم را به سینه اش تکیه دادم چقدر خوب بود تکیه گاه داشتن چیزی که همیشه هم داشتم هم نداشتم. در تمام طول راه گیج و مست با خودم و احساساتم درگیر بودم و هر بار مغلوب این جنگ نابرابر کسی نبود جز خودم آن قدر درگیر این خود درگیری بودم که متوجه طی شدن مسافت نشدم. با رسیدن به خانه، پدرم کنارم نشست و با آرامش با من صحبت کرد اما من نمی فهمیدیم، مدام پلک هایم روی می افتاد و پدرم مصرانه دلیل خواست اما من دلیل نداشتم قلب سرکشم دلیل داشت، دلیلی که فقط خودم می دانستم و خودم با کمک مادرم به اتاق خودم رفتم و روی تخت یک نفره همیشگی ام دراز کشیدم هنوز لیوان آب و ورق های خالی قرص روی میز تحریرم مانده بود و من امید داشتم با خوردن این همه قرص بمیرم اما خدا از پس زدن من خسته نشده بود و همچنان این بنده ی خاطی را به دنیا حواله می داد. "بغض را چگونه میخورند؟! من دارم آن را بالا می آورم" مادرم با درد ورق های خالی قرص و لیوان بزرگ آب را برد و پاکان هم بعد از چک کردن من و صحبت با مادرم که متوجه حرف هایشان نشدم به منزل خودش رفت و پدرم با مادرم بحث می کرد بر سر منی که خودم را کشته بودم که نباشم و پدرم دلیل این نبودن را می خواست، دلیلی که من نمی توانستم به زبان بیاورم. تابان و صنم خانه ی زهرا خانوم مادر صنم بودند و امشب فقط من بودم و پدر و مادرم پدرم بعد از کمی داد و فریاد خسته از سکوت من به اتاق خودش رفت و مادرم هم در سکوت دردناکم مرا تنها گذاشت و من خدا را شکر کردم که امشب آن دو ملکه ی عذاب خانه نبودند و من با دردهایم تنها بودم، آن قدر تنها که الان در اوج گیجی حاصل از قرص های خواب آور هم چشم هایم خواب نداشت و من فقط خسته بودم....خیلی خسته با شنیدن صدای اردوان از خواب بیدار شدم، خوابم حتی با اثر این همه قرص خواب آور سبک بود و صدای بلند اردوان و لحن عصبانی اش به من فهماند که روز خوبی را در پیش نخواهم داشت شب قبل نفهمیده بودم کِی خوابم برده بود، سرم درد می کرد و معده ام می‌سوخت اما یک جایی حوالی قلبم بیشتر، مادرم سعی در آرام کردن برادر جوانش داشت اما انگار خبر این خودکشی به او هم رسیده بود با کسالت از جایم بلند شدم و نشستم و پاهایم را از لبه ی تخت آویزان کردم، موهای بلند و سیاهم را از روی شانه کنار زدم و دستم را روی معده ام قفل کردم، آخ که معده ام چقدر درد می کرد و قلب و احساسم بیشتر با باز شدن در و آمدن اردوان به داخل کلافه نفسم را رها کردم و اردوان با آن چشم های سیاه ترسناک از بالا نگاهم کرد و غرید: _فکر کردی بزرگ شدی؟ فکر کردی هر غلطی بخوای می تونی بکنی که تن این مادر بدبختت رو بلرزونی؟ آخه تو آدمی؟نمی فهمی دیگه نمی فهمی، دختر هم انقدر ضعیف می شه؟ به کی رفتی تو؟ کی یادت داده این کارا رو؟ بغضم جا به جا شد و اردوان نزدیکم آمد، مادرم از پشت سر گفت: _اردوان جان حالش خوب نیست بذار حالش جا بیاد بعداً _به جهنم که حالش بده، فکر کرده الان یه مشت قرص بخوره می میره؟ نه عزیز من نمی میری فقط خودتو ناقص می کنی، یه نگاه به قیافه ات بنداز
 11. #پارت_اول فصل اول: پلک های به هم چسبیده ام را به زحمت از هم باز کردم اما چیزی نمی دیدم، انگار در این دنیا نبودم و تمام جانم درد می کرد، دست چپم به خاطر سُرُم تزریق شده سنگین بود و موهای بلندم زیر کمرم کشیده می شد. با مکافات تکانی به خودم دادم اما معده ام از درد در خودش جمع شد و مغزم میان جمجمه ام نبض گرفت دیدم تار بود و مهتابی دو قلوی پیچ شده در سقف مردمک چشمم را نیش می زد، تصویر محو یک پرستار که مدام این طرف و آن طرف می رفت تنها تصویری بود که می دیدم، بوی الکل و مواد ضد عفونی کننده با بوی بدی که در حلقم پیچیده بود باعث حالت تهوعم شده بود. پرستار نزدیکم آمد و با دیدن چشم های بازم گفت: _نخواب دختر جون نباید بخوابی با اون بلایی که سر خودت آوردی و سپس با روترش کردن از کنارم گذشت، لحظه ای بعد در باز شد، سرم را کج کردم و با دیدن دکتر لب هایم را آرام باز کردم اما نتوانستم چیزی بگویم صدای گریه ی مادرم پشت در اتاق باعث شد که بغض بند زده ی من هم بشکند و اشک هایم از گوشه ی چشم موهای شقیقه ام را تر کند، مرد میانسال سفید پوش با اخم کنارم آمد و گفت: _ببریدش اتاق برای شستشوی معده شانس آورده زود بالا آورده همه شو، مدت زیادی تو معده اش نمونده پلک هایم از درد روی افتاد و دکتر با سیلی آرامی به صورتم باعث باز شدن پلک هایم شد _نخواب دختر... و سپس رو به پرستار گفت: _سُرُم تموم شده درش بیار از داخل رگ خوابم می آمد و بغض داشتم، پرستار با بی ملاحظگی سرم را کشید دلم می خواست هر چه زودتر از آن جا دور شوم. در سرم حباب بود و تمام افکارم پراکنده در ذهنم مدام متورم شده و می ترکیدند. تنها چیزی که به یاد داشتم ورق های خالی قرص و لیوان آب بود. پرستار تخت را تکان داد و با تکان خوردنش ضربان قلب من هم تندتر شد، صدای گریه ی مادرم حالا شدیدتر به گوش می رسید و من هم پا به پای اشک هایش برای دل زخم خورده ام اشک ریختم از آن اتاق سفید که دیوارهایش تا سینه سنگ مرمر های طوسی چرک داشت بیرون رفتیم و وارد اتاق سبز رنگی شدیم که همه چیزش در نگاه من کمی تار و مبهم بود و فقط یک بوی غلیظ بد پیچش معده ام را هر لحظه زیادتر می کرد، با آمدن مادرم بالای سرم کمی جان گرفتم ولی نه آن قدری که حرفی بزنم یا کاری کنم فقط مردمک چشم هایم او را نشانه گرفته بود، مادرم با پر چادر سیاهش اشکش را پاک کرد و گفت: _مادرت بمیره این چه کاری بود کردی؟ و اشک من بیشتر جوشید و موهای شقیقه ام را خیس تر کرد. با زنگ خوردن تلفن همراهم مادرم کمی از من فاصله گرفت و نگاه من به دنبالش دور تا دور اتاق سبز رنگ پر از میزهای آلومینیومی و لوله و شلنگ چرخ زد. لحن صحبت کردنش به من فهماند که احتمالاً پاکان پشت خط است. مادرم با تذکر دکتر از اتاق کوچک بیرون رفت و پرستار با خشونت لوله ی بی رنگ آندوسکوپی را میان دهانم فرو کرد و همراه دکتر مشغول شستشوی معده ام شدند و حال من هر لحظه وخیم تر شد، دلم می خواست فریاد بزنم، دلم می خواست بمیرم کاش مادرم به موقع نرسیده بود کاش صدای سر و صدا و بحث پدر و مادرم پشت در اتاق سردردم را بیشتر کرد و حجم این لوله ی بی قواره درون حلق و معده ام داشت دیوانه ام می کرد و تمام گلویم را زخم کرده بود و من با بی نوایی تمام فقط عُق می زدم. با تمام شدن کار دکتر زجه هایم کل اتاق سبز را پر کرد و پژواک دردناکش به دیوارها می خورد و به سمت دختری می آمد که قرار بود بمیرد، دکتر با گفتن "ببرش بیرون مرخصه خطری تهدیدش نمی کنه" از اتاق خارج شد و پرستار کنارم آمد، حالا هشیارتر شده بودم و صورت سرد و خشنش را واضح تر می دیدم _عاشق شدی یا فارغ که خودکشی کردی؟ با پوزخند سرم را بلند کرد و کمکم کرد تا بنشینم ولی من گیج بودم، تحمل وزن خودم را نداشتم و سرم مدام روی شانه ی پرستار که کمی لاغر و ریز اندام بود می افتاد. پدر و مادرم هر دو وارد اتاق شدند و به سمتم آمدند، پدرم با عصبانیت نگاهی به صورتم کرد ولی نمی دانم چه در صورتم دید که هیچ نگفت و آغوش برایم باز کرد و من دردمند را به آغوش کشید و من زجه زدم برای دردهایی که فقط با مرگ ساکت می شدند و حال این نجات بی موقع دردشان را زیادتر کرده بود. مادرم روسری افتاده دور گردنم را با کمک پدرم روی سرم مرتب کرد و پاکان شوکه شده وارد اتاق شد، فقط همین را کم داشتم _سلام عمو...سلام مامان،چی شده؟
 12. بسم الله الرحمن الرحیم رمان:زنی از تبار تنهایی نویسنده:تهمینه وَرکانه خلاصه: داستان زنی از تبار تنهایی روایت دختری است فارغ از دنیای بی رحم بیرون، دختری که زندگی را فقط در شیطنت های بچگانه اش می بیند و بس اما امان از وقتی تو بخواهی و روزگارت نخواهد امان از وقتی که تصمیم های مهم زندگی ات دست تو نباشد و مسیر زندگی تو را ببرد آن جایی که اجبار است، یک اجبار سخت خدا نکند قدم هایت کج شود سمت و سویی که تو باشی و دل نباشد.... و روایت داستان مردیست که تنهاست، مردی که عاشقانه قدم برمی دارد سمت دلخواه ترین خواهش زندگی و زندگی باز به جبر خود قد علم میکند برایش... اما آیا میشود گذشت از این مسیر؟ مقدمه: روزها می گذرند و من در پس تمام تیره روشن ها دختری را می بینم که چقدر فرو افتاده، دختری که هیچوقت نتوانست محکم بودن، زن بودن، یار بودن و عاشق بودن را تجربه کند روزها می گذرند و من هر روز دنیا را بیشتر میشناسم، مَردم را بهتر می شناسم اما خودم را نه...انگار خودم را لا به لای ورق های این بازی کثیف گم کرده ام...چقدر زیبا تمام مرا گم کرده ای انگار که از اول نبوده ام، انگار هیچوقت هم نباید باشم، انگار باید زنی از تبار تنهایی باشم روز ها میگذرند و من زنی می شوم محتاط تر و دنیا دیده تر، زنی که نت به نت خودش را میان آوای حنجره ات از دست داده زیباترینم روزها می گذرند و من بیشتر در زشتی هایی که می توانست زیباترین ها باشند غرق می شوم، این گندآبی که بوی عطر تو را دارد زندگی من است لعنتی "بعد از رفتن تو هیچ خیابانی دیگر با من قدم نزد..." تقدیم به: "با تمام وجود به عزیزترین های زندگی ناقابلم، پدر و مادرم"