رویآ

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  11
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

57 Excellent

3 دنبال کننده

درباره رویآ

 • درجه
  بدون ستاره

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  زن
 • سطح تحصیلات
  لیسانس
 • بهترین رمان
  اسطوره

آخرین بازدید کنندگان نمایه

112 بازدید کننده نمایه
 1. پارت دهم کوهیار و ساناز کنار هم نشسته بودند و منتظر آمدن فرهاد خان تا شروع کنند،آفتاب بالا آمده بود و اشعه های طلایی رنگش را روی میز پخش کرده بود. صدای عصای فرهاد خان که آمد ایستادند. و خدمتکارها با هم سلام کردند. آغوش متعجب و گیج کنار اپن ایستاده بود و به پیرمرد نه چندان سن دار اما لنگان و با اقتدار روبه رویش زل زده بود. فرهاد خان جواب سلام داد و روی صندلی بالای میز نشست. _دختری به سرعت جلو رفت و کنار دست فرهاد خان ایستاد.ساره جلو رفت و با کمی فاصله کنار دخترک ایستاد خدمتکاران به سراغ کارهایشان رفتند و آغوش همچنان کنار اپن ایستاده بود. راحیل پوفی کرد و بازویش را کشید. فرهاد خان فنجان چایش را برداشت و به کوهیار و ساناز که با ولع می خوردند چشم دوخت. لبخند محوی زد. _سانیار کجاست؟ ساره کاسه سوپ قارچ و شیر مورد علاقه اش را روی بشقاب جلوی دستش گذاشت _دیشب نیومدن آقا فرهاد خان اخمی کرد و قاشقی به دهان برد. آغوش کنجکاو به آشپزخانه رفت میز را دور زد و کنار راحیل که مشغول درست کردن مخلوط کیک بود ایستاد _این واسه چیه؟ راحیل نیم نگاهی به آغوش کرد و پچ پچ کرد _آقا عادت دارن قبل رفتن با چای،کیک بخورن،نه زیاد گرم نه سرد و سفت شده،پس الان درستش می کنیم دو ساعت دیگه قبل رفتن میخورن. آغوش آهانی گفت و نگاهی به دخترک لاغر اندامی که مشغول تمیز کاری آشپزخانه بود انداخت _سانیار کیه؟ راحیل لحظه ای مکث کرد و بعد آرام تر به حرف آمد _سومین پسر فرهاد خان،زیاد نمیاد عمارت،بیشتر وقتش و تو بیمارستان میگذرونه همینکه خواست سوال بعدی را بپرسد دستی روی شانه اش نشست. هینی کشید و با ترس برگشت ساره اخم کرده دست به سینه شد. _برو کمک فاطمه و سارا میز و جمع کن و ظرفارو بشورید آغوش لبش را از داخل گاز گرفت،به خود قول داده بود دوام بیاورد و محکم باشد _چشم خانوم
 2. پارت نهم وارد عمارت که شد قلب اش مضطرب خود را به در و دیوار سینه اش میکوبید،قدمی برداشت و کمرش را کمی به راست متمایل کرد و سرک کشید،جلو رفت و صدای کفشهایش روی پارکت های گلدار قهوه ای کمی اضطرابش را کم کرد. ساره که چارچشمی خدمتکاران را زیر نظر داشت مبادا خراب کاری کنند لحظه ای به در نگاه کرد و آغوش را دید،میز بزرگ ناهارخوری را دور زد و به سمت راهروی نسبتا عریض رفت و نزدیک آغوش ایستاد آغوش آب دهانش را قورت داد و دستانش را پشت سر خود به هم گره زد. ساره سراپایش را نگاه کرد و سری تکان داد. آغوش با دقت حرکات زن بداخلاق روبه رویش را زیر نظر داشت،ساره بی حرف برگشت و به راه افتاد. آغوش که حرص اش گرفته بود اخم کرد و نفسش را با عصبانیت بیرون داد و به دنبالش حرکت کرد. به سالن که رسیدند آغوش چشمش به راحیل افتاد که با چشمانی خمار از خواب سینی به دست به سمت میز می رفت. لبخند زد و به میز کنار پنجره بزرگ و سرتاسری که استخر مستطیلی آبی و درختان مسحور کننده با برگهای رنگین کمانی را سخاوتمندانه به نمایش گذاشته و نزدیک آشپزخانه بود با دهانی نیمه باز زل زده بود ،این خانه پر از پنجره های بزرگ بود.هم ترسناک بود و هم زیبا و مجلل. دختران با عجله میز را می چیدند و آغوش با شروع حرف ساره وقت نکرد بیشتر از این کنجکاوی کند به ساره خیره شد _نظافت اتاقها و تمیز کردن پذیرایی و دادن داروهای خانوم برعهده توعه آغوش که نگاهش به مردی با لباس راحتی و موهای مرطوب که مشغول بستن ساعت اسپرتش از پله های مارپیچ پایین می آمد بود جوابی نداد. ساره که جوابی نشنید برگشت و به آغوش مات نگاه کرد و با تعجب رد نگاهش را گرفت و به کوهیار رسید که به آخرین رسیده بود وبی توجه به آنها به سمت میز رفت ساره سرفه ای کرد و آغوش نگاهش را از مرد گرفت و به ساره دوخت. تازه فهمید خیره مرد بوده و احتمالا ساره فهمیده. لبش را به دندان گرفت و گونه هایش سرخ شد. (آبروم رفت،حالا چه فکری راجبم میکنه؟) و پر حرص چشمانش را به هم فشرد. _شنیدی چی گفتم بهت؟ آغوش نگاهش را به مجسمه کنار دیوار دوخت _بله ساره سری تکان داد _خوبه و به سمت آشپزخانه رفت.
 3. پارت هشتم آغوش با نگاهش بدرقه شان کرد و وقتی از دید خارج شدند لبخند به لب در را بست. _چه دخترای خوبی بودن آغوش سرش را بالا گرفت و به مادرش که ملاقه به دست کنار اپن ایستاده بود چشم دوخت، لبهایش را از هم باز کرد و زمزمه کرد _اوهوم و خم شد و کارتون خالی کنار دیوار را برداشت. خسته بود و پلکهایش سنگین بود،فاطمه خانوم پماد پای دردآلودش را از داخل کیفش درآورد و روی فرش مستطیلی پر نقش و نگار جلوی تلویزیون نشست. نگاهی به آغوش مشغول به تمیزکاری انداخت و کمی از پماد را روی انگشت سبابه اش گذاشت و پاچه شلوارش را بالا داد _چی شده دخترجان؟ آغوش متفکر سرش را کج کرد و شانه ای بالا انداخت _شام میخوری مامان؟ فاطمه خانوم سری بالا انداخت _فقط خوابم میاد و آفتاب نگاهش را روی روح یخ زده از استرس آغوش پاشید _توکل به خدا عزیزدل آغوش نفس عمیقی کشید و به طرف مادرش رفت،پماد را گرفت و فشار داد،مقدار کمی پماد بیرون آمد _دیگه تموم شده روی زانوی مادرش گذاشت و ماساژ داد،همانطور که انگشتانش را روی پوست مادرش می رقصاند به ساعت نگاهی انداخت _دستت درد نکنه مامان جان،امروز خیلی اذیت شده درد میکنه آغوش خم شد و با بغض ب*و*سه ای بر ساق پای مادرش زد _فردا من نمیتونم اما تو برو دیدن بابا فاطمه خانوم آهی کشید و باشه آرامی گغت. *** _دیگه سفارش نکنم مامان فاطمه خانوم ب*و*سه ای بر پیشانی دخترش زد و شانه هایش را گرفت اشک در چشمانش جمع شد و آغوش را برگرداند،دستانش را نوازش وار کشید تا به کتفش رسید و هولش داد _دیرت شد برو آغوش قدمی جلو گذاشت و صدای ترک برگهای بی رنگ و روی زمین افتاده به دلش دلشوره سرازیر کرد. ابروهایش را به هم نزدیک کرد و برگشت ب*و*سه ای بر گونه مادرش زد و بغضش را قورت داد دستی تکان داد و دوید. درختان با آهنگ باد بساط رقص راه انداخته بودند. آغوش اما بی توجه به شادی درختان تا عمارت دوید هوا گرگ و میش بود و خنک موهای بیرون افتاده از روسری کوتاه یونیفرمش را پوشاند و نفس عمیقی کشید. دامن کوتاه سفید اش را مرتب کرد و در را باز کرد.
 4. پارت هفتم از کوچه که خارج شدند.آغوش نگاهی به اطراف انداخت و داخل رفت. سینی را روی تخت گذاشت و کنار لوله حوض نشست. انگشتان ظریفش را مهمان خنکی آب کرد و پیشانی اش را به لوله آب قدیمی و دوست داشتنی تکیه داد و غصه قلب کوچکش را در مشت فشرد. فاطمه خانوم پرده را انداخت و با آهی عمیق از نگاه کردن به آغوش دل کند و دوباره چک کرد وسایل جمع کرده را،موبایلش را از روی طاقچه برداشت و شماره مستاجر را گرفت،آقا مصطفی اجازه نداده بود خانه را بفروشند،بالاجبار خانه را رهن دادند و ته دلشان با وجود بغض سنگین نبود آقا مصطفی و آواره شدن،آرام بود که هنوز هم خانه متعلق به خودشان است. *** _تموم شد آغوش نگاهی به وسایل بار زده کرد و کلید را به آقای رمضانی مستاجرشان داد _مواظبش باشید و چشمان درشت و زیبایش پر از اشک شد و تیله های آبی ،قهوه ای جذابش روشنتر به نظر آمدند. فاطمه خانوم چانه اش لرزید و دستان آغوشش را در دست گرفت و فشرد. گرمای مطبوع دستان مادر دل مچاله شده اش را گرم کرد و حالش بهتر شد. الهام،همسر آقای رمضانی بالاخره طاقت نیاورد به چشمان آغوش اشاره کرد و با احتیاط سوال کرد _ببخشید،لنزه؟یا رنگ طبیعی خودشون؟ فاطمه خانوم به جای آغوش جواب داد _به مادربزرگ مرحومش رفته،مادر پدرش. با سوال زن کارگر هم با کنجکاوی به چشمان نم دار آغوش زل زد. آژانس که رسید فاطمه خانوم و آغوش برای بار هزارم خواستند مواظب خانه شان باشند خانوم و آقای رمضانی که کلافه شده بودند با بی حوصلگی قول دادند. و چند دقیقه بعد هر دو ساکت و در فکر به خیابانهای شلوغ و پر از رفت و آمد چشم دوخته بودند. آغوش به پدرش فکر می کرد و استرس کار و آینده اش را هم داشت و فاطمه خانوم به عاقبت خانواده اش. *** وسیله ها را به کمک دو خدمتکاری که آقا فرستاده بود چیدند. _خب اگه کار دیگه ای ندارید ما بریم و مچ دردآلودش را ماساژ داد،آغوش به دختری که حالا می دانست نامش راحله است نگاه کرد و با مهربانی تشکر کرد. _ببخشید راحله دستش را کمی بالا آورد و خندید _یکم رگ به رگ شده احتمالا و به دختر با نمک و جذاب همراه اش اشاره کرد و با هم به سمت در خروجی راه افتادند _خانوم گفتن از فردا صبح کارت شروع میشه و خم شد تا کفشهایش را به پا کند _باشه بازم ممنون فاطمه خانوم با عجله خود را به دو دختر جوان رساند _شام میموندید دختری که کفشهایش را بپا کرده بود لبخند زد _باید برگردیم کلی کار مونده در را باز کردند و فاطمه خانوم باز هم تشکر کرد و به آشپزخانه رفت آغوش دستش را به چارچوب در تکیه داد راحله به چشمهای آغوش اشاره کرد _لنزت افتاده آغوش دستش را در هوا تکانی داد _ارثیه راحله با تعجب به همکارش نگاه کرد و او هم به آغوش زل زده بود _تا بحال همچین چیزی ندیده بودم دستانش را به هم کوبید و خندید راحله به آسمان نگاهی کرد و بازوی دختر را فشرد _سارا دیر شد ها و دستی برای آغوش تکان دادند و دویدند
 5. پارت ششم اخم کرد و لعنت فرستاد به این دو خرمگس معرکه،چشمان قهوه ای ریزش را ریزتر کرد و با غیض نگاه آتشینش را حواله نگاه خسته شان کرد،کارگرهای بیچاره که از خستگی زحمت نفس کشیدن را هم اگر می توانستند از دوش ریه هایشان بر می داشتند،بی اعتنا به نگاه عصبی مرد چاق به طرف وانت رفتند و روی زمین،تکیه بر تایر وانت نشستند و پسر جوانتر که عرق گیر آبی رنگی بدن استخوانی اش را در بر گرفته بود و به تنش زار میزد،سرش را به در طرف شاگرد چسباند و پلکهای خسته اش روی هم افتاد. آغوش که دلش سوخته بود برای دو مرد جوان رو به مرد چاق کرد _بمونید الان میام به خانه برگشت تا شربت خنکی درست کند. مرد چشم چران با نگاهش دخترک عجیب را وارسی کرد و دستی به ته ریشش کشید چشمانش را دوباره به زن زیبا و معذب روبه رویش دوخت. فاطمه خانوم اخمی کرد و داخل رفت. مرد ناامید رفت و به وانت تکیه زد،فاطمه خانوم وارد خانه شد و چادرش را از سر برداشت و روی میخ بزرگی که کنار در بود گذاشت و همانطور که گره روسری اش را باز می کرد وارد آشپزخانه شد. آغوش شیشه شکر را روی اپن گذاشت و قاشق را داخل پارچ برد و هم زد قاشق کوچک بود و انگشتانش هم تر شده بود. فاطمه خانوم چشم گرد کرد و با تعجب به دختر سربه هوایش چشم دوخت. _قراره اون بیچاره ها از این بخورن آغوش آغوش سرخوش خندید و ابروهایش را بالا انداخت پارچ شربت آماده را روی سینی گذاشت و بی توجه به مادر اخم کرده اش روسری گلدار گلبهی اش را مرتب کرد و سینی را برداشت _اخم نکن عشقم خط بیوفته بین ابروهای خوشگلت من پول بوتاکس ندارما فاطمه خانوم چشم گرد کرد و قاشق روی اپن را به طرف آغوش بازیگوش پرت کرد آغوش با خنده جا خالی داد و بی توجه به صدای برخورد قاشق با کف سرامیکی خانه به سمت در دوید فاطمه خانوم زیر لب زمزمه کرد _ورپریده ** مرد جوان دستی پشت گردنش کشید و لیوان خالی را روی سینی گذاشت با اینکه زیادی شیرین بود و آبلیموی کمی داشت اما به طرز عجیبی مزه داد به دو مرد جوان سمسار با بدخلقی نگاه زیر چشمی به حیاط انداخت و پول ها را به اغوش داد -اینم پول شوما آغوش با غصه دسته های اسکناس را گرفت و روی سینی گذاشت،مرد ناامید لیوان نیمه خورده را به دست آغوش داد وبا صدای کلفت اش رو به پسری که دستمالی دور سرش بسته بود کرد. _بیشین بریم و خود سوار شد. دو مرد همزمان و با خوشرویی تشکر کردند و سوار شدند.
 6. پارت پنجم پیرمرد که از دیدش خارج شد،قفل مغزش هم باز شد و معنی جمله اش را درک کرد،خدا را شکر کرد که پذیرفته شده،به مادرش گفته بود وسایل را جمع کنند آخر! پلک زد و دستانش را با شادی مقابل دهانش گرفت. جیغ خفه ای کشید و بالا پرید. چه کاری بهتر از این؟پول خوب و سرپناه مجانی. نفسی کشید و به سمت در رفت. زنی که به سالن هدایتش کرد در چارچوب در ایستاده بود آغوش به زن که رسید لبخند زد _اون آقا گفتن.. زن حرف آغوش را قطع کرد _اون آقا نه،از حالا آقا صداشون کن و برگشت و به راه افتاد،آغوش با فکری درگیر به دنبال زن راه افتاد وارد باغ که شدند زن شمرده شمرده و بی مقدمه قوانین را برای آغوش بازگو کرد _هرکسی سرش تو کار خودش باید باشه،صبح ساعت۶ حاضر و آماده باید به عمارت بیای،فضولی ممنوع،بدون اجازه ی آقا کسی حق وارد شدن به اتاقشون رو نداره،هروقت خودشون دستور دادن نظافت میشه،بحث و حاضرجوابی برای آقا و آقازاده ها و سرخدمتکار ممنوع خط میان ابروان کشیده آغوش نمایان شد _سرخدمتکار؟ _من هستم،من تعیین میکنم تو چه کاری انجام بدی. آغوش که خنده اش گرفته بود در دل دهن کجی کرد صاحب همه این دم و دستگاه انقدر ادا نداشت که این زن داشت _باشه زن ایستاد و کمی به سمت آغوش برگشت _چشم خانوم چشمان آغوش درشت شد و فکر کرد این زن عقده دارد انگار گره میان ابروهایش را تنگ تر کرد و چیزی نگفت و دوباره به راهشان ادامه دادند. زیر چشمی زن بلند قد را نگاه کرد،آغوش با این جثه ریز و قد متوسط تا سرشانه اش به زحمت می رسید. میان درختان راه کج کرد و به خانه سرایداری نقلی سفید که کنار دیوار بود و اطرافش پر از گل و گیاه اشاره کرد _اینم خونه جدید شما و کلید را از تنها جیب لباسش که روی دامن بلندش بود دراورد و به سمت آغوش گرفت. آغوش با ذوق کلید را گرفت و در مشت فشرد به روی زن لبخندی زد _میشه ببینمش زن سری تکان داد آغوش خندید و نگاهش به اتیکت چسبیده به سینه اش افتاد (ساره موحدی) با تعجب و کنجکاوی به ساره نگاه کرد _همه باید داشته باشن؟ ساره سری تکان داد و قدمی عقب رفت،دستش را به سمت خانه گرفت _بله،اینم یکی از قوانین اینجاست سری تکان داد و قدمی عقب رفت،کلید را در مشت فشرد و برگشت. در آهنی با شیشه های بلند مستطیلی که باز شد لبخند غمگینی مهمان لبهایش شد،فکرش را هم نمی کرد به اینجا برسد. داخل رفت و به خانه تمیز و سفید چشم دوخت آشپزخانه کوچکی که پنجره بزرگی رو به باغ داشت و چقدر دلبازش کرده بود نزدیک در ورودی بود با کابینتهای کرم رنگ خانه ای ۶۰متری بود شاید. کف سرامیک و شوفاژ،جلو رفت و کنار اپن ایستاد،دستش را روی اپن گذاشت و به یخچال و گاز چشم دوخت کف دستش را نگاهی کرد،تمیز بود تعجب کرد _تمام عمارت رو باید تمیز نگه داریم،حتی اینجایی که خالیه،یزدان خان خیلی حساسن آغوش سری تکان داد و زیرلب تشکر کرد از این توضیح به موقع برگشت و در را بست _از کی باید کارم و شروع کنم؟ پرسید و کلید را در کیفش انداخت و منتظر به ساره که خونسرد نگاهش می کرد چشم دوخت _تا سه روز آینده وقت دارید برای مستقر شدن و شروع کارت ** _همین؟این همه وسیله شدیک و هفصد؟ مرد چاق که به زحمت نفس می کشید با دستمال یزدی خشک شده از کثیفی اش عرق نشسته بر شقیقه اش را پاک کرد و ابروهای نامرتب و پرپشتش را در هم کشید،دستی به سبیل چخماقی اش کشید. همانطور که تراولهای ده تومانی را میشمارد به وانت پر از وسیله اشاره کرد _نمیخوای وردار ابجی آغوش شاکی پوفی کرد و دستانش را به کمر زد پر بغض به تکه های خاطراتش که گوشه گوشه وانت روی هم تلمبار شده بودند چشم دوخت و بازوهایش را در اغوش کشید _نه مرد انگشت شستش را تر کرد و دسته دوم را شمرد فاطمه خانوم چادر گلدارش را روی سرش مرتب کرد و دستی زیر چشمان اشکی اش کشید و به سمت آغوش رفت دل کندن از این خانه برایشان سخت تر از جان کندن بود دستش را روی بازوی آغوش گذاشت آغوش هول برگشت و مادرش را که دید به زحمت لبخندی زد و دستش را روی دستان یخ زده مادر گذاشت مرد زیر چشمی نگاهی به فاطمه خانوم کرد و گوشه چشمش چروک افتاد. دو کارگری که اساسیه را بار میزدند خسته و عرق کرده جلو آمدند _آقا تموم شد ‌‌‌‌‌‌‌
 7. پارت چهارم پیرمرد پای چپش را عقب برد و آرنجش را به دسته مبل تکیه داد. _خب،اینجا قوانین خاص خودش رو داره،ما هرکسی رو راه نمیدیم،حتما باید خودم با کسی که قراره وارد اینجا بشه حرف بزنم و تاییدش کنم. مکثی کرد آغوش با تردید و قلبی مضطرب نگاهش را کمی بالاتر کشید و روی دستان چروکیده مرد نگه داشت تهرانی بزرگ که متوجه استرس دختر جوان شده بود،لبخندی زد و انگشتر عقیقی که در انگشت حلقه راستش انداخته بود را با انگشت شست اش بازی داد. _از خودت و خانوادت بگو آغوش آب دهانش را قورت داد و صدایش را صاف کرد سعی کرد محکم حرف بزند تا ضعیف و دست و پا چلفتی نشان ندهد. پیرمرد زیرکانه دختر جوان مضطرب را زیر نظر داشت،دستی به ته ریش سفیدش کشید و منتظر به تیله های عجیب آغوش که یکی آبی بود و دیگری قهوه ای روشن شاید و مدام در گردش روی اشیاء سالن بودند تا پناهی برای ماندن بیابند مبادا شکار نگاه سنگین تهرانی شوند،چشم دوخت. و پنجه های ظریفش که به زانوهای بهم چسبیده اش میفشرد،برایش جالب بود. این دختر بچه او را چه فرض کرده بود؟هیولا؟ بالاخره نگاه آغوش روی پایه میز شیشه ای ثابت ماند _چی شد؟ آغوش علی رغم تلاشش برای محکم بودن،با صدایی لرزان به حرف آمد _آغوش دبیری هستم،۲۱سالمه و لیسانس ادبیات دارم،پدرم به خاطر بدهی... مکث کرد،کار درستی بود گفتن؟ لبهایش را بهم فشرد و بالاخره نگاهش را از پناهگاه اش بیرون کشید و به چشمان سیاه تهرانی دوخت،آنقدرها که فکر می کرد ترسناک نبودند. نمی دانست چرا انقدر ترسیده بود. تهرانی یک تای ابروهای پرپشتش را بالا انداخت و با سر اشاره کرد که ادامه بده آغوش سرفه ای کرد تا صدای گرفته اش از قفس آزاد شود و رسا باشد _پدرم بخاطر بدهی زندانه و حالا من مسئولیت مواظبت از مادرم و جور کردن پول واسه آزادی پدرم و برعهده دارم،گفتن به خدمتکار نیاز دارن اینجا،چندروز پیش اومدم و با یه آقایی صحبت کردم.. خوب که دقت می کرد آن مرد حدودا چهل ساله چقدر شبیه این مرد بود. _و گفتم جایی نداریم،گفتن اگه پذیرفته شم بهمون جا میدن پیرمرد سری تکان داد و بی حرف عصایش را برداشت و بلند شد. آغوش متعجب به پیرمرد که ابهت خاص و نگاه مهربان اما مغرورش به شدت جذابش کرده بود خیره شد. زمزمه کرد(تکلیف من چیه) مرد به در سالن که نزدیک شد،خدمتکاری که انگار آماده باش بود در را باز کرد و تعظیم کرد _بفرمایید آقا آغوش که ناامید شده بود چانه اش لرزید نگاه از مرد گرفت و بلند شد،آهی کشید و قدم اول را برنداشته صدای مقتدر مرد در سالن پیچید _استخدامی
 8. پارت سوم روبه روی در سفید رنگ عمارت تهرانی ایستاده بود و دستان یخ زده از استرسش را به هم می فشرد شاید از لرزششان کم شود،لب پایین اش را میان دندانهایش فشرد. _کیه؟ صدای نازک زنی که بداخلاقی اش از همین یک کلمه بیداد می کرد استرس آغوش را بیشتر کرد هول دستش را کنار آیفون گذاشت و صورتش را روبه روی لنز دوربین گرفت _سلام صدایش لرزید _دبیری هستم _خب امرتون؟ آغوش مکث کرد،اینبار کوبش قلبش از بغض و شکست بود. _من چند روز پیش اومدم برای کار،با آقای تهرانی صح.. بغض کرد و جمله اش را قطع کرد،حس کرد یک چیزی قلبش را مچاله کرد بالاخره حافظه هنگ کرده زن به کار افتاد _آها در با تیکی باز شد. نفس آسوده ای کشید و وارد عمارت شد.با اینکه چند روز پیش هم عمارت را دیده بود اما چشمانش مشتاق و حریص به گردش درآمد و پاهایش قفل کرده اجازه ی کاوش به نگاه سر ذوق آمده اش دادند. درختان ردیف و سر به فلک کشیده یکدیگر را در آغوش کشیده بودند و چراغهایی که شبیه غنچه های گل سر فرود آورده بودند و خورشیدی کوچک در دل داشتند هر چند متری یکی بود تا راه را روشن کنند. قدمی جلو گذاشت و صدای فریاد سنگ ریزه ها لبخند به لبش نشاند. بوی زندگی می داد این باغ،آواز پرنده ها و نسیم خنک حالش را جا آورده بود. کیفش از شانه اش سر خورد و دسته اش میان انگشتانش جای گرفت. کمی که جلو رفت سایبان سفید رنگی که پیچک کاری شده بود وادار به ایستادتش کرد محو زیبایی های این کاخ بود. سرش را بلند کرده بود و به پیچک ها زل زده بود _چرا واستادی؟بیا داخل ترسیده و با شتاب نگاهش را پایین کشید،بخاطر حرکت ناگهانی اش ناله استخوان گردنش بلند شد و رگ گردنش گرفت. آخی گفت و چشم چپش را بست ، انگشتانش را زیر شالش سر داد و گردنش را کمی ماساژ داد. پا تند کرد به سمت پله های ورودی،کیفش را روی شانه اش انداخت و به پله آخر که رسید سلام زیرلبی کرد. زن میانسال بدون جواب سر تا پای آغوش را از نظر گذراند و روی چشمان دو رنگ عجیبش مکث کرد،تعجب نگاهش را آغوش خواند و چیزی نگفت چشمانش به مادر بزرگ زیبایش رفته بود. زن چانه اش را بالا داد و با انگشت اشاره کرد دنبالم بیا از ذهن آغوش گذشت(چقدر بی ادب،مگه کیه انقدر مغروره) و همانطور که دنبال زن میرفت لباسهای سرمه ای رنگش را دید زد پیراهن تقریبا بلندی که زانوهای زن را پوشانده بود یک جورایی شبیه به یونیفرم بود. زن انقدر سریع راه می رفت که آغوش فرصت نکرد عمارت را دید بزند فقط دختری زیبا را دید که دسته گلی بزرگ در دست داشت و با عجله پشت دیوار گم شد. زن در بزرگ چوبی سالن را باز کرد و آغوش نگاهش را که چرخاند دهانش باز شد و چشمانش درخشید اولین چیزی که توجه اش را جلب کرد لوستر بزرگ مجلل که در دو سوی لوستر دو فرشته بالدار در تلفیق با نقش های گیاهی و پیچک ها به سقف جلا داده بود و ترکیب هنر ایرانی و اروپایی را به تصویر کشیده،بود. به وجد آمده بود با ذوق نیشش را تا بناگوش باز کرد و چشم در سالن گرداند،شاید خواب می دید صدای زن توجه اش را جلب کرد و از دنیای شیرینش بیرون کشید. به مبل های کرمی سلطنتی کنار پنجره بزرگ سالن اشاره کرد _بشین تا آقا بیاد و رفت. به پنجره که پرده کرم قهوه ای سلطنتی با نقش گل های ریز بنفش اش کنار رفته بود و سخاوتمندانه سالن را روشن کرده بود، نگاه کرد و از دیدن آلاچیق رویایی که در باغ قرار داشت ذوق زده بلند شد و به سمت پنجره رفت _خوابم یا بیدار شیشه های پنجره انقدر تمیز بودند که آغوش ترسید نزدیک شود و نقش نفسهایش بر شیشه بنشیند. قدمی عقب رفت و دسته های کیفش را در پنجه فشرد در سالن باز شد و مردی شیک پوش وارد شد،صدای برخورد عصایش با کفپوش چوبی سالن آغوش را متوجه حضورش کرد برگشت و دهانش را باز نکرده بسته شد! اقتدار و ابهت پیرمرد زبانش را بند آورده بود. پس آن مردی که چند روز پیش در یک فضای کوچک تر و مدرن تر با آغوش حرف زد که بود؟ متعجب و زیر لب سلام کرد مرد سری تکان داد و نشست،عصایش را که بدنه پر نقش و نگارش چشم ها را به دنبال خود می کشید و احتمالا دسته عصا که شبیه سر عقاب بود از طلا ساخته شده بود،به دسته مبل تکیه داد. نفس در سینه آغوش حبس شده بود. مرد به مبل روبه رویی خود اشاره کرد _بشین آغوش مطیع و سر به زیر نشست و زانوهایش را به هم چسباند و کیف اش را روی پاهایش گذاشت،پنجه در هم کشید و منتظر به کفشهای براق مرد چشم دوخت
 9. پارت دوم _باز این لات شد آغوش لبخند زد و از آشپزخانه خارج شد.مبل راحتی زهوار در رفته زرشکی را دور زد و کنترل تلویزیون را از روی میز برداشت،روی زمین دراز کشید و پاهایش را روی مبل گذاشت. بی هدف کانال های تلویزیون را بالا پایین می کرد. _این تلویزیونم که هیچوقت چیزی نداره ناامید کنترل را روی زمین گذاشت و سرش را چرخاند و به سقف زل زد. با کمال تعجب ذهنش خالی بود،شایدم خسته بود و خودش را به بیخیالی زده بود،نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. صدای مجری وراج که انگار چیزهایی راجب رفتار درست اجتماعی یا شاید هم رفتار با والدین حرف میزد،روی اعصابش بود.اصلا حواسش نبود و فقط می شنید که یک چیزهایی با تیتر رفتار میگوید،اما ذهنش قدرت پردازش نداشت و خواب را ترجیح می داد. به پهلو دراز کشید و پاهایش را از مبل برداشت و جمع کرد و دستانش را دور زانوهایش پیچید. چشمان خسته اش گرم شد،فاطمه خانوم از آشپزخانه بیرون آمد و همینکه خواست آغوش را صدا بزند چشمش به دختر آرام گرفته اش افتاد. لبخند زد و شانه اش را به ستون تکیه داد،انقدر حواسش پی مصطفی و خانه بود که نپرسید چه کاری؟ سر خورد و زانو بغل گرفت. و حواسش را به صدای آرامش بخش نفسهای منظم و عمیق آغوش سپرد. ** _مامان باز روضه خونی نکن توروخدا،چاره دیگه ای نیست،رفتم حرف زدم هم بهمون جا میدن هم پولش خوبه،توروخدا نه نیار فاطی گلی فاطمه خانوم که اخمهایش از هم باز نمیشد متفکر ذکر میگفت و آغوش نگاهش به دانه های تسبیح فیروزه یادگار مادربزرگش،بود. گوش تیز کرده بود برای پاسخ مادر و نگاهش را روی چادر سفید گلدار فاطمه خانوم چرخاند. ذکرش که تمام شد تسبیح را ب*و*سید و کنار مهر گذاشت،به سجده رفت آغوش بی طاقت دستش را ستون کرد و وزنش را روی آن انداخت موهای بلند مواجش،موج گرفت و سجاده مادر را لمس کردند و عقب رفتند. فاطمه خانوم بلند شد و چادرش را درآورد. هنوز هم به آغوش نگاه نمی کرد آغوش بی طاقت و آشفته سجاده مادرش را جمع کرد و بوئید،عطر یاس روحش را نوازش کرد و آرام گرفت. لبخند بر لبانش نشست و سجاده را به سینه فشرد و بلند شد. _مامان جون آغوش سرش را کج کرد و منتظر به مادر نگرانش چشم دوخت فاطمه خانوم آهی کشید و شانه هایش را بالا انداخت مگر چاره دیگری هم داشتند؟ آغوش باذوق خندید خم شد و سجاده را روی زمین گذاشت و ایستاد،دستانش را دور گردن مادرش انداخت _نفسی مامانی،عاشقتم فاطمه خانوم خندید و دست نوازش بر موهای دردانه اش کشید و سعی کرد به خود دلداری دهد (مصطفی که آزاد شه همه چی درست میشه) اگر آرتروز نداشت خودش اینکار را می کرد. آغوش به پنجره باز زل زد و تصویر درخت شکوفه زده که روی تخت سایه انداخته بود در چشمان عسلی رنگش نقش انداخت. (کجایی بابا؟من با این مصیبت لعنتی چیکار کنم؟) دلش بغض کرد و در گوشه ای از سینه اش کز کرده بود _وسایل و باید جمع کنیم مامان از آغوش مادرش بیرون آمد و شانه های افتاده اش را در دست گرفت _میرم کارتون بگیرم،میام فداتشم فاطمه خانوم سری تکان داد و شانه هایش را عقب برد دستان آغوش رها شد. ناراحتی مادرش را درک می کرد دست چپش را روی بازویش کشید _زود میام و به سمت اتاقش رفت. سریع آماده شد و به سمت کفشهایش دوید،می ترسید فاطمه خانوم پشیمان شود بندهای کفش کتونی اش را نبسته داخل کفش فرو برد طبق عادت اش و داد زد _خدافظ مامان فاطمه خانوم که تا الان کز کرده بود گوشه دیوار به خود آمد و هول بلند شد و به سمت پنجره رو به حیاط رفت _آغوش ایستاد و انگشتانش را روی لوله آب کنار حوض کشید _جانم _مواظب خودت باش و آغوش حس کرد این مواظب باش با مواظب خودت باش های قبل تر فرق می کند _چشم نگاه گرفت از چشمهای نگران مادرش و قدمهایش را تند تر کرد. در را که بست کوچه را از نظر گذراند،خلوت بود،سرظهر بود و سایه درختان توت و سرو خانه های محله باصفایشان کوچه را در بر گرفته بود. آستین مانتویش را کمی بالا داد و به ساعتش نگاه کرد، عقربه هایی که ١٢:٣۰را نشان میداد قرار یک ساعت دیگرش را به یاد آورد به پیشانی اش کوبید و دویید _دیرم شد ای وای بر من انقدر مشغول مادرش بود که فراموش کرده بود یک ساعت دیگر با آقای تهرانی قرار دارد. به ایستگاه که رسید نفس برایش نمانده بود. دستانش را روی زانوهایش گذاشت و نفسی چاق کرد اتوب*و*س همان لحظه رسید و آغوش خوشحال از به موقع رسیدنش سریع سوار شد و روی صندلی خالی کنار شیشه نشست.
 10. بنام خدا پارت اول لگدی به در زنگ زده حیاط زد تا باز شود،نیمه بازش کرد و برعکس همیشه که فحش می داد و لگد دوم را از سر حرص نثارش می کرد،نگاه دلتنگش را نوازش وار روی در رنگ و رو رفته کشید و وارد شد. مشمع های پر از خرید را جابه جا کرد و همانطور که به زحمت کلید را در کیفش می انداخت با پا در را بست و روی موزائیک های یک در میان ترک برداشته قدم برداشت. به درخت انار دوست داشتنی اش نگاه کرد و آه کشید،او هم دلتنگ بود انگار ،که شاخه های شکوفه زده اش را روی سر آغوش کشید. شالش به شاخه گیر کرد و از سرش افتاد پر حرص مشمع ها را روی تخت مورد علاقه پدر گذاشت و شاخه را از شالش جدا کرد . امروز گره ابروهایش روی صورت سفیدش جا خوش کرده بودند و خیال باز شدن هم نداشتند. مانند فکر گره خورده اش که پیچ در پیچ شده بود و هر کدام را باز میکرد دور بقیه میپیچید و آشفته تر میشد روی تخت ولو شد و دستان درد آلودش را کمی ماساژ داد. نسیم خنکی می وزید و گردن و موهای عرق کرده اش را خنک میکرد. کفش و جورابش را دراورد و بلند شد. نگاهی به پنجره باز مانده خانه انداخت ، کنار حوض آبی رنگ ستاره شکل ایستاد و به ماهی قرمز های بازیگوشش چشم دوخت، لبه حوض نشست و پاهای خسته باد کرده از پیاده روی طولانی اش را در آب خنک حوض فرو کرد خنکی آب و ب*و*سه های پر مهر ماهی های زیبایش بر پاهای ورم کرده اش، بالاخره گره ابرویش را باز کرد و برای لحظه ای افکار درهم و مشوشش را به سکوت وا داشت لبخند زد و چشم بست. _اومدی مامان؟ با صدای گوشنواز و مهربان مادرش لبخندش عریض تر شد. چشم باز کرد و به مادر پیر شده اش چشم دوخت _آره مامانی،خبرای خوبم برات دارم و فکر کرد (واقعا خالی کردن خونمون خبر خوبیه؟) مادرش خنده تلخی کرد و دمپایی به پا کرد و به سمت دختر مرد شده اش رفت، ب*و*سه ای بر موهای بافته دخترکش زد و شانه اش را فشرد به مشمع های پر از خرید نگاهی انداخت _دستت درد نکنه مادر این همه خرید واسه چی دخترم آغوش بلند شد و گونه ی همیشه تر مادرش را ب*و*سید _بازم گریه؟ _خونه بی بابات صفا نداره مشمع ها را برداشت و بی حرف وارد خانه شد و با دل بغض کرده اش گلاویز شد،لبش را به دندان گرفت کافی بود کمی چشمانش تر شود تا مادرش بساط آه و ناله را پهن کند.خرید ها را روی اپن گذاشت. شالش را از دور گردنش باز کرد و در حالی که دکمه های مانتو را باز می کرد رو به مادرش کرد،آب دهانش را فرو داد تا بغضش را قورت دهد _بابا تا سال دیگه همین موقع پیشمونه،من و شرمندش نکن و چشمات و از بین نبر مامان،امانتی دستم باز اخم روی صورتش نشست با دلخوری از فاطمه خانوم رو برگرداند و وارد اتاقش شد. فاطمه خانوم چیزی نگفت و مشغول آماده کردن شربت برای دردانه دخترش شد. قلبش بغ کرده بود و نفس کشیدن دشوار.برای بار هزارم با خود اعتراف کرد (چقدر خونه بدون مصطفی بی صفاست) و آهی جگر سوز کشید. ظرف یکبار مصرفی که در فریزر گذاشته بود تا یخ بزند را دراورد و زیر شیر آب گرفت تا یخ اش جدا شود آغوش وارد آشپزخانه شد و غر زد _هزاربار گفتم تو اینا یخ نزار مامان من،قالب یخ خریدم واسه چی؟ _اینا بهتره چیزی نگفت مادرش بود و اعتقادات خاص خودش که هیچ کس نمیتوانست تغییرشان دهد. به اپن تکیه زد _حواست بود گفتم خبرای خوبی دارم؟ لیوان شربت آبلیمو را کنار دستش گذاشت و باقی یخ ها را در ظرف انداخت. راستش را اگر میخواست بگوید برایش چیزی مهم نبود،خانه و سرپناهشان را از دست داده بودند و پولی هم نداشتند،بدتر از همه مرد خانه نبود و بار مشکلات بر دوش این دو زن عزیزکرده زیادی سنگین بود. شیر آب را باز کرد و ظرف را پر از آب کرد _اگه خبر خوب داشتی نیاز به پرسیدن من نداشتی،خودت میگفتی در فریزر را باز کرد و ظرف را داخل کشو گذاشت آغوش لیوان را در دست گرفت و جرعه ای خورد اما انقدر فکرش مشغول بود که مزه ای حس نکرد.زبانش را روی لبانش کشید و متفکر تره موی خرمایی رنگ جلوی چشمش را پشت گوش زد _کار پیدا کردم و باقی شربت را یک نفس سر کشید فاطمه خانوم نفس عمیقی کشید و مردمک لرزان سیاه رنگش را به قاب عکس مصطفی دوخت _خوبه آغوش کلافه نوچی کرد و لیوان را روی سینک گذاشت به سمت مادرش رفت و دستانش را فشرد از ذهنش گذشت(چطور بهش بگم کارم چیه؟) اخم کرد وب*و*سه بر شانه های خمیده فاطمه خانوم زد _فداتشم من،غصه نخور،بابا که آزاد شد همه چیز و مثل اولش میکنه دانه های مروارید از صدف چشمان فاطمه خانوم بر ساحل ناآرام صورتش چکید نگران تک دخترش بود! آغوش پوفی کرد و عصبی رو ترش کرد _مامان بخدا منم افسرده کردی،بس کن چقدر گریه میکنی _بزار عاشق شی میفهمی من چی می کشم و نگفت نگرانی اصلی اش آینده دخترش است. آغوش سعی کرد لبخند بزند _الهی فدای تو بشم لیلی خانوم،من مجنونت و بهت بر میگردونم،توام دیگه نریز این لامصبارو فاطمه خانوم اخم شیرینی کرد _باز این لات شد
 11. خلاصه دخترانگی هایش با دست های زمخت سرنوشت به یغما رفت و آغوش کوه شد برای مادری که دعا هایش را برای دختر مهربانش عروج می کند و پشتی برای پدر پیری که غول ورشکستگی اسیر زندانش می کند. و آغوش را راهی عمارتی که آینده و زندگی پر مشغله اش را دستخوش تغییر می کند و عاشق میشود،عاشق مردی که نگاه سردش را روی نگاه مشتاق آغوش میپاشد اما آیا آغوش میتواند یخ نگاه معشوقش را بشکند؟