hasti

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  169
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  3

آخرین بار برد hasti در مارچ 18

hasti یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

1,080 Excellent

درباره hasti

 • درجه
  چهار ستاره

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1,945 بازدید کننده نمایه
 1. #پارت-چهل و چهار -خب بره. مگه من و آقا جان مخالفتی با کلاس رفتنش داریم؟ نادرم که... همان لحظه که نرگس پشت در چوبی زهوار در رفته تکیه زده بود و فال گوش ایستاده بود داخل آشمزخانه پرید و حرف خورشید مامان را برید. صدای با وجدش با آن نیش تا بناگوش باز شده اش هماهنگ شده بود. -یعنی میتونم برم کلاس تئاتر؟ هنوز نیم دانه های برنج در بین انگشت های باد کرده ی مادرش بود. هنوز شرایط و وارد آمدن نرگس را هلاجی نکرده بود. هنوز چشمش به نوری که از پشت نرگس داخل آشپزخانه می تابید عادت نکرده بود که حرف دخترکش سرش را به درد آورد. نفس پر حرصی بیرون داد و باز دانه های برنج را به سمت خود کشید. -مامان! نرگس صورت سرخ مادرش و آن نفس های پر صدا را که دید به مشامش رسید که مسیر پر زحمت و سختی را در پیش رو دارد. نگاهی به خونسردی نسترن کرد و نالید. -مامان! پروین هم همراهمه. تنها که نمیرم. اما خورشید مامان حتی زحمت بلند کردن سرش را هم نمیداد و بیشتر از قبل و با سرعت و پر از خشم به کارش رسید. -ادامه نده مادر جان. خودت می دونی این بحث ها بی فایدست. چند ساله پیش هم گفتی گفتم نه. وسلام. بعدش هم میدونی نادر و آقا جانت تن به این کارا نمی دن. رسما دهانم را قفل کرد. رسما با آوردن اسم هیشان تنم لرزید و تمام آرزوهایم پر پرشدند و در میان خیالم معلق.
 2. #پارت_چهل و سه فصل پنجم... روی پله ی کاشی شده ی زیر زمین نشسته بود و چانه اش را در دستش گرفته بود. در دلش حرف هایی بود که ترس داشت بر زبانش جاری کند؛ می ترسید زهری در این رویاهای شیرین باشد که تمام این طعم خوش را با خود تلخ کند. نسترن کتاب از دستش نمی افتاد؛ با کتابی از پله ها پایین می امد که با دیدن نرگس که وسط پله نشسته با دنپایی های قرمز بند انگشتی اش که جدیدا مد شده بود بر پهلوی نرگس زد. -برو کنار می خوام رد شم. نرگس کمی خودش را کنار کشید و به چشم غرره ی نسترن بی اعتنایی کرد. انقدر فکرش درگیر بود و جایی برای قهر نسترن باقی نمی ماند. بیذار بود از قهر های دم به دقیقه ی نسترن. -همه خواهر دارن منم خواهر دارم. نرگس کلافه سر تکان داد و با انگشت شست و سبابه اش چشم هایش را ماساژ داد که این بی خوابی شب گذشته و چشمای بادامی خمار رفته اش را آرام می ساخت. -نسترن تا صبح چشم روی هم نذاشتم بعد توقع داری بیام تکالیفت رو بنویسم؟ مگه خودت چلاقی؟ نسترن حرصی پایش را روی پای نرگس گذاشت و فشرد که همین جیغ نرگس را بلند کرد. درد در بند بند انگشت هایش جاری شده بود و او دست کشید روی انگشت های پایش. -الهی پاهای نازکم. الهی نرگس بمیره نبینه اینطور اش و لاش شدید! -آره برو بمیر. این همه زحمتت رو پای من می ندازی چی میشه این کارم برای من بکنی؟ خودت که می دونی دست خط خودم بده نمی تونم بخونمش. نیشگونی از بازوی نسترن گرفت و پیچاند. -بجای رفتن به کلاس زبان می رفتی کلاس خوشنویسی. حالا هم برو گم شو اون ور. درضمن پیامبر خدا فرمودند: خط زیبا بر جلوی حق می افزاید... اره این طوراست نسترینی جونی. نسترن بازویش را در دستش فشرد. -خیلی نامردی. من رو باش که می خواستم بیام با خورشید مامان حرف بزنم شاید بذارن بری کلاس تئاتر.اما دیگه کور خوندی. بعد پوزخند زد. -به قول مامان تیاتر. نرگس با ذوق نسترن را بغل گرفت و گونه های گل انداخته اش را ب*و*سید. -تو برو راضیش کن قول می دم هر چی تکلیف داری من واست بنویسم. چند ساعتی طول کشید تا نسترن رضایت به آشتی کردن بدهد و زیر زمین به سراغ خورشید مامان برود. بوی خورشت فسنجان با ان کوفته قلقلی هایش کل آشپزخانه را پر کرده بود. این مزاج نسترن را خوش کرده بود اما نرگس پشت در ایستاده بود و روی شکمش می کشید. حس می کرد شکمش به کمرش چسبیده. "الان شام چی بخورم؟" دلش لک زده بود برای خورش ترش فسنجان خورشید مامانش؛ اما با حساسیت به گردویی که داشت باید چه می کرد؟ اگر یک قاشق از فسنجان خوش رنگ را لب می زد کل دهنش کهیر میزد. نسترن سینی حاوی برنج را از خورشید مامان گرفت و صدای خوش دانه های برنج را روی سینی در اورد و به پاک کردنش مشغول شد. -مامان می گم شما چقدر به پیشرفت دختراتون فکر می کنید؟ آخرین قلقلی را هم داخل ظرف مسی انداخت و درش را رویش کوفت. -اینم سواله دختر؟ خوب معلومه... -پس اجازه می دید همین طور که من کلاس زبان رفتم نرگس هم کلاس بره؟ عرقش را پاک کرد و سینی را جلوی پای خودش هم کشید و هر دو مشغول پاک کردن برنج شدند.
 3. حیرت زده به در چسبیدم. مینا شوخی می کرد و نزدیکم می شد. باورم نمی شد. قطعا این یک رویای شیرین بود. رویا مرا در خودت محو کن که هیچ تمایلی به بیدار شدن ندارم. آمد و روی شانه ام کوبید. -زود باش دیگه. ما که علاف تو نیستیم. وقتی دید همان طور با چشم های از حدقه بیرون زده خیره اش شدم مرا داخل اتاق هل داد و در را پشت سرش بست. از مچ دستش گرفتم. انگار تازه از رویا بیرون آمده بودم. -معلوم هست چی میگی مینا؟ تو که به اهورا علاقه داشتی. خونسرد شانه بالا انداخت. -تو هم داشتی. گیج بودم. اصلا تحلیل هیچ چیزی برایم امکان پذیر نبود. مینا رفت و روی تخت نشست و با لبخندی که پر از حرف های دردآلود بود لب زد. -بعد از این حرکتت که فهمیدم تو بخاطر من چشم بستی به اهورا و از علاقت گذشتی واقعا عذاب وجدان گرفتم. وقتی دیدم چطور عاجزانه اومده از ما درخواست کرده که بیایم خواستگاریت و من رو خواهر صدا کرد دیگه نتونستم تو خونه بند شم. کمی مکث کرد و روی صورتم را نوازش کرد. - ببین دلارام نمیشه محبت رو زوری به دست اورد. هیچ وقت اهورا من رو به عنوان همسر نمی پذیره. اما می تونم خواهرش باشم و حالا اومدم بگم که من اهورا رو فراموش می کنم به شرط این که تو هم از این رفتار بچه گانت دست بکشی و جواب بله رو بدی. لبخندی با صورت پر از اشکم زدم و کنار مینا نشستم و با صدایی که خش دار در اتاق نه متری می پیچید گفتم. -باشه. هر چی تو بگی. ولی مینا من همیشه احمد رضا رو دوست داشتم. باور کن بعد از ازدواجمون اهورا رو به کل فراموش کردم. با حرف هایم بغض که پشت شوخی و غرورمندی پنهان بود شکست و مرا به آغوش کشید و هق زد. اینجا پایان تمام کینه ها بود. کینه هایی که بی دلیل در کلاس های دانشکده سراغمان آمده بود. چشم دیدن هم را نداشتیم چون به آن چیزی که در دیگری بود غبطه می خوردیم؛ من دوست داشتم شجاع و مغرور مثل مینا باشم و حرف هایم را رک بزنم اما مینا هم غبطه می خورد که چرا مورد توجه همه نیست و آرامشی در کلامش نیست.
 4. -من رو به غلامی قبولم کنید. دلارام خانوم رو ازتون خواستگاری می کنم. مامان لبخندی زد و چادرش را روی پایش کشید. -والا شما که در جریان هستید که دلارام تو این سال ها چقدر سختی کشیده. مرگ احمد رضا و نرگس... بعد آهی کشید و به گل های فرش چشم دوخت . -من حرفم حرف دل خود دلارامه. هر چی دل دلارام بخواد منم نظرم همونه. و بعد به من خیره شد که سعی داشتم بغضم را بخورم. قورت دهم هر چه که در زیر زبان و در قلبم هست. -مادر جان دلارام تو آقا اهورا رو می شناسی و هر روز هم تقریبا می بینیش. دلت باهاشه؟ لجوجانه پوست دور انگشتم را کندم. دلم؟ دلم سالهاست که با اوست. اما تلخ خندیدم. -من به شما جوابم رو داده بودم. بارها... اهورا سر تکان داد. جو خیلی سنگین و طاقت فرسا بود که هر سه امان نفس کم آورده بودیم. -من جوابی که حرف دلتون باشه نگرفتم. من بهانه تراشی های شما رو شنیدم. این که مینا به من علاقه منده؟ این شد جواب؟ مامانم به سمتم چرخید و دست گرم و پر از آرامشش را روی دستم کشید. -آره مادر؟ آره دلارام؟ اما دلارام چیزی که به خانه واجب است به مسجد حرام است. دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم. -ببخشید اما من جوابم همونه. و بعد ایستادم و به اتاقم پناه بردم. کلید در را چرخاندم و دست هایم را روی گوش هایم فشردم. صدای مامان می آمد که روی در می کوفت صدای اهورا هم می آمد که کمی آهنگ صدای مردانه اش بالا رفته بود. -دلارام من دست نمی کشم. این رو اون روز تو بیمارستان هم گفتم. تا جواب مثبتت رو هم نگیرم نمیرم. و حس کردم آن قدر پایش را روی زمین خانه کوبید که خانه و اثاث و تن من را یک جا لرزاند. یک ساعتی بود که سکوت خانه را فراگرفته بود و غیر از ضرب هماهنگ پاهای مورچه ای که از از درز دیوار گچی بالا می رفت صدای دیگری نبود. کم کم زمزمه و خداحافظی اهورا به گوش رسید و بعد در را روی هم کوبید و رفت. همان لحظه بود که فرو ریختم و سرم را روی تخت گذاشتم و هق زدم. آنقدر اشک ریختم و در خود، تنهایی را با دورم تنیدم که بی توجه به ضرب دست های مامان که روی در کوبیده می شد کم کم چشم هایم گرم شد و به خواب رفتم. هنوز منگ خواب بودم که صدای آقا خلیل پشت در اتاقم از خواب پریدم. بدنم از آن حالتی که به خواب رفته بودم درد می کرد و با دیدن ساعت روی دیوار که یازده شب را نشان می داد با اطرف نگریستم. باز کوبش در و من این بار از جا پریدم. درست شنیده بودم نه خواب بودم و نه در رویا. صدا صدای آقا خیلی بود که پشت در اتاق ایستاده بود و در را می کوفت. سریع شالم را روی سرم مرتب کردم و بلافاصله در را باز کردم. تا من را دید عصایش را در دستش فشرد و لبخندی شیرین زد. -خوبی بابا؟ مامان چادرش را کمی جلو تر کشید طوری در دستش سفت نگه داشت که گردی صورتش هم به سختی دیده می شد. -آقا جون اتفاقی افتاده؟ این وقت شب؟ آقا خلیل بلند خندید. -یعنی منظورت اینه که چرا این موقع شب اومدم خواستگاری؟ بعد مهری خانوم از پشت آقا خلیل بیرون آمد و چادر سیاه گلدار و زرق و ورق دارش را دور کمرش بست. دستم را گرفت و رویم را ب*و*سید. -الهی خوشبخت بشی دلارام جان. حس ام پر کشید به روزی که جواب بله به احمد رضا داده بودم و مهری خانوم در مقابل چشم های شاد احمد رضا من را به آغوش کشید و رویم را ب*و*سید. آن موقع هم همین حرف را زد. "الهی خوشبخت بشی دلارام جان. " کمی عقب رفتم و از آغوشش بیرون آمدم. "پس چرا هیچ وقت خوشبخت نشدم؟" مامان با لبخندی که به نظرم آمد انقدر عمیق هست که دیگر از صورتش پاک نمی شود از دست مهری خانوم گرفت و به سمت مبل ها برد. -بفرمایید بفرمایید تو رو خدا. سر پا ایستادسد. دلارام مادر چند تا چایی بیار برای مهمون ها. لبخند کجی روی صورتم نشاندم. -ببخشید من پاک گیج شدم. این جا چه خبره. آقا خلیل تا دستش را بالا آورد و شروع کرد به توضیح دادن مهری خانوم سریع جلو آمد. -راستش اهورا از ما خواسته که براش بیایم خواستگاری. اهورا که کم تر از احمد رضای مرحوم برام نیست پس ما برای پسر خودمون اومدیم خواستگاری.. و بعد بغضش گرفت و قطره اشکی روی صورت این مادر دلشکسته چکید. با پره ی روسریش اشکش را پاک کرد و باز رویم را ب*و*سه زد. هر سه منتظر ایستادند و به من زل زدند. خجل و دل آشوب سرم را زیر انداختم. -آخه آقا جون...من جوابم منفیه. ببخشید شما هم به زحمت افتادید. دستش را روی شانه ام گذاشت و من پر از مهر پدرانه اش که بی دریغ بود شدم. -چرا بابا جان؟ نکنه دلت باهاش نیست؟ اهورا که پسر خوبیه؟ هوای دلم هوای وصال با اهورا بود اما مینا چه میشد؟ -اما مینا چی؟ من جوابم بستگی به مینا داره. همان لحظه که سکوت خانه را پر کرده بود مینا با در دست داشتن چند شاخه انگور از پشت دیوار سرش را بیرون آورد. -من؟ کسی اسم من رو اورد. مینای پر از غرور باز با همان آرایش غلیظش نزدیکم شد. -دلارام بسه فهمیدیم خوبی. جواب بله رو به این داداشمون بده نصفه شبه باید بریم. خوابمون میاد.
 5. ×××× تقه ای به در زدم که مش رجب خوشحال از دیدن من با سینی چای نزدیک شد. لبخندی زدم و همان طور که پاکت حاوی استعفاء نامه ام را در دستم می فشردم سینی را از دستش گرفتم. -من می برم. شما بفرمایید. دستمال نخی سفید زهوار در رفته ی روی شانه اش را برداشت و دور پیشانی خط خورده اش کشید. باز تقه ای به در زدم و وارد اتاق شدم. اهورا سرش را میان دست هایش گرفته بود و رویش فشار می آورد؛ ناراحتی مشوش از گوش های سرخش هم بیداد می کرد. صدای خشک و خش دارش بلند شد که من از این همه حال داغونش جا خوردم. -مش رجب نگفتم چای نمی خوام؟ آخه چند بار بگم. اما من بی حرفی جلو رفتم و همان طور که سینی چای در دستم می لغزید روی میز بزرگش گذاشتم که فریاد زد و سرش را بالا گرفت. -مگه نمی گم... با دیدنم آن هم این طور رنگ پریده و مضطرب غافلگیر شد و صندلیش را عقب کشید. -تو؟ بلاخره اومدی؟ رنگ نگاهش کم کم عوض شد. اما نمی خواستم بیشتر از این امید واهی بدم؛ بدون هیچ حرفی پاکت را جلوش گرفتم. چشمش بین پاکت و لب های آویزانم در چرخش بود. -این چیه دلارام؟ گلویم خشک بود اما به سختی لبم را تر کردم. -بگیرید. استعفاء ناممه. با حیرت نگاهم کرد و چشم هایش کم کم سرخ شد. چقدر با آن مرد روز های قبل فرق کرده بود؛ غم از چشم هایش فواره می زد. -ببرش. قبول نمی کنم. بعد سرش را چرخاند و نگاهش را از من دزدید. -اما اهورا من دیگه نمی خوام این جا کار کنم. این بار محکم از روی صندلی اش بلند شد و تمام خشمش را سمتم پرتاپ کرد. -دلارام من قبول نمی کنم؛ برو چند روز استراحت کن اما بعدش برگرد؛ اصلا هر چقدر که دوست داری به خودت فرصت بده هر وقت رو به راه شدی برگرد. بعد صدایش ملایم شد و به سمتم مایل شد. -خواهش می کنم دلارام. دستم هنوز خشک بود و پاکت مقابلش گرفته شده بود که با حرفش و آن بغض صدایش پاکت را پایین آوردم و بی حرفی از اتاق بیرون زدم. باید چه می کردم؟ دیگر نایی برای مقابله نداشتم. نمی توانستم ناراحتی اهورا را ببینم و دم نزنم و از طرفی هم حال که به علاقه ی عمیقش پی برده بودم طاقت دیدنش را هم نداشتم و نمی خواستم تمام آن حس و حال زیبایم را که نسبت به آن داشتم را برایش لبریز کنم. با رفتنم از مطب قضیه تمام نشد چون فردای همان شب باز اهورا آمد. این بار با دسته گلی زیبا و به همراه قوطی ای شیرینی. مامان وارد آشپزخانه شد و من همچنان پوست لبم را می کندم و با پایم هم به در کابینت که خود اهورا ترتیب خریدش را قبل از اسباب کشی به این جا داده بود گرفته بودم. تا مامان را دیدم مچ دستش را گرفتم که النگو هایی که به تازگی برایش خریده بودم در دستش شلق شلق کرد. -مامان چرا رضایت دادی بیاد داخل. مامان چشم غرره ای رفت. -دلارام اهورا پسر خوبیه؛ چرا به لج افتادی؟ بعدشم مهمان حبیب خداست نمی تونستم راهش ندم. بعد به سمت سماور محبوبش رفت که همیشه در حال جوشیدن بود. -حالا هم چند تا چایی بریز و بیار. پایم را محکم به کف آشپزخانه کوبیدم و از میان دندان هایم غریدم. -مامان. خم شدم و خیره چشم هایم را ریز کردم که اهورا را شفاف تر در آن کت و شلوار خوش دوختش که کیپ تن آن اندام عضلانی و برجسته اش بود را بهتر ببینم. طبق معمول دستش را در هم قلاب کرده بود و تیزی برق ساعت استیلش از همین جا هم چشم را میزد. صاف شدم و دستی به تونیک سبز رنگم کشیدم و شالم را روی سرم مرتب کردم و پشت دستم را روی لپ هایم گذاشتم؛ داغ بود و حرارت از آن ساطع می شد. می دانستم که سرخ هم شده ام اما باز هم با کرمی که زده بودم دلم آرام گرفت. سینی چای را برداشتم و جلو رفتم. انگار که دختر هجده ساله ای نابالغ باشم دست هایم می لغزید و روح از تنم رفته بود. با گیر کردن پایم به فرش نزدیک بود پخش زمین شوم که بلافاصله خودم را جمع کردم که اهورا با دیدنم محوم شد. خجل شدم و دسته های سینی را محکم تر فشردم و زیر زبانم سلامی دادم. زود ایستاد و سرتا پایم را برانداز کرد. سلامی داد و مثل تمام خواستگاری های دیگر چای را جلویش گرفتم و باز هم مثل تمام کلیشه های عالم نگاهمان در هم گره خورد و مامان هم قند توی دلش آب می شد برای قد رعنای دخترش. روی مبل نشستم. سکوت فضای خانه را پر کرده بود و من و اهورا هر دو خیره شده بودیم به دسته گل زیبا؛ عطرش خانه را پر کرده بود و که باادکلن تلخ اهورا در هم پیچیده بود و شده بود همان عطری که همیشه دوستش داشتم. مامان لحظه ای به اهورا نگاه کرد و چشم هایش برق زد؛ می دانستم که مامان اگر مخالفتی نکنم دستم را در دست اهورا می گذارد از بس به این مرد سال ها زحمت داده بودیم و خودش را برایمان ثابت کرده بود. اهورا کمی روی مبل جا به جا شد و با تک سرفه ای جلوی کت مشکی رنگ براقش را نزدیک هم کرد. -حاج خانم اگر جسارت نباشه با خود دلارام خانوم هم صحبت کرده بودم. اگر اجازه بدید می خواستم... بعد به منی که خجلانه دانه های عرقم از پشت کمرم سُر می خورد رو کرد و با نگرانی ادامه داد
 6. چند روزی بود که به مطب هم نمی رفتم. نمی دانستم چطور استعفاء نامه ام را به اهورا بدهم. از صبح برای رفتن به خانه ی آقا خلیل مضطرب بودم. مدام لباس هایم را از کمد بیرون می ریختم و باز کمی آرام می شوم دوباره درست و مرتب سر جایش آویزان می کردم. بلاخره دم دم های غروب آماده شدم و دل از اتاق کندم. مامان طبق معمول میل و کنافش را دستش گرفته بود و لیف و رو میزی و این قبیل چیز ها می بافت؛ تا من را دید عینکش را از نوک بینی اش برداشت و همان طور عینک روی گردنش به وسیله ی آویز دور گرندنش رها شد تاب خورد. -داری می ری؟ به سمتش رفتم و مثل همیشه دامنش را بالا آوردم و ب*و*سه ای رویش نشاندم. -زود برمی گردم الهی قربونتون برم. دست هایش که داشت کم کم جان می گرفت نوازش گونه روی سرم کشید. شالم کمی عقب رفت که جلو کشیدم و مرتبش کردم. -با من کاری نداری مامان جان. میل و کناف را کنارش گذاشت و مقابلم ایستاد؛ یقه ی خرگوشی مانتو ام را صاف کرد و طوری که توجیه شوم آرام گفت. -فقط مینا یا مهری خانم حرفی زدن چیزی نگی مادر جان؛ بذار بگن؛ مهم اینه که تو احترام مادر و خواهر احمد رضا رو حفظ کنی. لبخندی به مهربانی مادرم زدم و با گفت چشمی از خانه بیرون زدم. تمام طول مسیر با خودم مرور کردم. "بذار مینا هر چی دوست داره بگه؛ تو هیچ چی نگو" اما مگر تا بحال گفته بودم؛ من که برای هیچ کس زبان نداشتم. از همان بدو ورودم مهر و محبت از صورت مهری خانم جوشید و من را با عشق به آغوش کشید و با عزت و احترام داخل هدایت کرد؛ شوکه به اطراف خانه نگاه کردم و روی فرش نویی که تازه خریده بودند و پهن کرده بودند خیره شدم. تمام محاسباتم غلت از آب در آمده بود؛ نه مهری خانم ترش بود و نه مینا که آرام سرش را زیر انداخته بود و به گوشه ای زل زده بود پرخاشگری می کرد. "نکنه دارم خواب می بینم؟" نیشگونی از پایم گرفتم که دردش بلند شد و ابروهایم در هم کشیده شد. بر خلاف همیشه مینا آرایشی در صورتش نبود و شاید این بار اولی بود که او را با آرایش غلیظ نمی دیدم. پوستش تیره تر بود و چشم هایش پر از حرف و بغض. مهری خانوم تا با سینی چای آمد سر پا شدم و سینی را از دستش گرفتم. نشستیم و فنجانی مقابلم گذاشت و همان طور که هنوز دستش از نعلبکی برداشته نشده بود خیره ام شد. -دلارم نمی دونم چی بگم. واقعا شرمندتم. بخاطر رفتار بدم ازت معذرت میخوام. مستاصل صدایم بلند شد. -از کی؟ از من؟ سرش را تکان داد. -بله. و بعد مینا چهار دست و پا نزدیکم شد و دستش را روی پایم گذاشت. -باورم نمیشه دلارام. باورم نمیشه که تو همچین کاری کرده باشی. به گریه افتاد و من با حیرت خیره اش شدم. -چرا گریه می کنی مینا؟ مهری خانوم نگاهش را از مینا گرفت و انگشتش را دور نعلبکی چرخاند. -واقعیتش اهورا زنگ زده بود و مجدد از تو خواستگاری کرد و گفت که تو بهش جواب منفی دادی اونم بخاطر مینا. مینا با صورتی پر از اشک دستم را گرفت و فشرد و چشم های من همچان داشت از حدقه در می آمد. -من راجع بهت بد فکر کردم. بهت خیلی تهمت زدم. خیلی اذیتت کردم. ولی حالا وقتی فهمیدم توی دلت چیه واقعا شرمنده شدم. تو از علاقت گذشتی که من به اون چیزی که می خوام برسم. و بعد به هق هق افتاد. هنوز توی خیابان ها راه می رفتم و گریه های مینا من را به خلسه وا داشته بود. لبخندی روی صورتم پهن شد. "پس اشتباه نمی کردم و جایی برای رسوخ کردن به دل دیگران هست. حتی اگر اون آدم مینایی باشه که همیشه از سر شرارت و دشمنی با من حرف می زد" این که مینا عوض شده بود و خود واقعی اش را نشان داده بود خوشحال بودم اما فراموشی اهورا هم کار آسانی نبود. شب ها با فکرش و نهی کردن از زندگی ام روی تختم غلت می خوردم و روز ها هم با نرفتن سر کار و رو برو نشدن با آن خود را فریب می دادم. روزنامه ها را می گشتم تا یک کار خوبی پیدا کنم و از زیر دِین اهورا بیرون بیایم. روزم با رفتار خوب خانواده ی احمد رضا که پرپر شده بود و به آسمان ها پرواز کرده بود پر از انرژی ام کرده بود که من مسیر طولانی ای را به یاد دوران دبیرستان دویدم. دیدم چقدر در این سال ها افت کردم و دیگر نفس کم میاورم. اما تماس شیدا و خوشحالیش باعث شد انرژی ام مضاعف شود و باز بدوم. هنوز تن صدای ذوق زده ی شیدا زیر لاله های گوشم جای خوش کرده بود. -دلارام باورم نمیشه به یک مرتبه بهزاد انقدر عوض شده باشه. از قبل هم بهتر شده. نمی دونی چه حالی دارم. نازنین رو اورد و کلی ازم معذرت خواهی کرد. اما دلارام واقعا گیجم. گیجم از این که چرا خواست طلاقم بده و چطور شد که به یک مرتبه تصمیمش عوض شد. لب زدم. "همون بهتر که ندونی. فقط خدارو شکر کن که همه چیز درست شد. باقیش مهم نیست. مهم خوشبختی الانته" و بعد رو به آسمان سیاه که پر از ستاره های درخشان بود و با نور چراغ برق ها تابلوی نقاشی زیبا تری خلق کرده بود باز کردم و کششی به بدنم دادم. "آخ خدایا شکرت" چشم بستم و از ته دل بار دیگر نالیدم. "خدایا مهر مینا رو تو دل اهورا بنشون تا مینا هم بعد از این همه سال به مراد دلش برسه. خدایا من به خوشبختی هر دوشون راضیم. حتی اگر خودم تا آخر عمر تنها بمونم و به اهورا نرسم." حس خوبی بود. حس این که کینه را از دل بیرون بریزی و خوشبختی دیگران را بخواهی. مثل پر کاهی این سمت و آن سمت می پریدم و خیابان ها را رد می کردم.
 7. تا بحال این طور اهورا را رنجیده ندیده بودم. اما مینا چه می شد؟ گر چه مینا با من از سر بی مهری تا کرده بود اما دور از انصاف بود که بعد از سال ها به مراد دلش نرسد؟ نالیدم. -من رو ببخش اهورا. و بعد پا تند کردم و راهرو باریک را دویدم. بهزاد تکیه به در ماشین مشکی رنگش داده بود با دستش روی بدنه ی ماشینش فشار می آورد. تا مرا دید پاکت را از دستم کشید و به جواب آزمایش ها چشم دوخت. دست هایش رها شد و تنش کرخت و سست شد. -من چیکار کردم؟ چرا سعید با من این کارارو کرد؟ همان جا نشست و دستش را روی سر بی مواش گذاشت و هق زد. به خیابان شلوغ چشم دوختم و تا چشم های خیسم را وادار به وانمود کردن کنم. حال فصل بهار زندگی بهزاد و شیدا بود نباید اشک می ریخت. باید پاییز سرد و دلچرکین زندگی اش را همان جا در گذاشته جا می گذاشت و به فکر آینده می بود. -پاشید آقا بهزاد. پاشید. از میان گریه هایش گفت. -الان چیکار کنم؟ قلب شیدا رو شکستم الان چیکار کنم؟ بد جوری نارو خوردم. سعید رفیقم بود چطور با من این کار رو کرد؟ که شیدا رو به دست بیاره؟ بعد مشتی به زمین کوبید. -ای نامروت. اون با تحریک کردنم به خیانت شیدا و با آزمایش دی ان ایی که اشتباه بوده زندگیم رو خراب کرد. الان چطور این زندگی رو جمع کنم. اشکم را پاک کردم و لبخندی روی صورتم نشاندم. -شیدا دوستتون داره پس حتما می بخشه. خدا خیلی بزرگه. می دونید آقا بهزاد توی چشم های شیدا یه حرفی بود که حتی باعث شد به خانوادش هم حرفی نزنه. اون مطمئن بود زندگیش دوباره رو پا میشه. بعد به آسمان صاف خیره شدم و زمزمه کرد. "تا لحظه ی شکست به خدا ایمان داشته باش... خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید" ××××
 8. ×××× -مادر یک لحظه بشین. چیه مدام تو خونه رژه میری؟ دست هایم را در هم قلاب کردم و فشردم و به لب هایم نزدیک کردم؛ هایی رویش پاشیدم. سرد بود؛ یخ زده بود در حالی که خانه را با باد تند کولر مطبوع نگه داشته بودیم. روی مبل روبرویی مامان نشستم و مامان لبش را گزید. -الان اتفاق خاصی نیوفتاده که. دعوتت کرده خونشون. آب گلویم را قورت دادم. -مامان شما دیگه چرا؟ شما که می دونید من از این که حرفی پشتم باشه بیذارم. من به خواستگاری اهورا جواب منفی دادم که حرف و حدیثا بخوابه و خانواده ی احمد رضا هم ازم ناراضی نباشن. الان دعوتم کردن که باز مهری خانم چی رو روی صورتم بکوبه؟ مینا تحقیرم کنه و تهمت بزنه. دستم را روی صورت یخ کرده ام کشیدم. -قبول کنید سخته. دیگه طاقتش رو ندارم. نمی دونم آقا جون برای چی دعوتم کرده خونشون. از ترس تمام بند بند اندام لاغر و کشیده ام می لغزید. مامان روسری نخی روی سرش را کمی مرتب کرد و چنگی به دامن مشکی رنگش زد و با استیصال از روی مبل بلند شد. چشم هایم که به تار های سفید موهایش افتاد غمم گرفت. "آخه مامان تا کی باید بار مشکلاتم رو یدک بکشید." با قدم های آرامش که پاهای پرانتزی شده اش را بیشتر به چشم می آورد به سمت آشپزخانه قدم گذاشت. -حالا بیا یه چای با هم بخوریم. چای گل گاوزبون تا آرومت کنه. لبخندی روی صورتم نقش بست. سر پا شدم و کنارش رفتم و صورت شکسته و در عین حال مهربانش را با ملایمت ب*و*سه ای نشاندم. با چشم هاییی که برق می زد به صورت خونسردش که در پشت چشم خاکستری اش دلهره و دلواپسی خوابانده بود را با عشق نگاه کردم. بعد از خوردن چای و کمی با مامان صحبت کردن باز صدای گوشی ام در خانه پیچید؛ چنگی به پایم زدم و حس کردم چنگم از شلوار کتانم نفوذ کرد و پایم را خراش انداخت؛ البته این در حد حس بود و از گز گز بدنم به چشم خورد. "نکنه آقا جون باز زنگ زده؟" هنوز تنم از تماس یک ساعت قبلش در لرزش بود مخصوصا با دعوت کردنش به خانه اشان. با اضطراب به سمت مامان چرخیدم. مامان فنجان چایش را روی نعلبکی گذاشت. -جواب بده مادر. شاید کسی کار واجب باهات داشته باشه. صندلی را عقب کشیدم و به پذیرایی رفتم واز روی میز گوشی را برداشتم. با دیدن اسم ذخیره شده ی اهورا لبم را به دندان گرفتم؛ هنوز آمادگی حرف زدن با این مرد مهربان را نداشتم. صدای زنگ گوشی بی وقفه می خواند و همین در دلم آشوبی به پا کرده بود. گوشی را در دستم فشردم و به گوشم نزدیک کردم. صدای فریاد اهورا در گوشی پیچید که با وحشت جواب دادم. -چی شده اهورا؟ -زود بیا به آدرسی که می دم. تند تند نفس کشیدم. -بگو از نگرانی مردم اهورا. -دلارام جواب آزمایش رو گرفتم. بعد مکث کوتاهی کرد که من در همان جا نفسم بریده شد و با تعجیل پرسیدم. -خوب. -نازنین دختر بهزاده. می دونی این یعنی چی؟ یعنی بهزاد تمام مدت اشتباه می کرده. تمام بدنم کرخت شد و لرز بر جانم نشست؛ همان جا روی مبل نشستم. -ر...راست میگی اهورا.. دیگر صدای آن سمت گوشی را نمی شنیدم؛ فریاد زدم. -راست می گی؟ "خدایا شکرت! خدایا! شیدا" با یادآوری چهره ی درهم شیدا اشکم سرازید شد. با فریادم مامان مقابلم بالا و پایین پرید اما من حتی صدای مشوش مامان را هم نمی شنیدم؛ وقتی دید جوابش را نمی دهم گوشی را از دستم بیرون کشید و شروع به ادامه ی مکالمه با اهورا را داد. سر پا ایستادم و دسته ی مبل را فشردم. "بهزاد بهزاد. امیدوارم شیدا روزی بتونه تو رو ببخشه." سر از پا نمی شناختم اما انقدر در شوک بودم که حتی نحوه ی بروز هیجاناتم را هم گم کرده بودم. تا مکالمه ی مامان تمام شد گوشی را از دست مامان گرفتم. مامان آنقدر خوش حال بود که به گریه افتاده بود. "باید با بهزاد حرف بزنم. باید این خبر رو بهش بدم." وقتی این خبر را به بهزاد دادم مثل من چند لحظه به شوک رفت و سکوت کرد و بعد فریاد زد و از خوشحالی به گریه افتاد و بعد التماس گونه نالید. -وای شیدا...وای شیدا. من باهاش چیکار کردم؟ -کار هایی که کردی بمونه برای گذشته به فکر این باش که قراره چطور جبران کنی. آقا بهزاد بد جور باهاش تا کرده بودی. باید تمام زورت رو بزنی که از دلش در بیاری. یعنی باید بتونی. نا خوداگاه به گریه افتادم. بعد از این که کمی به خودم مسلط شدم سراغ اهورا رفتم تا جواب آزمایش را از آن بگیرم. برای این که قرار بود جواب آزمایش را به دست بهزاد برسانم با عجله پاکت جواب آزمایش را از دست اهورا کشیدم که محکم آن را گرفت و رهایش نکرد. مکث کردم و باز از آن نگاه گر گرفتم. نگاه درهم اهورا خنجری بر -بذار برم. آقا بهزاد منتظره. چنگی به موهایش زد و من باز همان حس سرکشم بیرون خزید؛ به هم ریختن موهایش. وقتی برق نگاهم را دید تلخ خندید. پایم را روی سالن آزمایشگاه فشردم و با رها شدن پاکت دست هایم شل شد و کنار تنه ام پایین آمد. اما هنوز نگاهش مرا درخود حل کرده بود. به سختی از جاذبه ای که در دو چشمش داشت بیرون رفتم و برگشتم.
 9. ×××× نگرانی روانم را به بازی گرفته بود. گوشی را در دستم فشردم. "بیا دیگه" از ته سالن بیمارستان به سمتم پا تند کرد؛ تا من را دید روپوش سفیدش را کمی در تنش صاف کرد و گوشی دستش را داخل جیبش فرو کرد. همان طور که به من نزیدک می شد توصیه هایی هم تند تند به پرستار می داد. -سلام اهورا. همه چیز خراب شد. زود نجنبیم تمام نقشمون خراب میشه. به سمت اتاقش پا تند کرد و من هم پشت سرش دویدم. -خب بگو ببینم چی شده؟ چرا انقدر مضطربی؟ -شیدا با حال بد زنگ زد و گفت آخر هفته میرن محضر و روز طلاقشونه. لحظه ای ایستاد و با حیرت صدا بلند کرد. -به این زودی؟ نادمانه نگاهش کردم. -برای همین بهت زنگ زدم واومدم این جا. اهورا یه کاری بکن. پس این جواب آزمایش کی آماده میشه؟ چانه ی تراشیده شده اش را دستش گرفت و چند نفس عمیق کشید. گوشی اش را از روپوش سفیدش بیرون کشید و با دوستش تماس گرفت. بی حال بودم؛ از وقتی که شیدا با آن حال تماس گرفته بود و تاریخ طلاقشان را گفته بود مستاصل به همه جا چنگ می زدم؛ مثل ماهی ای که از بی آبی در خشکی لب هایش را باز و بسته کند محتاج اکسیژن بودم. روی صندلی پلاستیکی نشستم و خیره شدم به هر فردی که از مقابلم با سرعت رد می شد؛ پنداشتم که در دل تک به تک این آدم هایی که در حال این ور و آن ور رفتن هستند دردی بزرگ نهفته است. اهورا آسوده خاطر تماسش را قطع کرد و کنارم نشست. -آروم باش. مهران گفت تا فردا جواب آزمایش آمادست. به تته پته افتادم. -اهورا اگر جواب آزمایش دی ان ای اون چیزی که می خوایم نباشه چی ؟ با لب های باریکش لبخندی زد؛ لبخندی مصمم و و خونسرد که دلم را گرم کرد. -ان شاالله که همه چیز درست میشه. نگران نباش. همان طور خیره شدم به صورت کشیده و استخوانی اش؛ مردی که روزی عشقش را در دلم پرورانده بودم و حال هم کم کم به عمق وجودم قدم می گذاشت؛ قبل از آن که نگاهم را از صورتش بگیرم و دست از کنکاژش بکشم چشم هایش غافلگیرم کرد و لحظه ای نگاهمان در هم گره خورد. خجل شدم و به سختی نگاهم را به طرف زنی که روی ویلچر بود کشاندم اما می دانستم گونه هایم سرخ شده و گر گرفته ام. بریده بریده خندید و من این بار از شدت خجالت عرقم را از پیشانیم پاک کردم. آب گلویم را قورت دادم و ایستادم. -من دیگه کم کم رفع زحمت کنم. ممنونم اهورا. اما اهورا همان طور بازویش را روی پایش گذاشت و به من خیره شد. لحظه ای مکث کرد و بعد مقابلم ایستاد. -دلارام نمی خوای جواب خواستگاریم رو بدی؟ سرم را پایین انداختم و با دکمه ی مانتوی نازکم بازی کردم؛ دیگ گر گرفتگی تا گوش هایم هم رفت حس کردم حال سرخ هم شده. -اهورا ... تو ازم یک جواب منطقی خواستی. پس جواب منطقیم نه! از دستم دلخور نشو. تو تو این سال های تنهاییم واقعا همیشه هوام رو داشتی. اسمش اداء کردن دِین برادری بود که در حق احمد رضا داشتی اما بهم بی علاقه هم نبودی. سریع دستش را بالا آورد. -نه اشتباه نکن. تو اون سال هایی که احمد رضا بود تو فقط برام یک خواهر بودی. اما حالا... سرش را پایین انداخت. به اطراف خیره شدم و برای فرار از این شرایط گفتم. -به هر حال مینا چند ساله که به پات نشسته. کاش یک بار هم علاقه ی اون رو تو زندگیت لحاظ می کردی. بهتره بهش فرصت بدی تا... به حرف هایی که می زدم ایمانی نداشتم اما باید طوری اهورا را برای همیشه از زندگی ام بیرون می انداختم. -مینا؟ من هیچ وقت به مینا علاقه مند نبودم و هیچ وقت هم... میان حرفش رفتم. -به هر حال جواب من منفیه. خواهش می کنم دیگه راجع به این مسئله حرف نزن. چشم هایش سرخ شد؛ دستی به گلویش برد و کراواتش را پایین کشید. -یعنی... مصمم ایستادم. -یعنی همین. جوابم منفیه. خیلی راجع به این مسئله فکر کرده بودم. یعنی از آن روزی که با مینا ملاقات کرده بودم تا الان مدام گذشته را مرور می کردم. روز ها به این فکر می کردم که شاید مینا هم حق داشت تا همیشه با من سر جنگ داشته باشد. شاید اگر من هم جای او بودم و می دیدم این گونه اهورا کسی دیگر را می خواهد با آن فرد پرخاشگر که هیچ از سر جنگ می گفتم. مگر من با فهمیدن دختر دایی اهورا، مریم تن به ازدواج ندادم. در حالی که این پیشنهاد ازدواج فقط از جانب مادر اهورا بود و اهورا هیچ علاقه ای به مریم نداشت و شب ها هم تمام حس ترحمم به مینا عوض می شد با اذیت هایی که به من داشت. پا تند کردم و از راهرو بیمارستان پای بیرون گذاشتم در حالی که اهورا هنوز چشمش به مسیر رفتن من بود. صدا بلند کرد که توجه چند نفر به سمتس کشیده شد. -دلارام صبر کن. من عقب نمی کشم. خودتم خوب می دونی. به سمتم دوید و از مچ دستم گرفت و کشید. -الان چی شده؟ دلت برای مینا سوخته؟ سکوت کردم. هم دلم برای مینا می سوخت و هم عذاب وجدان با دست های زمختش بر جانم افتاده بود و رهایم نمی کرد.
 10. ×××× بی هوده و بی جهت می خندیدم. مامان کیسه های میوه هارا دستم داد. -دلارام تو یه چیزیت هست مادر. کیسه ها را در دستم تاب دادم و پشت مامان قدم برداشتم. -چطور مامان؟ بده خوشحال و شادم؟ یکی از گوش هایش را سمتم نزدیک کرد و ابرویی بالا انداخت. -برای اومدن خواستگار انقدر خوشحالی؟ فکر می کردم با شنیدن اسم خواستگار یکی بزنی تو سرمن یکی هم بزنی تو سرخودت. یعنی سری های قبل که خیلی تند برخورد کردی ولی حالا سر از پا نمی شناسی. عجیبه واقعا. بغضم را قورت دادم و دوباره لبم را به خنده باز کردم. مامان چه می دانست که چه می کشم؟ که اهورا اگر با دختر دایی اش مریم ازدواج کند چه به سرم می آید؟ باید برای این که روی پا می ماندم تظاهر می کردم و حال با خواستگاری مهری خانم برای احمد رضا خواستگاریش را قبول کردم. -مامان یعنی قبول نکنم بیان خواستگاری؟ خوبه همیشه خودتون بهم اصرار می کردید ها. بعد تلخ خندیدم که دور از چشم مامان نماند. -به نظرم احمد رضا پسر قلب پاکیه. جز مینا خانواده ی خوبی داره. و با یادآوری مینا دندان هایم را روی هم ساییدم. جلوی یک روسری فروشی ایستاد. -پس بیا یه شال خوش رنگ بخر که باید فردا شب سرت کنی. باز هم میگم تا کامل نشناختیمش بهشون جواب مثبت نمی دیم ها. من خانواده ش رو اصلا نمی شناسم. خود پسره رو هم چند بار بیشتر ندیدم. سر تکان دادم. -صد البته. اما من می شناختم. همان چند بار با رفتار های صاف و صادقانه اش پی به ریشه ی درونیش برده بودم. اگر اهورا هیچ وقت در زندگی ام نبود شاید اولین انتخابم احمد رضا می بود؛ چون از آدم های صاف و ساده و بی شیله پیله خیلی خوشم می آمد و حال با فرصت پیش آمده باید احمدرضا را مرهم درد هایم می کردم؛ مرهم زخم هایم؛ مرهم این که اهورا بی تفاوت من را کنار گذاشت و قرار است با دختر دایی اش ازدواج کند. با خود نالیدم. "باید فراموشش کنم. اهورا دیگه برام تموم شد. تموم شد. تموم شد..." به یک مرتبه شانه هایم تکان خورد و از رویای تلخ آن روز ها بیرون پریدم و زمزمه کردم. "برام تموم شد" زنی لاغر جسته و ریزه کالسکه به دست مقابلم ایستاده بود و نگرانی از نحوه ی تکان دادن شانه ام نمایان بود. -خانوم شما حالتون خوبه؟ چرا نشستید لب جوب؟ هنوز تصویر اهورا، مینا، مامان، احمد رضا، فرشته ، حسین... مثل فیلمی از جلوی چشم هایم رد می شد و من در خاطرات محو بودم. با تکان بیشتر شانه هایم از تمام وابستگی هایم بیرون آمدم و با ترس خیره شدم به زن لاغر. -خانوم حالتون خوبه؟ کیفم را به چنگ گرفتم و دویدم. به صدای فریاد خانوم توجهی نکردم و باز حرف مینا در گوشم هاونگ شد. "یعنی هیچ وقت احمد رضا رو دوست نداشتی" بیشتر فریاد زدم. "دوستش داشتم. من احمد رضا رو دوست داشتم" دیگر نفسی برایم نمانده بود. خیره شدم به آسمانی که خورشیدش سرخ رنگ در حال محو شدن بود. "خدایا خودت از دلم خبر داشتی. میدونی که بعد از ازدواجم به کل اهورا رو فراموش کردم. خودم رو وقف احمد رضا کردم؛ خودت شاهدی؛ احمد رضا به خاک نرگسم قسم." دست هایم را روی صورتم کشیدم. من هیچ وقت خاک نرگس را تا بحال قسم نخورده بودم اما برای دل خودم قسم خوردم برای احمد رضایی که دیگر نبود.
 11. تا عصر پیشم ماند و من راجع به دوستان دانشکده پرسیدم و وقتی اسم اهورا آمد سرخ شدم و سرم را پایین انداختم. باز هم به جان ناخون هایم افتادم و جویدم. -خبری ازش نداری؟ -چرا تند به تند می بینمش. و بعد به صورتم خیره شد. -رفتارت باهاش خیلی بود دلارام. خیلی بد بود. اما بادمجون بم عافیت نداره. نگران نباش حرصش که بخوابه بازم بیخ ریشته و می پره وسط زندگیت. فعلا کمی عصبیه. با حرفش پرز نداشته ی موکت کف اتاق را کندم. فرشته با شیطنتی از دو طرف صورتم گرفت و کشید و شکل خنده ی روی صورتم را بیشتر کرد. -آی آی. تابلوعی ها؟ فکر نکن فرشته نفهمید. ×××× قرار شد برای ختم قرآن خانه ی مینا برویم. برای در آوردن لج مینا هم که شده بود باید می رفتیم. فرشته از قبل نهار خانه ی ما بود. مثل قبل شیطنت نداشتم یعنی کلا دختر آرامی بودم اما مرگ حسین گوشه گیر ترم کرده بودم. فرشته خانه را روی سرش گذاشته بود. شوق داشتم چون زینب را هم آن جا می دیدم. دوست داشتم بروم زیر چادرش که همیشه بوی خوبی می داد و تمام درد هایم را هق بزنم. آماده شدیم؛ من باز با لباس سرتاسر مشکلی جلوی اینه به صورتم خیره شدم. فرشته به سمتم آمد و با رژ خودش روی لب هایم کشید که همین باعث شد صدایم بلند شود. -عه فرشته اون رژ توعه. رژ شخصیه چرا رعایت نمی کنی اصلا. بیخیالی گفت و کنارم کشید و روی صورتش آرایش ملایمی کاشت. فرشته انقدر این دست و آن دست کرد و وقت کشی کرد که نیم ساعت دیر رسیدیم. داخل حیاط که شدیم و ازدحام کفش ها را توی حیاط جلوی در دیدیم لب برچیدم. -بیا خانوم. دیر شد. فرشته بی تفاوت جلو رفت و کتانی های سفیدش را از پایش در آورد و وارد خانه شد. اما من گوش سپردم به آیات قرآنی که با صوت خوانده می شد و تمام بدنم را کرخت کرده بود. انگار لحظه لحظه در گوشت و خونم نفوذ می کرد و کم کم کل قلبم را روشن می کرد. همان طور روی دو پله ی مقابل در نشستم و گوش سپردم به آیاتش. چشم فشردم که احمد رضا را که مقابل در ایستاده بود دیدم. لبخندی زیبا روی صورتش پر کرد و من باز چشم بستم و جان و دلم را در آیات قرآنی حل کردم که با صدای مادر اهورا سریع چشم باز کردم و سر پا شدم. سلام کردم اما مادر اهورا نه مرا دید و نه صدایم را شنید. با فاصله از من ایستادند و مشغول صحبت شدند؛ لحظه ای بی اختیار از خدا خواستم که اهورا را هم این جا ببینم اما هر چه سر چرخاندم نبود. فرشته از داخل خانه سرش را از در بیرون آورد. -نمیای داخل؟ -تو برو من میام. دوباره روی زمین نشستم و بند کفشم را آهسته آهسته باز کردم و شرمگین از رفتار بدی که با اهورا داشتم لب فوقانیم را داخل داهنم بردم. "باید ازش معذرت بخوام." همان لحظه مادر اهورا که زنی محجبه و به شدت دوست داشتنی بود دست دختر جوانی را گرفت. -مریم اگر خودت رضایت بدی و دلت با اهورا باشه ما پا پیش بذاریم. نمی خوام بیایم و اگر جوابت منفی باشه داداش ناراحت بشه و شرمگین. متوجه منظورم که هستی. دختر قد بلند و زیبا لبخندی زد و سرش را پایین انداخت که چشم های من از حدقه در آمد. بند کفشم را محکم کشیدم و آب گلویم را قورت دادم. دختر با صدای نازکش با کلی سرخ و سفید شدن آهسته گفت. -خود اهورا این درخواست رو داره؟ مادر اهورا ضربه ای روی شانه ی دختر نشاند. -معلومه. از خداشم هست. کی بهتر از تو که هم اخلاقش اومده دستت هم با چم و خم خانواده آشنایی. روی سر دختر را ب*و*سید و وارد خانه شدند. "اهورا تو..." تصور اهورا آن هم کنار آن دختر بیشتر از ظلمات برایم نبود. بغض به گلویم چنگ زد. نمی دانم چه شد که سریع از روی پله بلند شدم و با قدم های تند از حیاط بیرون زدم. لحظه ای مقابل در اهورا را دیدم آن هم بعد از چند ماه. چشم هایش برق زد و تکیه اش را از دیوار گرفت. باز بغضم را خوردم؛ باز ناخون هایم را داخل کف دستم فرو کردم و باز نهی کردم هر قطره ای که نزدیک بود ببارد؛ حق باریدن نداشتند؛ نه هرگز! اصلا فراموش کردم که چند دقیقه پیش آرزوی دیدارش را داشتم و می خواستم آن آزرده خاطری که پیش آمده را حل کنم؛ فراموش کردم که با فرشته آمده ام و او حال منتظر من در خانه نشسته است؛ حتی بوی چادر زینب را هم فراموش کردم فقط با خشم تمام آن پله ها را پایین رفتم. اهورا و احمد رضا همان طور با حیرت نگاهم می کردند و من زخم دلم را نمک می پاشیدم. "چرا اهورا چرا؟ بعد می نالیدم. "چی چرا؟ مگه قول و قراری گذاشته بودید؟" پایم را روی آسفالت کوبیدم و بلند فریاد زدم که صدایم با صدای ماشین های پر سرعت در حال حرکت در هم پیچید. "دوستت داشتم اهورا. دوستت داشتم." انگار که آینه ای در ذهنم باشد به خود پوزخندی زدم. "تو بله...آیا اونم دوستت داشت؟"
 12. خودم را داخل حصاری به نام تنهایی پیچیده بودم و با هیچ کس هم صحبت نمی شدم. فرشته بار ها و بار ها سراغم آمد اما با همه سر لج داشتم و حاضر نمی شدم حتی با دوست صمیمی ام هم کلام شوم. از آن روز به بعد با رفتار بدم با اهورا او هم دیگر رهایم کرد. انگار همه طوری تنهایم گذاشتند تا به خودم بیایم. هر پنج شنبه سر مزار حسین می رفتم. طبق معمول گلاب را روی سنگ قبر ریختم و با خشم به عکس روی قبر خیره شدم. حسین لبخندی به لنز دوربین زده بود و ریش و سبیلش از هر زمانی سیاه تر به چشمم آمد که صورت سفیدش را زیبا تر نشان می داد. گویی از قاب عکس نوری بتابد. "خیلی خودخواهی داداش. خیلی." آیا حسین خودخواه بود یا من؟ منی که کم کم همه را با رفتار زننده ام دور می کردم. نمی دانم شاید واقعا شیطان در من نفوذ کرده بود. به قدم های مردی خیره شدم که کم کم به من نزدیک می شد. سلامی کرد و کنار سنگ قبر نشست. دسته گل با روبان سیاه در دستش پوزخندی روی لبانم نشاند. مژه های بلند و تا خورده اش که با رنگ موهای طلایی رنگش هماهنگ بود بست و متاثر شد. حتی به دلسوزی و ترحم هم حساسیت پیدا کرده بودم. کلافه سرم را تکان دادم و گرمایی که اذیتم می کرد را پس زدم. خودم را باد زدم و احمد رضا دستی روی سنگ قبر داغ کشید. -بهترید؟ نگاهم را از دست هایش گرفتم و غرومند غریدم. -از این بهتر نمی شه. احمد رضای ساده ی خوش خیال با حرفم خوش حال شد و لبخندی زد. -شکر... همیشه همین طور بود. زود توجیه می شد؛ زود باور می کردم؛ نا خوداگاه به این که طعنه ام را باور کرد لبخندی زدم و دلسوزانه نگاهش کردم. با نگاهم دست و پایش را گم کرد؛ سریع روی پا ایستاد و چند باری دستش را داخل جیب های شلوار پارچه ای اش کرد. -توی هوای گرم بستنی می چسبه. بمونید زود برمی گردم. تا دستم را به طرفش دراز کردم و خواستم مخالفتم را نشان دهم عقب عقب رفت و همان طور که زمین می خورد از من دور شد. چشم فشردم و باز به چهره ی بانمکش لبخندی زدم. خواستم بلند شوم و بروم اما چنگی به دلم خورد. انگار دلم نمی امد این مرد خوش خیال را این جا رها کنم و بروم. تقریبا هر هفته برنامه همین بود. خوردن بستنی و آب میوه با احمد رضا سر مزار حسین. حرف ها و حرکات بامزه اش برایم خاص بود و به کل طور دیگری با او رفتار می کردم. از سمتی هم دلتنگ دوستانم بودم. فرشته اهورا وحتی مینایی که بار ها و بارها در دانشکده با آن بحثمان شده بود. اما این تصمیم خودم بود. دوری از عزیزانم تا زمانی که رو به راه شوم. کم کم بعد از مدتی آرام گرفتم. ولی از خدا گله و شکایتم به راه بود. برایم مرگ حسین جزو بدترین اتفاق ها می آمد. خانه ی مهری خانوم ختم قرآن بود و مارا هم دعوت کرده بودند. میلی به این برنامه ها نداشتم. یعنی دیگر نداشتم. انگار با خدا لج کرده بودم. گاهی خنده ام می گرفت به حرکت زشتم که حتی با خدا هم قهر بودم و توقع داشتم خدا با برگرداندن حسین با من آشتی کند. این فکر های کودکانه و شیطانی مدام در سرم می چرخید. خسته کلید را داخل در انداختم و با دیدن فرشته آن هم در خانه جا خوردم و از ذوق لبم را تر کردم. لبخند کجی زدم و این تمام شوق و ذوقی بود که در صورت خنثی و بدون هیچ حسی نمایش داده شد در حالی که فقط خدا و فقط باز هم خدا می دانست چقدر از دیدن فرشته ی خودم در خانه ذوق کرده بودم. سریع به سمتم همان طور که شکمش بالا و پایین می رفت دوید و به آغوشم کشید. در این دو سه ماهه هیچ تغییری نکرده بود فقط کمی چاق تر از قبل شده بود؛ تمام عرق صورتش را با ب*و*س کردن به صورتم چسباند؛ با اکراه پسش زدم که خنده اش تشدید شد. -چلوندیم فرشته. مچ دستم را گرفت و به سمت مبل ها کشید. -بیا بشین که می خوام دل سیر ببینمت. مامان میل و کناف سبز رنگش را کنارش گذاشت و روی مبل جا به جا شد. -دلارام فرشته بعد از مدت ها اومده دیدنت. یک کم منعطف تر باش مادر. فرشته پر صدا خندید و پالتویش را از تنش درآورد. -پختم. خونتون خیلی گرمه. به خانه نگریستم. جای بابا و حسین همیشه خالی بود و همیشه خانه برایمان سرد بود. بی اختیار که کنارش نشستم لپش را ب*و*سیدم که چشم هایش پر شد وباز مرا به آغوشش کشید. -دلم برات تنگ شده بود دلی. باز هم اسمم را مخفف کرده بود. فرشته ی دوست داشتنی من تنها کسی بود که این طوری صدایم می کرد. اما بعد از این که حرف هایش را تمام کرد به عقب هلش دادم و از جایم بلند شوم. -مامان چطور آروم باشم؟ بعد از چند ماه اومده که خبر رفتنش رو بده؟ خیلی بی وفایی فرشته. مامان خیلی دلگیر و ناراحت بود. فنجان های خالی را داخل سینی گذاشت و به آشپزخانه برد. فرشته صدای گریه اش بلند شد. -تو خودت دوست نداشتی من رو ببینی؟ یادت رفته؟ منم گفتم قرار یکی دو ماه دیگه اثاث کشی کنیم و بریم شهرستان بابا اینا. فعلا که پیش همیم. نالیدم. "فقط یکی دو ماه؟"
 13. - ما دوستت داریم، به فکرتیم. تو عوض شدی، اصلاً نمی‌دونی این چند بار چطوری با ما رفتار کردی. چشم روی هم گذاشتم. فشردم و فشردم تا این که مشتی به گلدان جلوی پنجره زدم. صدای شکستن و پخش زمین شدنش در فضا پیچید. اهورا سریع به سمت پنجره آمد و کنارم زد. -دختره‌ی بی‌عقل. وقتی مطمئن شد که روی سر کسی نیفتاده بازویم را چسبید. -چته؟ دیونه شدی؟ اگر جنی شدی بگو ببریمت دکتر، اما اگر داری ادا و اصول در میاری یه بار بگو تا بدونیم چیکارت باید بکنیم؛ دیگه شورش رو درآوردی. - ولم کن، ول کن اهورا. -ول کنم که این بار گلدون رو روی یه بدبختی بشکونی؟ خیلی بی‌فکری! رگ گردن اهورا متورم شده بود و مشت‌های کوچک من هم سفت‌تر. -میگم ول کن اهورا. اصلاً کی تو رو راه داده خونه؟ برو بیرون از اتاقم. از لای دندانش غرید. -دلارام... صدایم را بالا کشیدم، طوری که بعد از پایان حرفم دستم را رها کرد و اتاق را ترک کرد. -ول کن میگم. اصلاً به تو چه مربوطه؟ هان؟ اصلاً کی بهت اجازه داد بیای اتاقم. به فکرم باشی و بخوای برام رجزخونی کنی؟ گمشو بیرون. دانه‌های عرق پشیمانی از سر و رویم پایین می‌رفت و من با نفس‌های طولانی سعی در قانع کردن خود داشتم، اما آیا این رفتارهایم درست بود؟ به یک هفته نکشید مدارکم را از دانشکده گرفتم و خودم را در خانه حبس کردم.
 14. روزها از پی هم می‌گذشت. مادر آب شده بود، دیگر آن صورت پرش به شفافی نمی‌ماند. روی مبل جا به جا شد و عینکش که لبه‌ی بینی‌اش نشسته بود را بالا کشید. تا لای قرآن را بست، زمزمه هایش قطع شد و رویش ب*و*سه‌ای نشاند. لبانم کش آمد و تکیه‌ام را از در اتاق گرفتم و لیوان آب را که تا نصف نوشیده بودمش روی میز گذاشتم. نگاه مامان هنوز روی شانه‌هایم سنگینی می‌کرد. - دلارام؟ نفسم را صدادار بیرون دادم. -بله مامان؟ با کمک دسته‌ی مبل از جایش برخاست. - چه عجب از اتاقت دل کندی، پاشو مادر، پاشو امشب رو بزنیم بیرون. با دو دست موهای رهایم را به چنگ گرفتم و پشت گوش‌هایم کشاندم. -حال ندارم مامان. عینکش را از چشم‌هایش جدا کرد و من تازه هاله‌ای از اشک را در چشمان به رنگ خاکستری‌اش دیدم. این مصیبت با من و مامان چه کرده بود. دست‌هایم را در هم قلاب کردم و محکم فشردمش. - این طوری از دست میری. این چه کاریه که با خودت می‌کنی؟ با کی لج کردی؟ دانشگاه نمیری، فقط چپیدی تو اتاقت که چی رو ثابت کنی؟ به سمت اتاق، محل آرامشم حرکت کردم که قوزک پایم به پایه‌ی مبل گیر کرد و پخش زمین شدم. صدای جیغ مامان و صدای رها شدنم روی زمین یکی شد و درد در کل بدنم پخش شد. -دلارام چی شد مادر. دستش را به سمت پایم نزدیک کرد که سریع پسش زدم. -ولم کن، کاری به کارم نداشته باش. رنگ و رخسار مامان به تلخی نشست و من بی‌توجه سنگین از زمین دل کندم و همان‌طور که پایم را می‌کشیدم به اتاق پناه بردم. تا در روی هم کوبیده شد، تکیه دادم به دری که پشتش مامان با دهان باز خشکش زده بود و خیره شدم به دست‌هایم. موهای بورش سیخ شده بود، شاید زیادی تند برخورد کرده بودم. دستم را جلوی دهانم گرفتم تا نشنود. نشنود صدای هق زدن هایم را، نشنود که از داخل در حال فرو پاشیدنم. همان لحظه‌ای که در حال کنجار با درد پایم بودم تقه‌ای به در خورد، از جا پریدم و نفسم به شماره افتاد. انگار صدای کوبش در مرا از آن روز شوم و سیر اتفاقات گذشته بیرون کشانده باشد. ابروهایم بیشتر در هم کشیده شد و یک ضرب در را باز کردم. اما با دیدن مرد رو به رویم دهانم باز ماند. من منتظر مادر با اشک‌های همیشگیش بودم. اما حال اهورا مقابلم ایستاده بود و همان ته ریش و همان موهای صاف و بالا داده‌اش خیره‌ام بود. صدایش در گوشم پیچید. - به دلارام خانوم؟ یادی از رفقای قبلی نمی‌کنی؟ -ش..شما این جا. صدای خنده‌ی فرشته از گوشه‌ی دیگر خانه بیرون خزید. -بسه هر چقدر خونه نشستی و چنبره زدی به غم و غصه‌ی این خونه. فرشته کوله‌ی طرح لیّش را روی مبل رها کرد و جلو آمد. -از گوشه‌ی اون اتاق دل بکن، چون قراره از این به بعد خوش بگذرونیم. تا به ما رسید کیسه‌ای از لوازم که کادو پیچ بودند را بالا برد و با حالت خاصی به اهورا خیره شد. -اجازه بدید! لبخند اهورا پر رنگ‌تر شد. -بله... بله. با کنار رفتن اهورا فرشته از بازویم گرفت و من را داخل اتاق کشید. تازه تحلیل حوادث برایم پر رنگ می‌شد. -دلارام دیگه بسه خواهری. باید کم کم رخت سیاهت رو از تنت دراری. چشم‌هایم گرد شد. برادرم زیر خروارها خاک اسیر بود و من قرار بود شادی کنم؟ ابروهایم را در هم کشیدم و خیره شدم به عکس دونفریمان. -فرشته جمع کن این بچه بازیا رو، من اصلاً حوصله ندارما. یکی از کادوها را بیرون کشید و کاغذش را شروع کرد به کندن. -دلارام، باید سیاهت رو دربیاری، قرار نیست که تا اخر عمرت رخت سیاه تنت باشه که. تا خواست شال سفید را سرم بیندازد در هوا چنگش زدم و گوشه‌ای پرتش کردم. -فرشته گفتم حال و حوصله ندارم. فرشته از رفتارم شوکه و عصبی بود. تا خواستم اتاق را ترک کنم به بازویم چنگ زد. -کجا؟ ما به خاطر تو اومدیم. این رفتارا چیه که از خودت نشون میدی؟ کی قراره سر عقل بیای؟ بازویش را پس زدم. - لطف کن من‌بعد به فکر من نباش، من نیازی به منجی ندارم. مشت فرشته محکم شد و من بی‌تفاوت رویم را به تمام صورت عرق کرده و سرخش چرخاندم. -دلارام، خیلی خودخواه شدی؛ خیلی. -من خودخواهم، می‌تونی بری. با حرفم دندان‌های فرشته روی هم لغزید و قطره اشکی روی گونه‌اش چکید. - دستت درد نکنه. اتاق را ترک کرد و من خودم را پشت پنجره رساندم و پرده را کنار کشیدم. چند لحظه نگذشته بود و من منتظر صورت خشمگین مادر بودم که بوی عطر همان مرد در مشامم پیچید. چقدر این عطر برایم دلچسب می‌آمد؛ البته یک روزی. -دلارام چرا این کارا رو می‌کنی دختر، ما دوستاتیم. نباید این طور ... انگشتم را بالا کشیدم. -هیس، نمی‌خوام صدایی بشنوم. - دلارام حواست هست؟ مراقب رفتارت هستی؟ مراقب هستی که کاری نکنی از چشم بقیه بیفتی. چقدر هوای اتاق دم داشت. یک ضرب پنجره را باز کردم و نسیم ملایمی هم نوزید. -بس کنید تو رو خدا. آقا اهورا من نخوام دوستام برام دلسوزی کنن کی رو باید ببینم؟ من به ترحم هیچ کسی نیاز ندارم. متوجهی؟ هیچ‌کس.
 15. برادر رفت، زندگی رفت، رها شدیم در منجلاب بدبختی. ناشکری، گله مندی، شاید قصد داشتم پرخاشکری را جایگزین درد قلبم کنم. مامان روز به روز وضعیت قلبش بدتر می‌شد و من تنهاتر می‌شدم‌. فاصله‌ای که بین من و خدایم ایجاد شده بود شاید وسعتش به قدری بود که دیگر نمی‌شد بهم نزدیکشان کرد. زینب قرآن را بست. -بهتری دلارام؟ نگاه از قبر که چند تکه استخوان بیشتر داخلش نبود کشیدم‌. سرم را آرام تکان دادم. نگاهم نشست روی آسم نستعلیق، "شهید حسین..." نگاهم را دزدیدم‌‌. حال زینب بهتر شده بود و با این مسئله کنار آمده بود، یعنی مجبور بود. مامان هم روی سرش می‌کوبید، اما او هم کنار آمده بود و زیر لب شکر می‌کرد و خوشحال که پسرش سعادت شهادت به دست آورده، اما من... شاید شیطان در جسمم نشسته بود و فرمان صادر می‌کرد. لباس مشکی‌ام را تکان دادم و بلند شدم. حتی لب‌هایم تکان نمی‌خورد تا جلوی ملتی که بخاطر چهلم برادرم آمده‌اند ببینند که برای او ذکر می‌گویم. چند قدم از قبرها فاصله گرفتم و تکیه‌ام را به درختی دادم که پوست زبرش هم دل چرکینم را تسکین نمی‌داد؛ دستم را رویش کشیدم و خرده چوبی داخل انگشتم رفت. -اه... انگشتم که ذوق ذوق می‌کرد را لای دندان‌هایم کشیدم. با صدایی که پشت سرم آمد برگشتم به سمت صدا. باز هم همان موهای پرپشت فر خورده زیر آفتاب می‌درخشید. -حالتون بهتره دلارام خانم؟ نگاهم را به سمت جمعیت کشیدم. نگاه یخ و شیشه‌ای که حتی صورت احمدرضا را سرخ کرد‌. -شاید. چند قدم نزدیکتر شد و او هم پشت درخت تکیه داد. -واقعاً متاسفم. تاسف، چه کلمه‌ی مشمئز کننده‌ای. تکیه‌ام را از درخت گرفتم و مقابلش ایستادم. -تاسف! چرا تاسف؟ برادرم به درجه‌ی شهادت رسیده. مگه این کمه؟ لبخند و امید در چهره‌اش نمایان شد، اما چرا متوجه تلخی کلامم نشد. به گریه افتادم. -خدا این بنده‌های شهیدش رو می‌ذاره رو تخم چشماش، مگه نه؟ ا بذار مامانم ببره. اصلاً منم ببره، دیگه مهم نیست؛ مگه از این بدتر هم میشه؟ رنگ نگاهش عوض شد. -چرا اینطور حرف می‌زنید؟ نمی‌دانم چرا...اما دیگر طاقت هیچ چیزی را نداشتم. از قبرها فاصله گرفتم و داخل قبر خالی‌ای پریدم و همان طور که نشستم و زانوهایم را بغل کردم، بوی رطوبت را به مشامم کشیدم.